Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bir kadının zevci nafakasını kazansa bile meşru çerçeveler içerisinde ticaret yapması mal alıp satması caiz midir?

 Keffaret orucu tutan bir kimse nasıl niyetlenir?

 11 yaşındaki bir erkek çocuk yengesinin yanına girebilir mi?

 Gelin, kayınpederinin yanında namaz kılabilir mi?

 Gece 1’de Çin’e gitmek üzere uçağa binen kimsenin seyahati 11 saat sürse, 5 saat zaman farkı olsa, saat 16.00 gibi inse, sabah ve öğle namazını nasıl kılacaktır?

 Günümüzde ehl-i kitap  kalmamıştır; hepsi müşriktir; sözü doğru mudur?

 Cemiyet içinde boş durmamak için salavat-ı şerife okuyan bir kimsenin bu yaptığı riyaya girer mi?

 Zevceye iki talakla boşsun dense, bu talak ric’î talak mı olur; yoksa iki talak şiddetlendirici ve çokluk bildiren bir hal meydana getirdiği için talak-ı bâin mi olur ?

 Bir kimsenin 13 bin lira nakit parası olsa; 17 bin lira taksitli KYK borcu olsa ve 25 bin lira şirkette birikmiş, ayrılınca alabileceği tazminatı olsa, zekâtı nasıl hesaplanır?

 Oruçlu iken diş eti kını yutan kimseye ne lazım gelir?

 Gelinin vekilinin olduğu nikâhta, şahitler gelini tanımıyorsa, sadece gelinin babasının adı ile kıyılan nikâh muteber midir?

 Zevceme sinirle bir daha kardeşine gidersen bitti dedim. O gitti. Şimdi talak oldu diye beni istemiyor. Ben talak vermek için demedim. Boşanma olur mu?

 Fıkıh kitaplarında “Odanın duvarlarına halı asmak ziynet niyetiyle mekruhtur” yazıyor. Bazı tablolar, halıdan kıymetlidir. Asmak mahzurlu mudur?

 Namaz rek’atlerinin farklı olmasının hikmeti nedir?

 Nikâhta evlenecek kızın isminin söylenmesi kâfi midir?

 ‘İşler Arap saçına döndü’ ve ‘Sora sora Bağdat bulunur’ sözlerini söylemek doğru mudur?

 “Şer’î hükümlerin delili dörttür: Birincisi sübûtu ve delili, kat’î olandır. Bununla, farz ve haram tahakkuk eder. İkincisi, sübûtu kat’î ve delîli zannî olandır. Üçüncüsü, sübûtu zannî ve delîli kat’î olandır. İşbu ikisi ile vâcib ve mekruh sabit olur. Dördüncüsü, sübûtu ve delîli zannî olanıdır. Bununla, sünnet, müstehab ve tenzîhen mekrûh sâbit olur.” Sübûtun veya delilin, kat’î veya zannî olması ne demektir?

 Abdest alırken, enseyi meshederken, boğazın tamamı dahil midir?

 Mektepte talebelere hadis-i şerif ezberlettiriyoruz. Karşılığında da bir şeyler hediye ediyoruz. Çocuklar hediye almak için ezberlemiş oluyor. Bu yaptığımız mahzurlu mudur?

 Hususi ders aldığım hocam, kendi arzusuyla fazladan yaptığı derslerin ücretini talep edebilir mi?

 İnternette gördüğüm bir kitap için alacağıma dair mesaj attım, ama sipariş vermedim. Sonra başka bir sitede daha ucuz ve iyisini gördüm. İlk satıcıdan almayıp bundan almam caiz olur mu?

 1871’de vefat eden Sadrazam Âli Paşa, Sultan Abdülaziz'e hitaben yazdığı vasiyetnamede, öteden beri gayrimüslimlerin askerlikten muaf olması sayesinde Hristiyanların nüfusları artıp ticaretle uğraşarak zengin olduğunu, Müslümanların ise uzun yıllar asker olarak evlerinden, tarlalarından, uzak kaldıklarını, yoksul ve sağlıksız nesiller oluştuğunu anlatmış. İslam ordusunda Hristiyan’ın yeri olmaz gibi duygusal kışkırtmalara itibar etmemesini istemişti.  Bu tespit doğru mu? 

