Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
SUALLER - CEVABLAR

"Miras" kelimesi için sonuçlar gösterilmektedir
Sual:
Bir kadının vefat eden kocasından aldığı tekaüt maaşından yetişkin çocukların da hakkı var mıdır?

Cevap;
Bu meseleye iki şekilde yaklaşmak mümkündür. Her çeşit sigorta dârülislâmda şer’en caiz olmadığı için, bir memurun veya işçinin rızası hilafına emekli sandığına kesilen paralar, lukata hükmündedir. Binaenaleyh sahibine geri verilmesi icap eder. Nitekim Seyyid Abdülhakîm Efendi böyle buyurmuştur. Böylece emekli ikramiyesi veya emekli maaşından verdiği kadarını almak helaldir. Geri kalanı ise devletin ihsanıdır. Emekli ölünce, bu ikramiye ve maaştan ödediği kadarı ölenin mülküdür; dolayısıyla şer’î varislerin malı olur. Bunun haricindekiler devlet kime ödüyorsa, onun hakkıdır. Bu bir devlet yardımı değildir; zira sigortalı olana verilmektedir.

Bir başka mütalaaya göre, memur/işçi/esnaf bu işe girdiğinde, maaşının/ücretinin/gelirinin bir kısmının kendi rızası dâhilinde kesilmesini; muayyen bir zaman sonra kendisine ödenmesini, kendisi öldükten sonra da kanunun tayin ettiği kişilere ödenmesini kabul etmektedir. Şu halde bu maaş ve ikramiye şer’î miras olmaz. Kanun kime verdiyse onun hakkıdır. Fakat burada da şöyle bir müşkile vardır. Sigorta akdi fasid bir akiddir. Ancak fasid akid darülharbde icra edilince, sahih hüküm doğurur. Kesintiler sosyal güvenlik müessesesine aittir; ikramiye ve maaş ödemeleri ise emekli ile öldükten sonra sigorta poliçesinde yazanlara aittir.

Bugünki emeklilik sistemi İslâm hukukuna uygun değildir. Devlet ve millet için de ağır bir yüktür. Herkes çalışabildiği kadar çalışır. Çalışamayacak hale gelince, servetini yer. Serveti yoksa, nafakası üzerine farz olanlar (çocukları vs) bakar. Bu da yoksa beytülmalin dördüncü kaleminden buna örfe uygun bir maaş verilir. Osmanlılarda bu iş için kurulmuş para vakıfları vardır. Orta sandığı denir. Esnaf, yeniçeri, haremağası gibi meslek grupları, bu içlerinden bir kişinin, mensuplarının çalışamayacak olanlarına maaş, hastalarına bakım, kredi muhtaç olanlara kredi gibi şartlarla kurulan para vakfına teberruda bulunur. Bu orta sandığı, mevcut paranın bir kısmını tenmiye eder, muamele yoluyla nemalandırır. Nemasından, muhtaçlara emekli maaşı öder.
11 Aralık 2019 Çarşamba


Sual:
Miras ile bölünen yan yana üç odalı bir köy evi vardır. Onun yanında da arsa vardır. Ev bölünürken 2 oda birine, diğer 1 oda ve yanındaki arsa diğerine düştü.  Bu arsa ile beraber pay edilen oda, diğer 2 odalık eve sonradan ilave edilmiştir. Bu ek oda ile önceki evin duvarı kime aittir?

Cevap;
Odalar evvelce aynı kişiye ait ise, duvar iki vâris arasında müşterektir. Bu duvarı biri yıkamaz. Diğer vâristen izin alır veya tazminat öder.
14 Eylül 2018 Cuma

Sual:
Babam vefat etmeden yıllar evvel topraklarından 6 dönümlük arsayı, bana verip tapulattı. Sebebi beni okutmamasıydı. Şimdi babamın mirasını taksim ederken, kardeşlerim babamın bana verdiği yere itiraz ediyorlar ve benim ayrıca miras alamayacağımı söylüyorlar. Dinen bunun hükmü nedir?

Cevap;
Bir baba meşru bir sebeple çocuğuna dilediğini verebilir. Diğer varisler itiraz edemez. Bu kişi ayrıca miras da alabilir.
14 Eylül 2018 Cuma

Sual:
Organ nakli câiz midir? Kıyamet günü bedenler tekrar yaratıldığında insanın o organı eksik kalmayacak mıdır? İnsanın başkasına verdiği organı ile günah işlenirse, organı veren mesul olur mu?

Cevap;

Hazret-i Peygamber, “Ey Allahın kulları! Hasta olunca, tedâvî ettiriniz! Çünki Allahü teâlâ, hastalık gönderince, ilâcını da gönderir” buyuruyor. Müslüman, mütehassıs tabip, şifa vereceğini ve başka ilacı olmadığını söyleyince, hastanın idrar, kan, şarap içmesi, leş yemesi câiz olur. Ulemâ, Hazret-i Peygamber’in, “Allah, haram kıldığı şeyde, şifâ yaratmamıştır” hadîsini, şifâlı olduğu kesin bilinmeyen haramlara hamletmişlerdir. Kadının sütünü satmak bâtıldır. Müslüman ve mütehassıs tabib (tabib-i müslim-i hâzık), kadın sütünün muhakkak iyi edeceğini ve başka ilacı olmadığını söylerse; hastanın, kadın sütü içmesi ve satın alması câiz olur. Kan vermek de böyledir.  Bir organı kurtarmak, hayatı kurtarmak gibi zarurîdir. Çocuğun yaşayacağı ümid edildiği zaman, çocuğu annesinin karnından çıkarmak için, ölmüş olan annesinin karnını yarmak câiz olur. İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe, bu sebeple, bir kadının karnının yarılmasını emretmiş, kurtarılan çocuk çok zaman yaşamıştır. (İbn Âbidin; İbn Nüceym, Eşbah).
“Ben öldükten sonra, kanımın ve organlarımın, hastalara, yaralılara verilmesini istiyorum” demek câiz değildir. Çünki organlarını vakfetmek, hibe etmek, âriyet vermek yahud vasıyyet etmek câiz değildir. Bunların üçünün de sahîh olabilmeleri için, mütekavvim mal ile yapılmaları lâzımdır. Hür insan ve hiçbir parçası mal değildir. Harbde esîr alınan kölenin ve câriyenin, yalnız canlı olan bütün bedenine mal denilmiş ise de, organları ve ölüleri mal sayılmamıştır. “Ben öldükten sonra, kanımın, uzuvlarımın bir müslümana verilmesinde zaruret olursa, verilmesi için, izin veriyorum” demek câiz olur.
Organını vermiş olan kimse, ölümden sonraki dirilişte bu organdan mahrum kalmaz. İmam Gazâlî hazretleri, “Bir insanın çeşitli yaşlarındaki bedenleri başka başka oldukları gibi, aynı boy ve şekilde, fakat başka zerrelerden yapılmış bir bedenle kabirden kalkacaktır. Bu yazımız anlaşılınca, insan insanı yerse, yenilen organın, hangi insan ile yaratılacağı, yiyen ile mi, yoksa yenilen ile mi birlikte yaratılacağı gibi sorulara lüzum kalmaz. Çünki, o uzuvların kendi değil, benzerleri yaratılacaktır” buyurmaktadır (Kimya-yı Seadet).
Günahı işleyen organ değil, beyin ve kalbdir. Bu sebeple organı veren mesul olmaz. Kan ve organın verildiği kimsenin Müslüman olup olmaması da bir ehemmiyet taşımamaktadır. İnsanlar Allah’ın ev halkıdır. “Allah’ın mahlûklarına acıyana, Allah da acır” hadîs-i şerifi meşhurdur. Kaldı ki gayrımüslimin sonradan Müslüman olup olmayacağı bilinmez.


21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Bir mirasçı, taksim edilebilir miras malını diğer mirasçıya ayırmadan hibe edebilir mi?

Cevap;
Taksimi mümkün olan (bir çuval buğday gibi) mallarda hissesini ayırmadan kimseye hibe edemez diyen âlimler varsa da, edebilir diyenler de var. Attabiye’de böyledir. Râcih kavil de budur. Bu sadece mirasçılar içindir. Her müşterek mülk ortağı için değildir. (İbn Âbidîn.)
21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Bir kimse mallarını öldükten sonra şu senin, şu senin, şu senin, ama hepsi ölene kadar benim diyerek varisleri arasında paylaştırabilir mi?

Cevap;
Paylaştırabilir, ama öldükten sonra varisler itiraz edebilir. Hibe, kabz ile tamam olur. Burada kabz yok. Ölüm ile hibe fasid olur. Böyle şartlı hibe zaten câiz değildir. Ölümünden sonraya muzaf hibe de câiz değildir. Çünki ölüm ile şahsiyet sona erer, mallar üzerinde tasarruf salahiyeti biter. Ancak ölünceye kadar bakma akdi yapabilir.
21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Babam öldü. Mirası ferâize göre bölmeden kardeşler paylaşabilir miyiz?

