Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
SUALLER - CEVABLAR

"Avrupa Tarihi" kelimesi için sonuçlar gösterilmektedir
Sual:
Almanya 19. yüzyılın ikinci yarısındaki ziraat ve ticarete dayalı dağınık iktisadî yapısından, hızlı bir şekilde endüstrileşmesini hangi kaynaklarla sağladı?

Cevap;
Bunun çok sayıda sebebi vardır. En başta sert, disiplinli ve çalışkan Prusyalı Alman karakteri gelir. Alman milleti, çalışmaktan, kazanmaktan usanmaz, yılmaz. Prusya, küçük Alman devletlerinin istila ederek, Alman birliğini kurdu. Büyük bir imparatorluk haline getirdi. Milli bir hanedanı da başa geçirdi. Bismark gibi yüksek meziyette devlet adamları vardı.
Fransa ve İngiltere tehdidi; devamlı harblerde kazanılan tecrübeyi de dikkate almak gerekir. Harb nakliyatı için demiryolu, karayolu, hatta hava yolu lazımdır. Harb; sanayi, ticaret, imar ve yetişmiş eleman demektir. Almanya buna muvaffak olmuştur.
Makinelerin imali ile daha çok tabii kaynaklara ihtiyaç duyuldu. Bundan dolayı Afrika ve diğer memleketlerde sömürgeler kuruldu.
Essen, Duisburg gibi çelik merkezleri öne çıktı. Ayrıca Almanya’da çok zengin kömür madenleri vardır. O zaman için bu, enerji kaynağı demekti. Geniş ve verimli topraklar; Avrupa’nın, hatta Rusya’nın her tarafına dağılmış kalabalık nüfus; sanat ve kültürde isim yapmış entelektüel bir halk, Almanya’nın refahının âmilleridir.
1 Ağustos 2017 Salı

Sual:
Amerikalıların kutladığı şükran günü dinî bir bayram mıdır?

Cevap;
Amerika'ya ilk gelen Avrupalı muhacirlerin XVII.asırda başlattığı bir âdettir. Karaya çıktıklarında kıtlık oldu. Kızılderililerin yardımıyla çabuk yetişen mısır ekerek açlıktan kurtuldular. Mısır hasadı yaptıklarında, Kızılderilileri de davet ederek açlıktan kurtulmanın şerefine hindi kesip ziyafet verdiler.
2 Ağustos 2017 Çarşamba

Sual:
İngiltere'nin 1900'lü yıllarda süper güç olduğunu ifade ediyorsunuz. İngiltere bu hususiyetini nasıl kaybetti?

Cevap;
İkinci Cihan Harbi, İngiltere’yi çok hırpaladı. Bundan sonra sömürgecilik devri bitti veya şekil değiştirdi. Global sermaye ABD'yi öne çıkardı.
2 Ağustos 2017 Çarşamba

Sual:
1500’lerden bu yana Amerika’ya göç eden Avrupalıların öldürdüğü Kızılderili sayısı belli midir?

Cevap;
Cinayet, hastalık bulaştırma,  kötü çalışma şartları gibi sebeplerle milyonlarca Kızılderili’nin öldüğü söyleniyor. Burada bir sayı vermek zor; ama yuvarlak hesap 50 milyon civarındadır.
13 Ekim 2018 Cumartesi

Sual:
İslâmiyetin dışındaki din ve inançlarda ‘hak mezhepler’ mefhumu var mıdır?

Cevap;
Ortodoks, yani doğru yol itikadı vardır. Ama bu, o yolun kendisine taktığı isimdir. Diğerlerinin onu doğru yolda gördüğünü göstermez.
14 Nisan 2019 Pazar

Sual:
Sizce İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmak isteme sebebi nedir?

Cevap;
Görünürdeki sebep, Avrupa Birliği mevzuatı ile İngiliz hukukunun birbirine uymaması ve problemler meydana getirmesidir. Görünmeyen sebep, Avrupa Birliği’nin çöküyor olmasıdır. İngiltere, artık kendisini bu birlikte görmekte bir menfaat bulmamaktadır.
31 Mart 2019 Pazar

Sual:
Fransız İhtilali’nde halktan veya askerlerden hanedanlarına bağlı kalan hiç olmadı mı?

Cevap;
Olmaz mı, bilhassa garp tarafındaki Vendée vilâyetinde isyanlar senelerce sürdü. Fransa’da halkın yarıya yakını hala monarşi sempatizanıdır.  
25 Temmuz 2019 Perşembe

Sual:
Fransız ve Bolşevik ihtilallerinden sonra hanedanların akıbetleri ne oldu?