 İslâm hukukunda sadece ehli kitap mı köleleştirilebilir? Müşrikler köleleştirilemez mi?

 Nişanlımla dinî nikâhımız vardı. Talâk hakkını bana verdi. Bir müddet sonra anlaşamadık ayrıldık. Başkasıyla evlendim. İlk nikâhımın bitip bitmediğinden şüphe ediyorum. Ne dersiniz?

 İslam Ansiklopedisi’nde Sultan II. Abdülhamid maddesinde şöyle bir cümle geçiyor: “Anne sevgisinden mahrum oluşu, babasının kendisine karşı soğuk davranması onu çocuk yaşından itibaren yalnızlığa mahkûm etmiştir.” Doğru mudur?

 Cinsi münasebete besmele ile başlanabilir mi?

 Ehl-i sünnet dışındakiler cennete girecek mi?

 Zakkum cehennemde bir ağaç olduğu için, birine zıkkım ye demek küfr olur mu?

 Montreux sözleşmesinde İngiltere’nin bize destek verdiği doğru mu?

 Kâfirlere hürmet etmek imanı tehlikeye sokar mı?

 Umuma açık yerlerde içki ve sair günahları kalabalık halinde işleyen kişilerin görüntülerini sosyal medya üzerinden tebliğ maksatlı paylaşmak caiz mi?

 Kalabalık bir ortamda ekseriyetin bilmediği bir dille birbiriyle konuşup gülüşmek uygun mudur?

 Şu mesleği kazanırsam koç keseceğim gibi bir nezir muteber olur mu?

 İslâmiyetin dışındaki din ve inançlarda ‘hak mezhepler’ mefhumu var mıdır?

 Fıkıh öğrenmek ve bununla etrafımdakilere faydalı olmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Mirac’da Peygamber efendimizin cenneti cehennemi görmesi, zamanda yolculuk manasına gelebilir mi?

 Meşhur şair Bâki’nin zevk ve sefa düşkünü bir kimse olduğu ifade ediliyor. Ne dersiniz?

 Mektebde bazen talebe gelmiyor, ders boş geçiyor. Öğretmenin bu boş geçen dersin ücretini alması caiz mi?

 Gazetecilik tahsil ediyorum. Arapça öğreniyorum. Meşhur bilim ve siyaset adamları, Avrupa’nın eski Avrupa olmadığını, İsrail’in doğuyu ve batıyı kendisinde topladığını söylüyorlar. Gazetecilere, bilhassa İsrail ve Japonya ile ilgilenmelerini tavsiye ediyorlar. İsrail’in siyasete, ticarete ve medyaya hâkim olduğunu da biliyoruz. Bu bakımdan Arapçadan sonra İbranice de öğrenmemi tavsiye eder misiniz?

 Kur’an-ı kerimde evlenilebilecek kadınların sayısı için delil verilen, “ikişer, üçer, dörder” (mesna, sülase ve rubaa) tabiri tahdid (dörde kadar) manasına gelmez; bilakis teşvik ifade eder. Arapçada “dörde kadar” demenin daha sarih yolları vardır. Sarahat icab eden hukuk sahasında böylesine kapalı bir ifadenin kullanmanın makul bir gerekçesi gösterilemez. Nitekim Fâtır suresinin 1. âyetinde de buna misal vardır. Peygamberin bir arada en az dokuz zevcesi vardı. Kendisi, hiçbir surette Kur’an hükümleri karşısında istisna teşkil etmez. Gece namazı gibi akla gelebilecek istisnalar, nimet değil, külfet sadedindedir diyen birine cevap olarak ne söylenebilir?

 Tasavvufla meşgul olmaya başladıktan sonra diğer insanlara karşı kibir ve ucb teşekkül etti. Kurtulmak için gayret sarfediyorum, dua ediyorum; fakat kurtulamıyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Ta’zir cezası olarak idam verilebilir mi?

 Bir kadın nişanlı iken, babasından habersiz nişanlısı ile nikâhlansa, defalarca sahih halvet olsa, ama zifaf olmasa, sonra ayrılsalar, kız, 3. âdeti bitmeden evlense, muteber midir?