Cevap;
Evet. (İbn Âbidîn, Kısmet ve Teharüç babı.) Taraflar mirası aralarında taksim edebilirler. Buna rızâî taksim denir. Taraflardan birine fazla hisse verilebileceği gibi, muayyen mallar da vârisler arasında paylaşılabilir. Vârislerden isteyenler hisselerinin tamamını veya bir kısmını diğer vârislere bırakarak taksimden çıkabilirler. Nitekim bir kız, erkek kardeşi kadar hisse istediği zaman, erkek kardeş kendisine düşen fazlalığın yarısını kız kardeşine hediye edebilir. Taksimi mümkün müşterek bir malın mâliki, taksim edilmedikçe hissesini bir başkasına hediye edemez. Taksimi mümkün değilse edebilir. Mirasçılar, terike üzerinde müşterek mâlik oldukları halde, taksimi mümkün olsun veya olmasın, mallardaki hisselerini diğer vârislere ayırmadan hibe, hediye edebilirler. Bu, miras hisseleri belli olduğu ve mallar hükmen ellerinde bulunduğu için vârislere mahsus bir durumdur. Taraflardan birisi böyle taksime râzı olmazsa, miras, ferâiz kâidelerine göre taksim edilir. Mirasın taksimi için mahkemeye müracaat edilirse, mahkeme ferâize göre taksim eder. Buna kazâî taksim denir. Vârisler arasında gâib veya akıl hastası yahud küçük çocuk varsa kazâî taksim mecburîdir. Bugün de mirasçılar kendi aralarında mirası ferâize göre veya başka şekilde rızâen taksim edebilir. Ancak anlaşamazlar ve iş mahkemeye düşerse, terike medenî kanuna göre taksim olunur.
21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Araba çarpıp öldürdüğü adama mahkeme tazminat hükmetti. Nasıl paylaşılır?

Cevap;
Dârülharbde yaşayan bir müslüman bir başka müslümanı amden veya hatâen öldürse, kendisine ne kısas, ne diyet gerekir. İmameyn ve üç mezhebe göre diyet verir. Bu kavle göre diyeti almak câiz olur. İmam Şâfiî’ye göre de kısas veya diyet ile mes’uldür. (İbn Âbidîn, Müstemenin hükümleri babının sonu.) Alınan diyet şer’î vârislerine ait olup, ferâiz ahkâmına göre tevzi olunur.
21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Bir kimsenin kendisinden evvel ölen oğlunun çocuğu amcası varsa Kur’an-ı kerimde yazmadığı halde vâris olamıyor. Haksızlığa uğruyor. Bunun bir delili var mıdır?

Cevap;
Kur’an-ı kerîmde Nisâ sûresinde 11 ve 12. âyet-i kerîmelerde ölenin mirasını çocuklarının alacağı bildirilmektedir. Torundan bahis yoktur. Hazret-i Peygamber, mirasçıların kim olduklarını ve mirasa hak kazanış sırasını bildirmiştir. Yani mirasçıların eshâb-ı ferâiz, asabe ve zevü’l-erham olarak sıralanışı sünnetle sabittir. Hangi mirasçının hangi mirasçıyı hacbedeceği, yani mirastan mahrum edeceği; dede ve ninenin mirasçılığı, velâ yoluyla mirasçılık, miras mânileri hep sünnetle sâbittir. Abdullah bin Abbas’ın bildirdiği bir haberde, “Hisselerini eshab-ı ferâize veriniz. Bundan kalanı da ölüye en yakın erkek hısımına aittir” buyuruluyor. Görülüyor ki, oğul var ise, oğlun oğlunun veya kızın çocuklarının hisse alamayacağı sünnet ile sabittir. Çünki oğul, ölüye en yakın erkek akrabadır. Torun sonra gelir. Ama ölünün yalnızca kızı veya kızları varsa, bunlar eshab-ı feraizdendir. Kalan, asabe sıfatıyla oğlun oğluna verilir. Bu da icma ile sabittir. Oğul varken oğlun oğlunun miras alamayacağı kıyas ile de sabittir. Akıl bunu gerektirir. Çünki yakın akraba, uzak akrabayı mahrum eder. Maamafih dede yetimi denilen oğlun çocukları, ölen babalarından miras almış olabilirler. Bu takdirde zaten dedelerinin mirasına ihtiyaçları yoktur. Kaldı ki dede isterse bunlara üçte birden vasıyette bulunabilir. Dedelerinin vasıyette bulunmadığı torunları dedesinden daha çok düşünmek abestir. Üstelik bu çocuklar küçük veya bakıma muhtaç ise, nafakası akrabasına aittir. Çocuk dedesinden miras almasa bile, amcası tarafından geçimi temin edilecektir. Dede yetimini, şâri’ teâlâdan daha çok himâyeye kalkışmak, cüretkârlık olmaz mı?
21 Haziran 2010 Pazartesi

Sual:
Miras ile alakalı bir meselemiz var.Osmanlı hukukuna göre verilmiş bir karar var.1908 yılında ölmüş bir kadının kocası ve 3 yaşındaki kızı mirasçı kalıyor. Veraset ilamında mahkeme emlâkta 1/4 kocaya, 3/4 kız çocuğa;  arazide ise 4/4 kıza verip, kocaya hiçbir şey vermiyor. Soru arazi ve emlâktaki dengesiz paylaşımla alakalı. Burada bir haksızlık mı var, yoksa o zamanki kanuna göre emlâk ve arazi paylaşımı farklı mı yapılıyordu? Haksızlık varsa ona göre mahkeme açılacaktır.

Cevap;
Eğer kadının kardeşi, annesi, babası yok ise, mülk olan mallarda miras hisseleri böyledir. Osmanlılarda şehir ve köyler dışındaki arazinin ekserisi mülk olmadığı, devlete ait (miri arazi) olduğu için, bunun intikali İslam miras hukukuna göre değil, kanuna göredir. Çünki feraizin mevzuu mülk olan mallardır. Burada intikal eden mülkiyet hakkı değil, tasarruf hakkıdır. Burada da 1867 tarihli intikal kanununa göre arazinin tamamı çocuklara intikal eder. Hesap doğrudur.
21 Eylül 2011 Çarşamba

Sual:
Bir babanın hayattayken vârislerinden birine bir malı hibe etse, baba vefat ettikten sonra diğer vârisler o maldan miras haklarını isteyebilirler mi?

Cevap;
Hibe edip (bağışlayıp) teslim edince o malla hibe edenin ve vârislerinin alâkası kalmaz. İsteyemezler. Ama ölüm hastalığında hibe etmişse, hibe ancak mal varlığının (varsa borçtan artan kısmının) 1/3 ünden muteberdir. Vârisler geri kalanı isteyebilirler. Birisine 500 lira hibe edip ölse, geride 1000 lira malı kalsa, 100 lira da borcu olsa, hibenin ancak 300 lirası muteberdir. Ölüm hastalığı, kişinin ölümünden bir sene kadar evvel teşekkül eden, hastada ölüm korkusu doğuran ve ölümle neticelenen kanser gibi hastalıklardır. Batan gemide, salgın hastalık çıkan yerde, cephede düşmanla çatışmada, doğumda ölen kimsenin hâli de böyledir.
16 Kasım 2011 Çarşamba

Sual:
Bir adamın kendisinden önce vefat eden oğlunun zevcesi ile bir erkek ve iki kız çocuğu; ayrıca yine kendisinden önce vefat eden kızının bir oğlu kalmıştır. Gelin ve torunlar dedelerinden miras alabilir mi?

Cevap;
Dedenin bütün yakınları kendisinden evvel ölen bir oğlunun karısı ve bir erkek iki kız çocuğu ile yine kendisinden evvel vefat eden kızının oğlu ise, bunun 1. derecede eshab-ı ferâiz zümresine dâhil vârisi yok demektir. Bütün mirası oğlun oğlu ile kızları ikili birli paylaşır. Bunlar 2. derece vâris zümresi olan asabeye dâhildir. Gelin ve kızın oğlu miras alamaz. Kızın oğlu 3. Derecede mirasçılar zümresi olan zevülerhama dâhildir. Asabe varken, zevülerham vâris olamaz. Gelin hiçbir zaman vâris değildir.
24 Kasım 2012 Cumartesi

Sual:
Bir fıkıh kitabında okuduğuma göre, bir kimse borcunu ödemesi için birini vekil etse, vekil borcu teslim etmeden alacaklı mürted olsa ve ölse, vekil borçlunun parasını geri öder. Çünki mürtede vermesi caiz değildir. Çocukları bu parayı alamaz mı? Nitekim iddet müddeti içinde mürtedin mirası karısına kalıyor.