Cevap;
İkisinde de monarşi kaldırıldı. Birincisinde Kral ve kraliçe, Avusturya’ya kaçmak isterken yakalandığı için idam edildi. Hanedanin diğer mensupları İngiltere'ye kaçtılar. Rusya'da ise Beyazlar Çarı kurtarmak istedikleri için Bolşevikler çar ve ailesini öldürdüler. Hanedanın diğer mensuplarından sağ kalanlar, İngiltere ve Avrupa'nın diğer memleketlerinde yaşadılar. Napoléon’dan itibaren Fransa’da ve 1990’dan itibaren Rusya’da hanedanın hakları ve malları kısmen iade edildi.
8 Ekim 2019 Salı

Sual:
Bir hocamız 18. Asırda Portekiz’in süper güç ve dünya limanlarında tek söz sahibi olduğunu; Umman’dan kalkan geminin Singapur’a Portekizlilerden ruhsat almadan gidemeyeceğini söyledi. Doğru mudur?

Cevap;
Portekiz 16. asrin ikinci yarısına kadar dünya denizlerinin liderlerindendi. Ama Vâdisseyl Muharebesi ile tarihten silindi. Portekiz diye bir devlet kalmadı. Bir asır sonra tekrar kuruldu ise de, eski halinden eser kalmamıştı. Bu asırda denizlerde artık İngiliz hâkimiyeti görülmektedir.
12 Ekim 2019 Cumartesi

Sual:
Napoleon Bonaparte devrini anlatan mufassal bir eser tavsiye eder misiniz?

Cevap;
Emil Ludwig, Napoleon.
31 Ekim 2019 Perşembe

Sual:
Fransızlar Frankların torunları olduğuna göre, nasıl Latin oluyorlar?

Cevap;
Bir Germen kavmi olan Franklar, yerli halkla karışarak Fransız milleti ve lisanı meydana geldi. Bu cemiyette, Germen değil; Latin kültürü hakimdir.
14 Aralık 2019 Cumartesi

Sual:
Fransız İhtilali için milliyetçilik cereyanını uyandırdı denilir. Halbuki kralın haksızlıklarına karşı yapılmıştı. Herhangi bir etnik grubun Fransa’da muhtariyet için isyan etmediği biliniyor. Şu halde Fransız İhtilali nasıl milliyetçilik cereyanını uyandırmıştır?

Cevap;
Meselenin cevabı uzundur. Fransız İhtilali'nin sebebi bahsettiğiniz şeyler değildir. Bunlar millete yutturulan sebeplerdir. Fransa’da ihtilal evvelinde halk hiç de fakir değildi. Siyasi baskı yoktu, hatta darbe günü Bastil Zindanı basıldığında sadece 7 tane adi mahkuma rastlandı. Hakiki sebep otorite değişikliğidir. Asırlardır süre gelen ananelerin yıkılmasıdır. Fransa İhtilali, İtalyan İhtilali, Rus İhtilali, Türkiye İhtilalinin hep Masonlar tarafından yapıldığı, bizzat kendileri tarafından itiraf edilmiştir. Daha sonra Avrupa'daki ve dünyadaki bütün kavimler tahrik edilerek ulus devlet projesi yürürlüğe sokuldu. Böylece imparatorluklar, krallıklar, monarşiler, dolayısıyla gelenek, din alt üst oldu. İhtilalin milliyetçi tesiri budur.
13 Mart 2020 Cuma

Sual:
İngiltere’nin hem resmi dini Hıristiyanlık olmasına rağmen, eşcinsel evlilik gibi Hıristiyanlıkta da günah olan bazı şeylerin resmen tanınmasının sebebi nedir?

Cevap;
Demokrasi icabı hükümet bu işleri takmamaktadır. Kilisenin gücü, XVI.asırdan beri zayıftır.
1 Nisan 2020 Çarşamba

Sual:
Avrupa Birliği'nin dağılması, global sermaye ve global güçlerin nüfuzunu daha fazla arttırmasına sebep olur mu?

Cevap;
Avrupa Birliği’ni kuran da dağıtmak isteyen de zaten global sermaye ve global güçlerdir.
17 Mayıs 2020 Pazar

Sual:
İkinci Dünya Harbi’nden sonra Sovyet Rusya’nın çok güçlenmesinin sebebi nedir?