 Süleyman, İsa ve Musa Çelebilerin padişah sayılmaması nedendir?

 5-10 tane keffaret borcum vardır. Bu oruçların keffaretini nasıl halletmem gerekir?

 Dünyadaki haberlerin Siyonist haber ajansları tarafından sansürlendiği doğru mudur?

 Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Ariflerin Satrancı diye bir eseri var mıdır?

 ‘Satışın cevazında, işaretle malum olan bedelin miktarını bilmeye ihtiyaç yoktur. Mutlak bedellerin ise miktarı ve sıfatı belli olmadıkça satış sahih olmaz.’ Bu meseleyi izah eder misiniz?

 Mi’raç Gecesi’nde namazın farz oluş şekli ve elli vakitten beş vakte indirilişi hususunda Peygamber Efendimiz  ile Musa aleyhimesselâm  arasında vukû bulan hâdise gerçek midir? Böyle bir şey varsa Allah kulunun gücünü bilmiyor mudur?

 Nostradamus’un Muhiddin Arabi hazretlerini okuduğu doğru mudur?

 Yemen kralı Tübba’nın Peygamber efendimize yazdığı mektup günümüze kadar ulaşmış mıdır? Duhan suresinde bahsedilen Tübba kavmi peygamber efendimize mektup yazan Tübba’nın kavmi mi?

 ‘Dinde zorlama yoktur’ âyet-i kerimesi ile ‘İnsanlarla La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum’ hadis-i şerifinin arası nasıl bulunur?

 Şükr duası (Allahümme mâ esbaha/emsa bî min ni’metin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr) yapılırken bazen emsâ, bazen esbaha geçiyor. Burada ölçü nedir?

 Ali el-Kârî ve eserleri muteber midir?

 Bazı tıbbî tedkikler ve tedavi için kenevir yağı kullanılması caiz midir?

 Mevkufat’ta diyor ki, “İmam Ahmed, vaktin farzını cemaatle kılmanın farz olduğunu söylediler.” Şu halde Hanbelî’yi taklid eden Hanefî’nin bu şarta uyması lâzım mıdır?

 Sıcak bir iklimde Şafii mezhebini taklid ederek çıplak ayakla namaz kılmanın hükmü nedir?

 Osmanlı padişahları kendi başlarına bir emir verip idam etme salahiyetine sahip midir?

 Amelde Hanefî’yi taklid eden bir kimse, itikadda Mâturîdî olmak zorunda mıdır?

 Din dersi hocamız, “İbadetler arasında kıyas olmaz; Bu yüzden, namazın kazası orucun kazasına kıyas edilemez. Peygamber efendimiz uyku ve unutma dışında namazın kazası ile alakalı bir söz söylememiştir. Mecelle 15’e göre; Alâ hilâfi’lkıyas sâbit olan şey sâire makîsün-aleyh olmaz” dedi. Kafam karıştı. Ne dersiniz?

 İslâm devleti meşrutiyetle idare ediliyor olsa, parlamentoda gayrimüslimlerin bulunması caiz olur mu?

 Nazar değmesi gerçek midir?

 Hiç kimseden izin almadan 5-10 arkadaş talebe yurdunun mescidinde cuma namazı kılsak caiz olur mu?

 Din dersi hocamız, tasavvufun Hind alt kıtasından yayıldığını söyledi. Doğru mudur?

 Hukukçulara hangi mantık kitabını tavsiye edersiniz?

 Haram kılınan şeyler, kötü olduğu için mi haram kılınmıştır?

 Demokrat Parti’nin 5816 numaralı kanunu çıkarmasının sebebi nedir?

 Gusülsüz (cünüb) kimsenin yaptığı yemeği yemek caiz midir?

 Livata günahının cezası var mıdır?

 Bir kimse “Bir müekked sünneti özürsüz terk edersem, o müekked sünnetin 2 katı fazla rek’at nafile namaz kılacağım” veya “bir cüz Kuran-ı Kerim okuyacağım” diye yemin etse, caiz midir?

 Kur’an-ı kerimin Arapça metninin olmadığı sadece meali ve tefsirinden müteşekkil bir kitap abdestsiz tutulup okunabilir mi?