Cevap;
Mürted, İslâm hukukunda ölü hükmündedir. Mürted iken kazandığı mal, beytülmale; önceki malı ise, vârislerine aittir. Beytülmâl veya vâris alacağı taleb edebilir.
24 Kasım 2012 Cumartesi

Sual:
Bir fıkıh kitabının ferâiz bahsinde "Şakîk, yani anadan ve babadan erkek kardeş, birâder veyâ baba bir birâder" yazıyor. Burada birâder yalnız kullanıldığında ana bir kardeş mi demek oluyor?

Cevap;
Birâder önceki erkek kardeşin bedelidir. Yani ana-baba bir birader veya baba bir birâder demektir.
8 Aralık 2011 Perşembe

Sual:
Bir fıkıh kitabının ferâiz bahsinde "Vârisler arasında küçükler olsa veya meyyitin borcu olsa da, büyükler mirastan yiyebilirler" yazıyor. Miras taksim edilmeden önce bu miras kullanılabilir mi?

Cevap;
Evet. Çünki vârisler bu mallarda hissedardır. Her birinin kendi hissesi vardır. Başkalarının hakkına zarar vermeyecek şekilde kullanması ve yemesi câizdir.
8 Aralık 2011 Perşembe

Sual:
Osmanlı hukukuna göre verilmiş bir mahkeme kararı var. 1908 yılında ölmüş bir kadının kocası ve 3 yaşındaki kızı mirasçı kalıyor. Verâset ilâmında mahkeme emlâkta 1/4 kocaya, 3/4 kız çocuğa; arazide ise 4/4 kıza verip, kocaya hiç bir şey vermiyor. Mesele, arazi ve emlâktaki dengesiz taksimle alâkalıdır. Burada bir haksızlık mı var, yoksa o zamanki kanuna göre emlâk ve arazi taksimi farklı mı yapılıyordu?

Cevap;
Eğer kadının kardeşi, annesi, babası yok ise, mülk olan mallarda miras hisseleri böyledir. Osmanlılarda arazi mülk olmadığı, devlete ait (mîrî arazi) olduğu için, bunun intikali İslâm miras hukukuna (ferâize) göre değil, intikal kanunlarına göredir. Burada da 1867 tarihli tevsi-i intikal kanununa göre arazinin tamamı çocuklara intikal eder. Hesap doğrudur.
23 Aralık 2011 Cuma

Sual:
1917 senesinde bir kadın ölüyor. Geride 2 erkek çocuğu, annesi ve eşi kalıyor. Miras taksimi ferâize göre 4/24 annesine, 6/24 eşine, 7/24’er de oğullarının her birine kalıyor. Taksim doğru mudur?

Cevap;
Zevc 1/4, anne 1/6 alır, gerisi de oğlanlara düştüğüne göre mülk mallar için bu taksim doğrudur.
13 Şubat 2012 Pazartesi

Sual:
Ben Türkiye’de yaşayan bir Çerkezim. Ürdün’de akrabalarımız var. Oradan birisinden bir miras kaldı. Yalnız babamın (babam hayatta değil) amca oğlu en büyük olarak sağ olduğu için miras ona kalıyormuş. Bu doğrumudur?

Cevap;
Vârislerin kim olduğunu bildirmeniz lâzımdı. Ürdün’de câri olan miras kanunu ve ferâiz adı verilen İslâm miras hukukuna göre, bir kimse ölünce, mirası anne, baba, kız, kızkardeş gibi muayyen miras hisselere sahip vârislere intikal eder. Bunlar yoksa asabe denilen kan akrabasına intikal eder. Burada da murise (ölene) yakınlık esastır. Babanızın amca oğlu, ölene sizden bir kuşak daha yakın olduğu için mirası bu alır. Babanız sağ olsa idi, mirası paylaşırlardı.
30 Mart 2012 Cuma

Sual:
Baba hayattayken, çocukları onun mirasını paylaşıp, sonra baba da bu paylaşmayı tasvip etse, câiz midir? Erkeklerle kızların vaziyeti nasıl olmalıdır?

Cevap;
Malları bağışlayıp, teslim ederse, bu hibe olur. Öldükten sonra mirasa girmez. Ama sadece ismen paylaştırıp teslim etmemişse, adam ölünce, bunların hepsi mirasa girer ve mirasçılar bunları miras olarak paylaşır. Babanın paylaştırması hükümsüz olur. Ama varislerin hepsi, madem babamız böyle istedi, böyle kalsın diyebilirler.
4 Nisan 2012 Çarşamba

Sual:
Vasiyetnâmenin Lâtin harfiyle yazılması câiz midir?

Cevap;
Vasiyetnâmenin Lâtin harfleriyle yazılması câizdir.
6 Nisan 2012 Cuma

Sual:
Borçlu kimse ölürse, borcunu kim ödemelidir?

Cevap;
Terekesinden (bıraktıklarından) ödenir. Geride mal kalmazsa, vârisleri isterse öder, isterse ödemez.
8 Nisan 2012 Pazar

Sual:
Yıkılan bir câminin yeri, câmiden başka bir maksatla kullanılabilir mi? Satılabilir mi? Yerine ev veya işyeri yapılabilir mi? Yoksa kıyamete kadar ibadethane olarak kalması mı gerekir?

Cevap;
Yıkılan câminin yerine yeniden câmi yapılır. Olmazsa, bu arsa ve enkaz en yakın câmiye verilir. Yoksa yaptıranın vârislerine döner. Bu da yoksa fakirlere verilir.
9 Nisan 2012 Pazartesi

Sual:
İbn Hacer-i Heytemi'nin Hayratü'l-Hisan kitabının Menakıb-ı İmam Azam adlı türkçe tercümesinde geçen bir menkıbe şöyledir: İmam Ebû Hanife'nin huzuruna bir kadın gelerek, "Erkek kardeşim vefat etti. Altı yüz dinar miras bıraktı. Fakat benim hakkıma yalnız bir dinar düştü" dedi. İmam, "Bu hesabı kim yaptı?" diye sual eyledi. Kadın da "Davud-ı Tâî yaptı" dedi. Bunun üzerine İmam, "Doğru, senin hakkın aslında bu kadardır. Zira, kardeşin vefat ettiğinde, arkasında miraçı olarak annesini, zevcesini, iki kızını ve on iki erkek kardeşiyle birlikte seni bırakmıştır. Senin hakkının bir dinardan fazla olmasına imkan yoktur" dedi. Buradaki miras nasıl taksim edilir?

Cevap;
Zevce: 1/8
Anne: 1/6
Kızlar: 2/3
Kadın: 1 hisse
Erkek kardeşler: 12 x 2 hisse

Zevc, anne ve kızların hisseleri toplamı : 1/8+1/6+2/3=23/24

Kadın 1 hisse, erkek kardeşler 2 hisse alacak şekilde, geri kalan 1/24 hisse taksim edilir. Kadına düşen hisse: (1/24)x(1/25) = 1/600. Tereke 600 dinar olduğundan, kadına düşen miktar, 1 dinardır.
14 Nisan 2012 Cumartesi

Sual:
Dedelerimizden kalma pek değeri olmayan bir tarla için köyümüzden biri burası vakıf imiş deyince miras taksimi sırasında içimize şüphe düştü. Bu tarlanın ne için vakfedildiği bilinmiyor. Elimizde vakf olduğuna dair bir belge yok. Şu halde şer’î vaziyet nedir?

Cevap;
Bir yer vakıf imiş sözü ile vakıf olmaz. Buranın belli bir vakfa ait arazi olduğu hakkında en az iki âdil şahit veya sahih bir vesika (vakfiye, mahkeme kararı vs) olmalıdır. Bu da ancak İslam mahkemesinde bahis mevzuudur. Vakıf malının dedelerinizin eline nasıl geçtiği bilinmiyor. Kaldı ki vakfın ne vakfı olduğu da belli değildir. Eskiden köylerin gelirini devlet vakfa tahsis ederdi. Bu şer’î manada bir vakıf değildir. Sizinki de böyle olsa gerektir. Eğer mesela köy camisinin vakfı ise, bunun da ispatı lazımdır.
2 Mayıs 2012 Çarşamba

Sual:
Vasiyet etmek vâcib midir?

Cevap;
Üzerinde hac gibi dinî bir vecibe veya zekât, fıtra, başkasına ait bir borç yahud emanet bulunan kimsenin vasiyette bulunarak bunları haber vermesi vâcibdir. Aksi takdirde borçlu olarak âhirete gitmiş olur. “Vasiyetini yazmadan iki gece geçirmek bir müslümana helâl olmaz” ve “Vasiyet yapmadan ölen kimseye, âhirette konuşma hakkı verilmez” hadîs-i şerifleri bunu gösterir. Hazret-i Peygamber vefat etmeden evvel Hazret-i Ali’ye bir Yahudi’ye olan borcunun ödenmesini ve rehindeki zırhının alınmasını vasiyet buyurmuştu. Uhdesinde borç ve emanet bulunmayan kimsenin vasiyet yapması müstehabdır. Buradaki vasiyet, malının muayyen bir kısmının hayır işlerine harcanmasını vasiyet etmek demektir. “Beni şuraya defnedin”, “Kabrimi şöyle yapın” gibi hususlar meşru vasiyet sayılmaz.
8 Haziran 2012 Cuma

Sual:
İslâm Hukuku kitabınızda istihsanın 2. çeşidinden bahsederken şu misal verilmiş: "Meselâ, vasiyet kıyasen caiz olmaması gereken bir müessesedir. Çünki kişinin öldükten sonra mallarında tasarrufu hukuken sahih olamaz. Halbuki insanların ölürken dünyadaki hayırlı amellerini arttırmalarına imkân vermek maksadıyla, Kur'an-ı kerîm istihsanen vasiyeti meşru kılmıştır." Burada anlamadığım nokta 1.kaynak zaten Kur'an-ı kerim olduğuna göre, neden evvelâ kıyas yoluna gidilip sonra Kur'an-ı kerimden buna bir istisna getiriliyor?