Cevap;
Britanya başbakanı Churchill ve Amerika başkanı Roosevelt, Nazilere karşı elbirliğiyle Sovyet diktatörü Stalin’i desteklediler. Roosevelt’in annesi Yahudi idi. Bunun da tesiriyle Nazilere olan düşmanlığı, aklını örttü. Yahudi müşavirleri de bunda tesirli oldu. bunların bir kısmının komünist olduğu sonradan ortaya çıktı. Dünyadaki Slav-Cermen dengesinden; Panslavizm siyasetinden habersizdi. Tarih bilmezdi. Nazi düşmanlığını, Alman düşmanlığı olarak anladı. Nazilerden de tehlikeli olan Sovyetleri dünyanın başına bela yaptı. Küçümsediği, belki de kıskandığı Churchill’in ikazlarını bile dinlemedi. Avrupa’ya Amerikan düşmanlığı tohumlarını ekti. Amerika’ya hep şüpheyle bakan Avrupa Birliği’nde bunun rolü oldu. Komünizmin cihanşümul hale gelmesinde, başta Roosevelt olmak üzere Amerika’nın bitmez tükenmez gafları rol oynamış; Soğuk Savaş devrinde Washington, adeta Moskova’ya çalışmıştır. Bu sebeple aslında büyük bir iktisatçı olan Roosevelt, bazı tarihçiler tarafından “6 bin yılın budalası” kabul edilir.
24 Mayıs 2020 Pazar

Sual:
Napolyon devri ve Fransız ihtilâli hakkında kitap tavsiye edebilir misiniz?

Cevap;
Piyasada çok kitap vardır. Albert Sorel’in Fransa İhtilali iyidir Napolyon hakkında Emil Ludwig’in biyografisi vardır.
24 Mayıs 2020 Pazar

Sual:
Kral Arthur efsanesi gerçek midir?

Cevap;
Efsanedir. Ama bu efsanenin çıktığı Brötonlar, Kuzey Fransa menşeli Keltlere mensup bir halk olup, Angllar ve Saksonlar adaya gelmeden evvel burada hâkimdi. Sonra batıya, bugünki Galler mıntıkasına sürüldüler.
30 Mayıs 2020 Cumartesi

Sual:
Osmanlı padişahlarını “Kadın düşkünü” olmakla itham eden bir kesim, niye İngiltere Kralı VIII. Henry’den hiç bahsetmez? Getirdiği yeni mezhepte tek eşlilik mi esastır?

Cevap;
VIII. Henry’yi de beğenmeyen çoktur. Ama muktedir bir hükümdardı. Yeni getirdiği mezhebin papaya bağlılık haricinde Katolikten pek farkı yoktur. Tek evlilik esastır. Boşanma belli şartlarda caizdir.
30 Mayıs 2020 Cumartesi

Sual:
Bildiğim kadarıyla İngiltere en güçlü günlerini 3 tane kadın devrinde geçirmiş. İngiliz tahtında şark kültürünün aksine kadınların kraliçe olup bu denli tesirli olması İngiltere’ye ne kazandırıp ne kaybettirmiştir?

Cevap;
Lex Salica denen eski Alman verasetinde kadınların tahta çıkması mümkün değildir. Fransa ve Almanya böyledir. İngiltere, İsveç ve Rusya’da, ayrıca İspanya, Hollanda, Lüksemburg’da kadın hükümdar görülmüştür. İngiliz hükümdarlarından en parlak devre sahip olanların Kraliçe I. Elizabeth, Victoria ve II. Elizabeth olması enteresandır. Ama bunun sebebi İngiltere’de sistemin oturmuş olmasıdır.
30 Mayıs 2020 Cumartesi

Sual:
İngiliz kraliyet ailesinin Alman orijinli olmasının sebebi nedir?

Cevap;
1688 ihtilali neticesinde doğan İngiliz anayasa geleneğine ve 1701 tarihli Act of Settlement’a göre kralın Katolik olmaması lazım iken, Stuart hanedanından son kral II. James’in Katolik dininden vazgeçmemesi üzerine, iki Protestan kızı sırasıyla hükümdar oldular. Nihayet 1714’de en yakın Protestan vâris olan ve Kral II. James’in halasının kızının oğlu Hanover elektörü Georg, I. George adıyla parlamento tarafından tahta çıkarıldı. II. James’in Katolik soyu Fransa’da yaşamaya devam etti ve kendilerini tahtın hakiki varisi olarak gördüler.
5 Haziran 2020 Cuma

Sual:
Hitler, II. Cihan Harbi’nde Türkiye’yi işgal edip, Azerbaycan-Bakü petrollerine ulaşsaydı, harbin neticesi ve dünyanın istikbali değişebilir miydi?

Cevap;
Değişebilirdi. Ama kanaatimce sadece harb biraz uzardı. Çünkü Amerika işin içine girdikten sonra, Hitler’in yıllarca süren bir harbden galip çıkması çok zordu.
5 Haziran 2020 Cuma

Sual:
II. Cihan Harbi’nde Hitler ile Stalin ittifak yapıp, Batı bloğuna karşı harekete geçebilir miydi?

Cevap;
Geçebilirdi. Baştan zaten ittifak yaptılar. Fakat ikisi de megaloman olduğu için, Polonya'nın taksimi aralarını bozdu. Bu ittifak devam etseydi, harb daha da uzar ve yıkıcı olurdu.
5 Haziran 2020 Cuma