 Bel’am bin Baura, Musa aleyhisselâm zamanında mı, Yuşa aleyhisselâm zamanında mı yaşamıştır?

 Sivas Kongresi’nde bir hayli manda taraftarı olduğu anlaşılıyor. Mustafa Kemal Paşa da manda taraftarı mıydı? 

 Bazı ateistler, İslâm barış diniyse, dört halife ve Emevîler devrinde fetihler neden var, diye sordu?

 Mest üzerine abdest alan bir kimse mestin üzerine çorap giyip namaz kılsa namazı sahih midir?

 Bir şekilde namazını kaçıran veya kılamayan birinin içinin sıkılması, kıldığında da rahatlaması ehli necat olduğuna delalet eder mi?

 Ubeydullah bin Ziyad sahabî midir?

 Osmanlı’ya Kalan Miras kitabınızda “Yezid halife olunca, Ubeydullah bin Ziyad’ı Kûfelilerin isteği üzerine bu şehre vali yaptı. İbn Ziyad bu şehre geldiğinde şehri karmakarışık buldu ve halkı itaate davet etti. Bunun üzerine yüzlerce isyancı Hazret-i Hüseyn’i halife ilan ederek valinin evini sardı” yazmışsınız. İbn Ziyad’ı Kûfe halkının isteği üzerine vali yaptıysa, Kûfe halkı niçin ayaklandı ve Hazret-i Hüseyin’i istediler?

 Uyumak abdesti bozar mı?

 Düğün salonu açmak caiz midir?

 Makedonya kralı İskender’e, Büyük İskender demekte beis var mıdır?

 Leonardo Da Vinci’nin Sultan II. Bayezid’e Haliç’e köprü yapılması teklifinde bulunduğu doğru mudur? Doğruysa padişahın buna cevabı ne olmuştur?

 Rıfat Börekçi kimdir?

 Padişahlar sefere giderken yanlarına eşlerini, cariyelerini alır mı?

 Rahat bir ölüm ve kabir azabı çekmemek için hangi surenin okunması tavsiye edilir?

 Allaha inanmadan ölen birine “'Allah razı olsun” demek caiz midir?

 Önceki peygamberlerin ümmetlerini Deccalle korkuttukları söyleniyor. Deccalin kıyamete yakın geleceği bilindiği halde niçin böyle yapmışlardır?

 Kadın sünneti var mıdır?

 Bir çalışanın birikmiş 40 gün kadar yıllık izin hakkı varmış, kızmış bu hakkımı şirkete hediye ettim, vazgeçtim demiş. Böyle yapmasına rağmen birikmiş bu izin hakkının karşılığını alması uygun mu?

 4 rekatlik farz namazın son iki rekatinde zammı sure okuyan farzı geciktirmiş olmuyor mu?

 Amcam hacca gitti. Mekke’ye gitmeden Medine’de vefat etti ve orada defnedildi. Şehit sayılır mı?

 Hayırlı bir evlilik için sevabını evliyaya hediye etmek üzere 40 gün teheccüd namazı kılmayı adayanın isteği gerçekleştiğinde adadığı adak yerine yemin keffareti vermesi olur mu?

 Birden fazla evlilikte erkeğin ilk zevcesinden müsaade alması şart mıdır?

 Mustafa Kemal Paşa’nın kumandasındaki ordunun Filistin cephesinde yetmiş beş bin asker esir verdiği bilgisi hangi kaynaklarda bulunmaktadır?

 Bir hadisi şerifte “Sizler emrolunduğunuzun onda birini terk etseniz helak olursunuz. Öyle zamanlar gelecektir ki emrolunduğunun (bildiğinin) onda birini yapan kurtulur” buyruluyor. Buradaki onda biri nasıl anlamalıdır?

 Gazâlî mi, Gazzâlî mi?

 Osmanlı insanının ahlak ve edebini ele alan eser tavsiye eder misiniz?

 Osmanlılarda kazığa oturtma, hile yapan esnafın kulağından çivilenmesi gibi cezalar verilmiş midir?

 Bazı cemaat liderlerinin müceddid olduğu söyleniyor. Ne dersiniz?

 Evliyaların, mübarek zatların cesedi çürümez, kokmaz diye bir şey var mıdır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>