Cevap;
Hakkında umumi kaide olan işlerde örf, zaruret ve maslahat olunca istisna getirilebileceğine misal verilmiştir. Yoksa vasiyetin meşruluk temeli münhasıran âyet-i kerimedir.
1 Eylül 2012 Cumartesi

Sual:
Bir adamın kendisinden önce vefat eden oğlunun zevcesi ile bir erkek ve iki kız çocuğu; ayrıca yine kendisinden önce vefat eden kızının bir oğlu kalmıştır. Gelin ve torunlar dedelerinden miras alabilir mi?

Cevap;
Dedenin bütün yakınları kendisinden evvel ölen bir oğlunun karısı ve bir erkek iki kız çocuğu ile yine kendisinden evvel vefat eden kızının oğlu ise, bunun 1. derecede eshab-ı ferâiz zümresine dâhil vârisi yok demektir. Bütün mirası oğlun oğlu ile kızları ikili birli paylaşır. Bunlar 2. derece vâris zümresi olan asabeye dâhildir. Gelin ve kızın oğlu miras alamaz. Kızın oğlu 3. Derecede mirasçılar zümresi olan zevülerhama dâhildir. Asabe varken, zevülerham vâris olamaz. Gelin hiçbir zaman vâris değildir.
24 Kasım 2012 Cumartesi

Sual:
Birinden alacağım vardır. Vefat etti. Çocukları bu alacağı ödemek zorunda mıdır?

Cevap;
Vârisler, ölenin mal varlığından ödemek mecburiyetindedir. Zaten bir kimse ölünce mal varlığından önce defin masrafları karşılanır. Sonra borçları ödenir. Sonra kalan kısmın üçte birinden varsa vasiyetleri yerine getirilir. Geri kalanı vârisler paylaşır. Ölenin malı yoksa; vârisler ödemek zorunda değildir.
22 Şubat 2013 Cuma

Sual:
Dedem vefat etti. Bir vasiyet de bırakmadı. Eşinden başka, bir erkek ve üç kızı vardır. Bunun mirası ferâize göre nasıl paylaşılır?

Cevap;
Önce varsa borçları ödenir. Kalanı taksim edilir. Hanımı 1/8 alır. Gerisini kızlar bir, erkek iki hisse olmak suretiyle paylaşır. Zevce 5/40; oğlan 14/40, 3 kızın her biri 7/40 alır.
5 Mart 2013 Salı

Sual:
Ölenin borcunu ödemeden miras taksimi yapmak veya miras taksiminde Kur’an-ı kerimdeki hisselere riayet etmemek küfrü gerektirir mi?

Cevap;
Ölenin malından önce varsa borcu ödenir, sonra varsa vasiyetleri yerine getirilir, sonra para ve mal kalırsa varisler mirası paylaşır. Bu, âyet-i kerime icabıdır. Vârisler, mirası paylaşıp, sonra kendi ceplerinden ödemiş iseler de olur. Farzı yapmamak küfr değil, günahtır. İnkâr etmek küfrdür.
7 Nisan 2013 Pazar

Sual:
Bir kimsenin 20 lira borçlu olduğu şahıs, borcunu ödeyemeden vefat etse, borçlu borcunu vârislerden sadece bir tanesine vermekle kurtulur mu?

Cevap;
Hayır. Hepsine birden ödemeli veya hisseleri nisbetinde diğer vârislere ödemek üzere birine vekâleten vermelidir. Vekil ödemezse, borç devam eder. Vârislerin kim olduğu bilinemezse, mahkeme vasıtasıyla öder.
18 Mayıs 2013 Cumartesi

Sual:
Bir kimseye annesi “Sevabı bana bağışlanmak üzere ölümümden sonra her sene bir hatim okut!” diye vasiyet etse, ne lâzım gelir?

Cevap;
Kur’an-ı kerim okumak için adam kiralamak caiz olmadığı, ancak okuyana okuduktan sonra teberru olarak hediye verildiği için, böyle bir vasiyete uymak lâzım değildir. Ancak hediye edilen hayır ve hasenattan ölü fayda görür. En güzeli vârisinin kendisinin okuması veya mümkünse ölüyü tanıyıp seven bir emin kimseye hatim okuması için ricada bulunması; bunun sonunda da o kimseye üçte iki altın liradan az olmayacak şekilde bir hediye vermesidir.
24 Haziran 2013 Pazartesi

Sual:
Annesi seyyide veya şerîfe olan bir kimse Resulullah’ın soyundan sayılır mı?

Cevap;
Seyyide ve şerife tabirleri dinî değildir. Memlûkler ve bunları takip eden Osmanlıların kullandığı örfî tabirlerdir. Hazret-i Fâtıma’nın erkek neslinden gelen bir erkeğin oğlu veya kızı için kullanılır. Minah’ta, babası Hâşimî olmayan kimse Hâşimî değildir, diyor. Kerderî ise, annesi seyyide olan kimse de seyyiddir. Nitekim Kur’an-ı Kerimde Hazret-i İsa, İshak evladından sayılmıştır. Bu, meşhur kavlin hilâfına ise de, Bahrürrâık sahibi bununla fetva vermiştir. Surre’de de böyledir. Süyûtî, Begavî’den naklen, insanın kızının çocukları her ne kadar onun zürriyetinden ise de, nesebine dâhil değildir. Dolayısıyla bir kimse mesela falanın çocukları için vasiyette bulunsa, kızları dâhil olur; ama ölmüş kızının çocukları dâhil olmaz. Dolayısıyla annesi seyyide veya şerife olan, yani Hazret-i Fâtıma soyundan gelen kimse de Resulullah’ın zürriyetinden sayılır; bu şerefi taşır. Ama fıkıh bakımından, meselâ kendisine zekât almak gibi hususlarda seyyid ve şeriflerden farklıdır. Bir Hâşimî’nin oğlunun çocuklarını o şerefli zürriyetten sayıp; kızının çocukları saymamak olacak iş değildir. Nitekim Hazret-i Peygamber’in soyu, kızının oğullarından yürümüştür. (İbni Abidin, Akrabaya Vasiyyet; Berika, Âfâtü’l-Yed)
20 Temmuz 2013 Cumartesi

Sual:
Bir kimse sağlığında bir evlâdına bir mal hediye edip, ben öldükten sonra diğer kardeşlerinden miras istemeyeceksin dese, o da kabul edip malı alsa, babası vefat edince sözünden cayıp miras isteyebilir mi?

Cevap;
İsteyebilir. Sağlığında velev ki miras hissesine mahsuben mal almış olsa bile, miras bırakanın ölümünden sonra miras alabilir, hatta mirasına mahsuben aldığı malı da geri vermesi gerekmez. Zira henüz elde etmediği bir haktan feragati sahih değildir. Mirasa baba ölünce hak kazanır.
12 Ekim 2013 Cumartesi

Sual:
Miras malı olan arazilerdeki meyve ağaçları kime aittir?

Cevap;
Ağaç, miras bırakana ait ise, ağaçların üzerinde bulunduğu arazinin sahibine ait olur. Ağaçlar başkasının ise, bu kimsenin ağaçlar üzerindeki mülkiyeti devam eder. Arazi sahibi bunların kaldırılmasını ister veya parasını ödeyerek mâlik olur.
26 Ekim 2013 Cumartesi

Sual:
Bir müslüman malının üçte birini meselâ bir Kur’an-ı kerim kursuna bırakabilir mi? Vârislerin bu isteği yerine getirmesi farz mıdır?

Cevap;
Evet. Evet.
8 Aralık 2013 Pazar

Sual:
Ben öldükten sonra bana yılda bir kez kurban kesin deyip parasını miras yoluyla bırakan bir kimse için kesilen kurbandan ailesi yiyebilir mi?

Cevap;
Evet.
30 Aralık 2013 Pazartesi

Sual:
Miras paylaşırken bir kadın, “ben ferâizdeki hisseme razı değilim; kanunî hissemi isterim” derse, küfre veya kul hakkına girmiş olur mu?

Cevap;
Bir kadın, miras taksiminde, şer'î hakkı olmayanı istemez; ama karışmadığı halde, diğer mirasçılar kanuna göre mirası taksim eder de buna şer’î hissesinden fazla verirlerse, küfre düşmediği gibi, alması da caiz olur. Zira mirası rıza ile taksim câizdir.
10 Mart 2014 Pazartesi

Sual:
Günümüzde miras arsaları dinimize göre bölüşülmüyor. Böyle yerleri bilerek satın almak caiz midir?

Cevap;
Evet. Rıza ile böyle paylaşmış olabilirler.
27 Mayıs 2014 Salı

Sual:
Osmanlı'nın ilk devirlerinde mirasın yasak olduğu, devletin buna el koyduğu doğru mudur?

Cevap;
Osmanlı Devleti, bir şer’î devlettir. İslâmiyette miras, kimsenin iptal edemeyeceği ve el koyamayacağı bir haktır. Bunu söyleyen, cezâlandırılan devlet adamlarının mallarının müsâdere edilmesini veya köle asıllı devlet adamlarının öldüğü zaman mirasının devlete kalışını böyle zannetmiş olsa gerek.
23 Kasım 2014 Pazar

Sual:
Gayri meşru ilişkiden dünyaya gelen çocuk, babasına vâris (mirasçı) olabilir mi?

Cevap;
Olamaz. Annesine olabilir. Babası, zina mahsulü olduğunu zikretmeksizin çocuğun nesebini tanırsa, yani bu çocuk bendendir derse, babaya da vâris olabilir.
23 Kasım 2014 Pazar

Sual:
Babam bundan 11 yıl önce dedemden kalma arsanın mülkiyetini 3 halamın izniyle kendi üstüne aldı; onlara da çok düşük bir para verdi. 1 sene sonra da onlardan gizli o zamanın parasıyla 30 bin liraya sattı. Şimdi o arsa 250 bin oldu. Halamların biri o arsanın parasından 250 bin lira üzerinden hakkını istiyor. Yoksa hakkını helal etmeyeceğini söylüyor. Bunun dinen hükmü nedir?

Cevap;
Halalar, haklarını hibe etmişlerse, bir şey isteyemezler. Ama hibe etmedikleri; sadece babanıza tapu muamelesi için izin verdikleri anlaşılıyor. Şu halde, o zamanki satıştan (30 bin lira) miras hisselerine düşen gerçek kısmın, bugünki altın kıymetini ödemesi gerekir.
16 Ağustos 2015 Pazar

Sual:
Anneannem ve dedem vefat ettiler. Anneme bir hisse, dayılarıma ikişer hisse düşer dedim, ama dayılarım karşı çıktı. Herkese eşit hisse olacak dediler. Biz bu iki hisseyi alsak caiz olur mu?

Cevap;
Şer’î hak olmayan bir şey, talep ve dâvâ edilmez de, hak sahibi tarafından rıza ile verilirse, almak câiz olur. Mirasta zaten rızaî taksim câizdir.
16 Ağustos 2015 Pazar

Sual:
Anne karnındaki bebeğin babası ölse, bu doğmamış çocuğa miras verilir mi?

Cevap;
Cenin, hakikaten veya hükmen sağ doğmak şartıyla mirasçı olur. Çocuk ölü doğarsa, miras kendisi yokmuş gibi diğer mirasçılara döner. Ama kürtaj veya başka surette düşürülürse, sağ doğup sonra ölmüş kabul edilir. Bu takdirde çocuğun hissesi, o andaki vârislerine gider. Çocuğu düşürten (kâtil) anne bile olsa, miras alamaz.
6 Eylül 2015 Pazar

Sual:
Babam vefat ettikten sonra, iki evinden biri satılıp, ablam ve annem paylaştı; ben küçük olduğum için payımı annem aldı. Ancak bana vermedi. Sonradan annem ev yaptırırken bir katını bana vereceğini vaad ettiği için kendisine borç olarak para gönderdim. Ancak evin tamamını ablama verdi. Satılmayan evde annemden başka, ablamla ben eşit hissedarız. Annem vefat ettiği için, gönderdiğim parayı ve annemin aldığı miras hissesini geri almam imkânsızdır. Bu haklarımı alabilmek için, annemin evi ablama verme muamelesinin iptalini istemem caiz midir?

Cevap;
Satılan evin, 7/8’inin 2/3’ü ve diğer evin de 2/3’ü erkek çocuk olduğunuz için şer’en size aittir. Bunları, ayrıca annenize yolladığınız borcu tahsil için herhangi bir yolu denemek caizdir. Normalde bir kimse sağlığında malını dilediği kimseye verebilir. Hayatta iken veya öldükten sonra kimse bunu iptal edemez. Ancak evladı arasında ayrım yapmak günahtır. Ölüm hastası ise, malının 1/3’ünü verebilir. Borçlu ise, hep borçtan arta kalan kısımda tasarruf edebilir.
2 Eylül 2017 Cumartesi

Sual:
Bir Müslümanın vasiyetnamesinde yazması lazım gelen hususlar var mıdır?

Cevap;
Varsa kul ve Allah borçlarını yazması farzdır. Bunun dışında fakirlere mal sadaka vakıf arkasından Kur'an okutulması, sadaka verilmesi vs gibi hususlarda borçlarından geri kalan kısmın üçte birini geçmeyecek şekilde vasiyette bulunmak meşru ve müstehabdır.
17 Aralık 2015 Perşembe

Sual:
Bir çocuk, annesiyle resmî kayıt yapmayan, ama kendisini çocuğu olarak kabullenip nüfusuna alan babası vefat ettiğinde mirasçısı olur mu?

Cevap;
Arada dinî nikah yoksa, gayrı meşru çocuk mirasçı olmaz. Varsa olur. Resmi kaydın burada hükmü yoktur. Dinî nikâh olmasa, fakat baba çocuğun nesebini kendi çocuğu olarak ikrar etse, mirasçı olur.
7 Nisan 2016 Perşembe

Sual:
Bir adamın üç kızı ve kendisinden evvel vefat eden bir oğlunun çocukları olsa, bu torunlar miras alabilir mi?

Cevap;
Torunlar kız ise alamazlar. Zira yakın akraba uzak akrabayı vârislikten düşürür. 2 veya daha fazla kız olduğundan ve erkek kardeş olmadığından, kızlar 2/3 alırlar. Zevce ise 1/8 alır. Asabe yoksa artan (1-2/3-1/8)=5/24 de kızlara taksim edilir; böylece her biri 7/24 alırlar. Eğer oğlun çocukları erkek ise veya erkek-kız karışık ise, asabe olurlar. O zaman kızlar 2/3 ve zevce 1/8 aldıktan sonra, kalanı asabe olarak oğlun oğulları veya oğul ve kızları alır.
29 Haziran 2016 Çarşamba

Sual:
Mevtanın borcu terekesinden (geride bıraktığı mallardan) çok ise bu borç nasıl ödenir? 

Cevap;
Borç düşer. Vârisleri isterse öderler.
28 Ağustos 2016 Pazar

Sual:
Vefat etmeden evvel, zevcesinin kendi yanına gömülmesini vasiyet etse, zevci öldükten sonra bu kadın başkasıyla evlense, önceki kocasının vasiyetini tutması lazım olur mu?

Cevap;
Böyle vasiyet muteber olmaz. Vasiyet, kendi mallarından dinî ve dünyevî borçlarının yerine getirilmesi veya kalan malının üçte birinden vârisleri dışındaki üçüncü şahıslara karşılıksız mal bağışlamak üzere beyanda bulunmak demektir. Beni şuraya gömün, kızım şununla evlensin, oğlum doktor olsun, bu evi satmayın gibi vasiyetler, dinen ve hukuken bağlayıcı değildir.
7 Aralık 2016 Çarşamba

Sual:
Bir kimse 20000 lira  miras bırakıp ölse, ardında bir hanımı, 1 erkek ve 5 kız evladı kalsa, miras bunlara nasıl taksim edilir?

Cevap;
Anne ve baba yoksa, 1/8 hanımı alır. Gerisini çocuklar, 2 hisse oğlan, 1'er hisse kızlar olmak üzere paylaşırlar.
6 Mayıs 2017 Cumartesi

Sual:
Bir kimse vefat ediyor. Geride bir hanımı, iki kızı kalıyor. Miras taksimi nasıldır?

Cevap;
Baba, anne, kardeş, kardeş oğlu, amca, amca oğlu vs. gibi başka akrabası yoksa, zevce 1/8 alır. Gerisini kızlar eşit paylaşır. Baba ve anne varsa, her biri 1/6 alır. Baba yok, ama erkek veya erkek-kız kardeşleri varsa, geri kalanı ikili birli paylaşırlar.
23 Mayıs 2017 Salı

Sual:
Bir kimse vefat etse, zevcesi; iki kızı, bir erkek, üç kızkardeş, bir amca ve bir amca oğlu olsa, miras taksimi nasıl olacaktır?

Cevap;
Zevce 1/8, anne 1/6, kızlar 2/3 alır. Geri kalanı kardeşler ikili birli paylaşır. 40/120 her bir kıza; 15/120 zevceye; 2/120 biradere; 1/120 her bir kızkardeşe düşer. Kardeşler, anne-baba bir ve anne bir ise hüküm değişir.
23 Mayıs 2017 Salı

Sual:
Babam dedemden önce vefat etti. Bir amcam ve bir halam var. Şimdiki kanuna göre, dedemin vârisi sayılıyorum. Miras almamda dinen mahzur var mıdır?

Cevap;
Amca ve hala hayatta olduğu için, yakın akraba uzak akrabayı hacb eder kaidesince, torun vâris olmaz. Sadece bir hala olsa idi, istisnaen vâris olurdu. Şu halde amcası ve halası hayatta bulunan torunun, dedesinden miras taleb etmesi caiz değildir. Bunu amca ve halasına söylemesi de lâzım değildir. Mirası taksim ederler, ‘sizin hisseniz bu’ derler, o zaman almak caiz olur.
21 Haziran 2017 Çarşamba

Sual:
Ölen akrabam vasiyet etmedi; miras da bırakmadı. Onun yerine hacca gidebilir miyim?

Cevap;
Evet. Umulur ki borç düşer. Bir kimse izin vermeden, başkasının, bunun yerine hacca gönderilmesi caiz değildir. Yalnız vâris, ölen akrabası, vasiyet etmemiş, yani hac parası ayırmamış ise, kendine miras kalan para ile, onun yerine hacca gidebilir veya başkasını gönderebilir. Böylece ana-babasını hac borcundan kurtarmış olur. Kendine de, farz olmuş ise, kendi için, ayrıca gitmesi lazımdır. Onları borçtan kurtarması, kendine çok sevap kazandırır.
23 Kasım 2017 Perşembe

Sual:
Bir kimse ölse, 1 erkek ve 1 kız çocuğu kalsa; bir yerde 15 dönüm, başka yerde 12 dönüm tarlası olsa, ikisi aralarında anlaşıp, 15 dönümlük tarlayı erkek çocuk, 12 dönümlük yeri de kız çocuk alsa, böyle taksim caiz midir?

Cevap;
Anlaşarak diledikleri gibi paylaşabilirler. Anlaşamazlarsa hepsinde 2 hisse oğlan, 1 hisse de kız alır. Tarlalar satılır; bu hisselere göre kıymetini bölüşürler.
23 Kasım 2017 Perşembe

Sual:
Babam annemden önceki evliliği eşi vefat ettiği için bitmiş. Annem de babam gibi. Daha sonra bunlar evlenmişler. Babamın önceki eşinden ve şimdi annemden çocukları var. Şuan annem ve 10 çocuk var. Babamın mirasını helal olarak nasıl paylaşmalıyız?

Cevap;
Babanızın anne ve babası yoksa, 1/8 karısı; geri kalan çocuklara kalır. Erkek 2 kız 1 hisse alır.
3 Ocak 2018 Çarşamba

Sual:
Bir baba oğluna bu ev şu an benimdir ama öldükten sonra senindir derse, diğer mirasçılar baba öldükten sona bunda hak iddia edebilir mi?

Cevap;
Hibe, yani bağışlama ancak teslim ile tamam olur. Evi teslim etmemişse, öldükten sonra hibe batıl olur. Mirasçılar hak iddia edebilirler. Teslim etmişse, hibe sahihtir; vârisler hak iddia edemez.
2 Kasım 2018 Cuma

Sual:
Biz 2 erkek ve 1 kız olmak üzere 3 kardeşiz. Bir de annem var. Erkek kardeşlerimden biri, babamın vefat eden ilk zevcesindendir. Babamın vefatından önce 4 dükkânı vardı. Bunları herkese eşit şekilde paylaştırmak üzere vasiyet bıraktı. Dükkânların değerleri eşit değil. Ayrıca ilk eşinden olan ağabeyim, babamın hayattayken bana almış olduğu evi öne sürerek bu taksimatta değişiklik yapmak istiyor. Bu vasiyet uygun mudur?

Cevap;
Eğer bu dükkânları sağlığında çocuklarına taksim edip teslim etmişse veya kendi kullanmakla beraber tapuya verdiği çocuğunun ismine tescil yaptırmışsa, artık o dükkânlar kime verdiyse onundur. Bu vasiyet değil, hibedir. İptal edilemez. Ancak şu dükkân şunun olsun, bu dükkân bunun olsun diye paylaştırılırsa, yani vasiyet ederse, bu vasiyete uymak şart değildir. Vârislerin hepsi anlaşırsa, kabul ederlerse tatbik edilebilir. Anlaşamazlarsa, mirası şer’î kaidelere göre taksim ederler. 1/8 zevcesi alır; geri kalan malları, ikili birli oğulları ve kızları paylaşırlar. 4 dükkâna kıymet biçilir. Kura çekilerek dağıtılır. Fazla düşen diğerlerine aradaki farkı öder.

Sual:
Babamın namaz, oruç ve zekât borcu vardı. Bunlar için ıskat yaptırdık. Başka bir şey yapmaya/ödemeye gerek var mıdır? 

Cevap;
Iskat usulüne göre yapılmışsa bir şey lâzım gelmez. Belli bilinen bir zekât borcu varsa ve miras müsaitse, zekât tam olarak yerine verilmelidir. Iskatta, bir meyyitin (ölünün) yapılmamış veya noksan ibadeti varsa, fakire para verildiği için, İmam-ı Muhammed’in içtihadına göre, Allahü teâlânın affetmesi umulur. Eğer ölü zengin ise, kılmadığı namaz ve tutmadığı oruçların her biri için en az bir fidye (1750 gram buğday veya kıymeti) ile vermediği zekât borcu hesaplanır. Mirasının üçte birinden çıkmıyorsa, devir yaparak ıskat edilir. Yani elde mevcut altın, bir fakire, bu niyetle verilir. O da diğerine, o da diğerine bu niyetle verir. Böylece lazım gelen mikdarda devretmiş olur. Burada fakir muaccel borçlu olmamalıdır ve eline geçenin mülkü olduğunu bilecektir. Devir muamelesi bitince, bu para o fakirlere taksim edilir. Böyle bir para yoksa, yani ölünün hiçbir şeyi yoksa, bu para borç veya emanet alınmışsa, fakir, ölünün velisine hediye eder; o da borcu öder. Ölünün mirasının üçte biri müsait ise devir yapmaya lüzum yoktur. Namaz ve oruç fidyesiyle zekât borcu, fakirlere ödenir. Ölü bunu vasiyet etmişse ve miras da müsait ise, vârisin bunu yapması şarttır. Değilse, vâris isterse yapar. Hac borcu varsa, vasiyet etmişse, mirastan bir bedel yollanır. Bu bedel, vâris de olabilir. Mirasta para yoksa, bir şey lüzum etmez. Vasiyet etmemişse veya miras müsait değilse, vâris kendi parasıyla gidebilir. Ölü, inşallah borçtan kurtulur.
19 Ağustos 2018 Pazar

Sual:
Bir kimse kocası veya babası ölmeden miras hakkından feragat edebilir mi?

Cevap;
Hayır. Etse de ölünce miras isteyebilir.
26 Ekim 2018 Cuma

Sual:
Anne ve 3 erkek kardeş, feraize göre 3/24, 7/24, 7/24, 7/24 paylaşmaları gerekir. Ancak anne, benim payımı da aranızda pay edin dediği için rıza taksimi olarak 1/3, 1/3 ve 1/3 paylaşmalarında mahzur var mıdır?

Cevap;
Vârislerin tamamı rıza ile mirası dilediği gibi paylaşabilir. Mirası diledikleri gibi paylaşınca elbette ki gayrimenkulde de ortak olurlar. Her birinin hissesi üçte bir olur. Rıza ile diledikleri gibi kullanabilirler. Mesela biri veya ikisi veya hepsi bu binayı kullanabilir; münavebe ile kullanabilir; kiraya verip kirayı paylaşabilirler. Miras şirketi, mülk şirketidir. Mülk şirketi olduğuna göre masraflar ve gelir, prensip itibariyle her ortak için hissesi nispetindedir. Ama rıza ile fazla veya az verebilirler.
16 Aralık 2018 Pazar

Sual:
Doğuma giren bir kadın, ölürsem çocuğuma annem baksın, mehir param onun masrafları için harcansın diye vasiyet etse, sahih midir?

Cevap;
Böyle bir vasiyetin kıymeti yoktur. Çocuğa kimin bakacağı, nafakasını kimin vereceği bellidir. Mehr, kadının vârislerine aittir. Bir kimse ancak malının üçte birinden, vârisi olmayan kimselere vasiyet yapabilir.
28 Ocak 2019 Pazartesi

Sual:
Üç erkek kardeşiz. Babam bakkal dükkânını benim üstüme yaptı. Babam vefat ettiğinde nasıl bölüşülür?

Cevap;
Babanız size verdiyse, sizindir; kardeşleriniz hak iddia edemez. Ama size vermemiş; sadece bazı zaruretler sebebiyle resmen üzerinize gözüküyorsa, bu babanızındır; miras olarak taksim edilir. Varisler bu kadarsa, anneniz 1/8 alır; geri kalanı üç kardeş eşit bölüşür. 
28 Ocak 2019 Pazartesi

Sual:
Bir kimsenin malında gasp gibi başkasına ait mallar olsa, bu kimse ölse, vârislerinin ne yapması lâzımdır?

Cevap;
Malı, diğerlerinden ayırt edebiliyorlarsa ve sahibi de belli ise iade etmeleri lazımdır. Malı ayırt edebiliyor, ama sahibini bilmiyorlarsa, sadaka verirler. İkisini de bilmiyorlarsa, bu karışık malı kullanmaları caizdir, denildi.
28 Ocak 2019 Pazartesi

Sual:
Babam, dedemle ortak bir ev satın aldı. Paranın çoğunluğu dedeme aitti. Evin tadilatını babam yaptı. Vergilerini ödedi. Evin tapusu dedemin üzerindedir. Babaannem ve dedeme babam bakıyor. Dedem ölürse, bu evin vaziyeti ne olur?

Cevap;
Babanız bu parayı dedenize hediye ettiyse, hiçbir hak iddia edemez. Borç verdiyse bunu borç olarak geri isteyebilir. Evi ortak aldılarsa, zaten hissesi nispetinde babanıza aittir. Tapuda kimin adına olduğu mühim değildir. Babanızın ve annenizin dedenize bakması bir hak doğurmaz. Eve yaptığı masraf da teberru sayılır. Dedeniz ölürse, babanın hissesi kadar ayrıca hak sahibidir. Ama tapu sebebiyle şu şartlarda zor gözüküyor. Dedeniz ölünceye kadar bakma akdi yaparak evi babanıza verebilir.
13 Şubat 2019 Çarşamba

Sual:
Hazret-i Ebu Bekr, Hazret-i Fâtıma’ya miras hakkını neden vermemiştir?

Cevap;
Çünki Hazret-i Peygamber buyurdu ki “Peygamberler miras bırakmayız, mallarımız fakirlere sadaka olur.” Bu sebeple Halife, Fâtma’yı ve Resulullah’ın zevcelerini maaşa bağladı.
25 Mayıs 2019 Cumartesi

Sual:
Vefat etmiş birisi, hayattayken hayır niyetiyle tanıdıklarından burs-yardım toplayıp, talebelere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyordu. Vefat edince topladığı paralardan bir miktar kaldı. Bu paraları ne yapmalı?

Cevap;
Bu paralar vârislerine mülk olmaz, fakirlere dağıtılmalıdır. Vârisleri fakirse kullanabilirler.
25 Mayıs 2019 Cumartesi

Sual:
%  50 hissesi babaanneme, 1/4 hisse amcama, 1/4 hisse babama ait ev, babaannem vefat ettikten 14 sene sonra satıldı. Hissedarlar babam, amcam ve iki halamdır. Herkese hissesine düşen para verilirken babam 4.000 lira para harcayarak giriş katı depoya çevirdiğini, bu sayede evin satılmasını hızlandırdığını söyleyerek hissedarlar itiraz etmesine rağmen 1.000’er lira kesti. Yaptığının hükmü nedir?

Cevap;
İzin almadan yapmışsa, harcadığı teberru olur. Tazmin ettiremez.
15 Haziran 2019 Cumartesi

Sual:
Geride 1 hanım 1 oğul 1 baba 1 anne 1 erkek kardeş 1 kız kardeşi kalan ölünün mirası nasıl taksim edilir?

Cevap;
1/8 zevce, 1/6 baba, 1/6 anne alır. Bunlar eshab-ı ferâizdir. Gerisi asebe sıfatıyla oğulundur. 
1 Temmuz 2019 Pazartesi

Sual:
Bugün mirastan alacağımız pay, resmî hukuka göre bizim lehimize oluyor ise, mirasın dinî kaidelere göre değil de bu şekilde bölüştürülmesini istemek caiz midir?

Cevap;
Miras her zaman şer’î hükümlere göre paylaştırmalıdır. Tarafların hepsi razı olursa, diledikleri gibi de paylaşabilirler. Ancak varislerden biri bile razı olmazsa, ya da vârisler arasında küçük çocuk veya deli yahud gaip kimse varsa, mutlaka şer’î kaidelere göre taksim edilir. Miras taksim edilirken şeriatın kendine tanıdığı haktan daha fazlasını istemek caiz değildir. Hatta vaziyete göre küfre bile sebep olabilir. Eğer vârisler şer’î miras kaidelerine ehemmiyet veren ve söz anlayacak kimseler değilse, taksime hiç karışmamalıdır. Onlar mirası kanuna göre taksim ederse, hissesinden fazla almak caiz olur. Rıza ile verdikleri kabul edilir.
1 Temmuz 2019 Pazartesi

Sual:
Zengin bir kimse, vefat etmeden malını 3 oğluna verse, 5 kızına bir şey vermese, ölümünden sonra kızlarının mahkemeye müracaat edip kendilerine düşen payı istemeleri caiz olur mu?

Cevap;
Herkes malını sağlığında dilediği kimseye verebilir. Ancak çocukları arasında haksız yere ayrım yapmak mekruhtur; ama mülkiyete tesir etmez. Bu sebeple istemeleri caiz değildir.
25 Temmuz 2019 Perşembe

Sual:
Dedem ölmeden 1-2 sene evvel miras taksimi yapmış. En küçük amcam daha doğmadan paylaşım yapılmış. Dedem ölmüş ve diğer kardeşler en küçük kardeşe bir şey vermemişler. Küçük kardeş tekrar taksim isteyebilir mi?

Cevap;
Bir kimse kendi mirasını taksim edemez. Etse bile öldüğü zaman mirasçılar hisselerini alırlar. Hatta babalarından miras diye aldıkları bir şey olsa bile, yine miras almaları hakkıdır.
25 Temmuz 2019 Perşembe

Sual:
Babam öldükten sonra dükkânı iki abim ve ben (kızkardeşleri) paylaştık. Büyük abim çalıştırıp, bize kâr payı veriyordu. Şimdi bizi çıkarmak istiyor. Bunu yapması şer’an caiz midir?

Cevap;
Kimse istemediği bir ortaklığı devam ettirmeye zorlanamaz. Bu mülk ve müdarabe şirketinde, üç ortaktan herhangi biri dilediği zaman ortaklığı bozabilir. Ya dükkâna ve içindekilere bir fiyat biçilir rıza ile taksim edilir; yani biri diğerlerinin hisselerini satın alır. Diğerleri razı olmazsa, dükkân ve mallar icra yoluyla satılır, elde edilen meblağ paylaşılır.
30 Temmuz 2019 Salı

Sual:
Zeyd, 1920’de bekâr vefat etse, geride anne-baba bir kardeşi Amr ve Bekr ile baba bir kızkardeşi Hind kalıyor. Miras nasıl taksim edilecek?

Cevap;
Mülkü iki erkek kardeş eşit taksim eder. Yani mülkün tamamını Amr ile Bekr alır. Hind’e bir şey kalmaz. Çünkü yakın akraba, uzak akrabayı hacb eder. Anne-baba bir erkek kardeş, baba bir kızkardeşten kuvvetlidir. Mîrî arazi ise 1913 tarihli kanun çerçevesinde, mîrî arazinin yarısı babanın füruuna, yani 2 erkek ve 1 kız kardeş arasında eşit bölünür; geri kalan yarısı ise annenin füruuna yani Amr ile Bekr’e eşit intikal eder.
30 Temmuz 2019 Salı

Sual:
Bir kimsenin iki oğlu olsa, biri kendisinden evvel vefat etse, her birinin ikişer oğlu olsa, vefat eden evladın iki oğlu redd-i miras yapsa, dede ölünce tekrar miras isteyebilirler mi?

Cevap;
Babaları dededen evvel ölen iki erkek torun dinen vâris değildir. Çünki amcaları vardır. Yakın akraba uzak akrabayı mahrum eder. Dolayısıyla reddi miras etmeleri bir şey ifade etmez; miras da isteyemezler. Dede bunlara üçte biri aşmamak kaydıyla vasiyette bulunabilir.
24 Ağustos 2019 Cumartesi

Sual:
Bir kimse elfaz-ı küfür söylüyor ama açıktan inkâr etmiyorsa, Müslüman muristen miras alabilir mi?

Cevap;
Kitaplarda yazan elfaz-ı küfr ile mürtedliğe hüküm verilmez. Bunlar tevile müsaittir. Açıkça inkâr eden kimse mürted sayılır.
14 Eylül 2019 Cumartesi

Sual:
Trafik kazasında birinin çarpması neticesi bir kimse ölse, geride 1 erkek, 2 kız ve hanımı kalsa, sigorta ve tazminatı nasıl paylaşırlar?

Cevap;
Mirasını 1/8 anne,  geri kalanı 2 hisse oğlan, birer hisse kızlar alır. Anne ve baba varsa, her biri 1/6 miras alır. Sigorta ve tazminat, kanunen kime veriliyorsa, onun hakkıdır. Tekaüt maaşı da böyledir. Şer’î diyet olsaydı, şer’î miras gibi taksim edilirdi.
14 Eylül 2019 Cumartesi

Sual:
İki erkek ve bir kız kardeş miras taksim ederken, kız kardeş “ailem benim için masraf etmedi, ben de erkek kardeşlerim gibi hisse isterim diyebilir mi?

Cevap;
Bu söz, imanı tehlikeye sokabilir. Bu tehlike varsa, erkek vârisler hisselerinin birazından vazgeçerek kız kardeşlerinin imanını tehlikeye atmasını önlemelidir. Mirası bütün vârislerin rızası ile farklı hisselere göre taksim etmek caizdir. Ailesinin masraf edip etmemesi miras hissesine tesir etmez. Bir çocuk hep ailesiyle kalsa, diğeri dışarıda kendi gayretiyle bir hayat kurmuş olsa, biri anne ve babasına baksa, diğeri bakmasa, aynı hisseyi hak ederler. Anne ve baba, sağlığında böyle mağdur çocuğuna mal verebilir. Bu, miras hissesine sayılmaz.
14 Eylül 2019 Cumartesi

Sual:
Bir kimse elfaz-ı küfür söyleyip açıktan inkâr etmese, babası öldüğü zaman miras alabilir mi?

Cevap;
Elfaz-ı küfr ile mürtedliğe hüküm verilemez. Dinin kati hükümlerini bilerek ve isteyerek inkâr ediyorsa vâris olamaz.
8 Ekim 2019 Salı

Sual:
Bir erkek ölse, 1 erkek, 2 kız ve bir de zevcesi olsa, annesinin, babasının ve kardeşlerinin hakkı olur mu?

Cevap;
1/8 zevce,  geri kalanı 2 hisse oğlan, birer hisse kızlar. Anne ve baba varsa, her biri 1/6 miras alır. Kardeşlere miras düşmez; çünki oğlu vardır.
8 Ekim 2019 Salı

Sual:
Miras sadece evin oğluna verilip kız çocuklara hiçbir şey verilmese, kız evlatlar fitne çıkmasın, ana ata üzülmesin diye bu durumda memnuniyetsiz olarak da haklarını helal etse, âhirette ana babadan hesap sorulur mu?

Cevap;
Miras taksim edildiği zaman anne baba zaten ölmüş demektir. Ölmüş kimsenin mirası taksim edilir. Dindar insanlar bu taksimi şer’î esaslara göre yapar. Bir kimse sağlığında mirasını taksim edemez. Ancak mallarını çocuklar arasında dağıtabilir. İstediğine istediği malı verebilir. İsterse birine hiç vermez; ama bu yaptığı meşru bir sebebe dayanmıyorsa mekruhtur. Ama vermediği kimse bir şey isteyemez.
4 Aralık 2019 Çarşamba

Sual:
Bir oğlu, zevcesi ile anne ve babası geride kalan murisin mirası nasıl taksim edilir?

Cevap;
1/6’şar anne ve babaya,  1/8 zevcesine, gerisi oğluna aittir. Anne ve babası isterse hisselerini torun ve geline verebilir. 
4 Aralık 2019 Çarşamba

Sual:
Günümüzde miras hukukunda kişi medeni hukuku esas alabilir mi?

Cevap;
Varislerin hepsi anlaşırsa caiz olur. Biri bile itiraz ederse olmaz.
4 Ocak 2020 Cumartesi

Sual:
Bir adam kimsesiz bir kızı evlat edinse ve nüfusta da üzerine geçirse, geride zevcesini ve kardeşlerini bırakarak vefat etse, kardeşleri miras talep edebilirler mi?

Cevap;
Bir başkasının çocuğunu alıp büyütmek, bakmak dinen caizdir, hatta güzeldir. Ama kendi çocuğu ilan etmek şer’en memnudur. Eğer bu çocuk meşru çocuğu olsaydı, mirasın sekizde biri zevcesinin, ikide biri kızın, geri kalanı ise erkek ve kız kardeşlerine ait olurdu. Çocuk erkek olsaydı, kardeşlere hiç miras gitmezdi. Şu halde, her ne kadar çocuğun evlatlık alınış şekli şer’î değil ise de, adamın bu kıza miras bırakmak istediği anlaşılıyor. Şu halde kelâmın i’mâli ihmâlinden evlâdır kaidesince, bu evlatlık muamelesi, vasiyete hamledilerek, kıza mirasın üçte biri verilir. Çocuk olmadığı için dörtte biri zevceye verilir. Geri kalanı kardeşler ikili birli paylaşırlar.
12 Ocak 2020 Pazar

Sual:
Bir kimse, geride zevcesini, dört erkek ve üç kız çocuğunu ve bir ağabeyini bırakıp vefat etse mirası nasıl taksim edilir?

Cevap;
Zevcesi 1/8 alır. Gerisi çocuklar arasında ikili birli paylaşılır.
7 Şubat 2020 Cuma

Sual:
Dedem vefat etti. Babannem ve bir halam hayattadır. Babam dedemden evvel vefat ettiği için biz vâris miyiz?

Cevap;
Amcanız olmadığı için halanız sizi hacb edemez, yani mirastan mahrum edemez. 1/8 babaannenin, ½ halanın ve ½ de size ve kardeşlerinize aittir. Anneniz dedenizden miras alamaz.
7 Şubat 2020 Cuma

Sual:
Köle miras alıp miras bırakabilir mi?

Cevap;
Hayır. Miras bırakamaz, zira mal varlığı yoktur. Ona kalan miras, efendiye ait olacağından, köle vâris olamaz.
16 Nisan 2020 Perşembe

Sual:
Kur’an-ı kerimde geçen hisselere göre miras taksim edildiğinde, bazen denk gelmiyor. Yani tam netice çıkmıyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

Cevap;
Bir kimse öldüğü zaman mirası, evvela Kur’an-ı kerimde isimleri zikredilen kişilere belli hisseleri verilir. Bunlar yakınlık sırasına göre beraber miras alabildiği gibi, yakın varis uzak varisi mahrum edebilir. Eshab-ı ferâiz denilen bu kişiler miras aldıktan sonra, geri kalanı asabe denilen ve murise erkek cihetiyle en yakın akrabaya dağıtılır. Erkek ve kız çocukları, babası, dedesi, oğlun oğlu, erkek ve kız kardeşleri, amca ve halaları gibi. Murisin asabesi yoksa, mirasın tamamı eshab-ı feraize dağıtılır. Bu taksim esnasında tereke artabilir veya eksik gelebilir. Eksik gelirse avliye yapılıp hisselerden muayyen mikdar eksiltilir; fazla gelirse reddiye yapılıp hisselere tekrar hissesi nisbetinde dağıtılır. Böylece tereke tamamen paylaştırılmış olur. Red, geri çevirmek; avl, arttırmak demektir. Mesela bir erkek ölüp geride zevcesini, üç kızını, annesini ve babasını bıraksa, âyet-i kerimeye göre, sırayla 1/8, 2/3, 1/6 ve 1/6 hisse verilir. Bunlar toplandığında 1 tamdan artar. Avliye yapılarak hisselere indirilir. Zevce ve baba olmasa, 1 tamdan az gelir. Üç kıza ve anneye hissesi kadar tekrar verilir, tereke tamamlanır. Kur'an-ı kerim bir matematik kitabı değildir. Bu, mantık hatası veya Kur’an’daki hata olarak da izah edilemez. Reddiye ve avliye sünnet ve sahabenin icmaı ile sabittir. Sünnet, Kur’an-ı Kerim’in tamamlayıcısıdır. Şer’î miras hukukunun pek çok hükmü, sünnet ile sabittir.
16 Nisan 2020 Perşembe

Sual:
Padişahın hususi serveti ölünce kime geçer?

Cevap;
Padişahın hususi serveti ölünce şer’î vârislerine intikal eder.
3 Mayıs 2020 Pazar

Sual:
Bir erkek vefat etse, iki oğlu iki kızı kalsa, iki oğlu bütün malı aralarında paylaşıp kıza verseler, oğullardan biri ölüp bir oğlu kalsa, bu, halalarının hakkını vermek istese ne lazım gelir?

Cevap;
Babaanne yoksa, mirasın 2/6’şar hissesi oğulların, 1/6’şar hissesi kızlarındır. Torun, kendisine dedesinden babası yoluyla intikal eden mirasın 3/6 hissesinin üçte birini, yani bütün mirasın 1/6’sını iki halasına eşit öder. Öteki oğul hissesine düşen fazlalıktan kendisi dinen mesuldür.
5 Haziran 2020 Cuma