Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Kur’an-ı kerimde evlenilebilecek kadınların sayısı için delil verilen, “ikişer, üçer, dörder” (mesna, sülase ve rubaa) tabiri tahdid (dörde kadar) manasına gelmez; bilakis teşvik ifade eder. Arapçada “dörde kadar” demenin daha sarih yolları vardır. Sarahat icab eden hukuk sahasında böylesine kapalı bir ifadenin kullanmanın makul bir gerekçesi gösterilemez. Nitekim Fâtır suresinin 1. âyetinde de buna misal vardır. Peygamberin bir arada en az dokuz zevcesi vardı. Kendisi, hiçbir surette Kur’an hükümleri karşısında istisna teşkil etmez. Gece namazı gibi akla gelebilecek istisnalar, nimet değil, külfet sadedindedir diyen birine cevap olarak ne söylenebilir?

 Tasavvufla meşgul olmaya başladıktan sonra diğer insanlara karşı kibir ve ucb teşekkül etti. Kurtulmak için gayret sarfediyorum, dua ediyorum; fakat kurtulamıyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Ta’zir cezası olarak idam verilebilir mi?

 Bir kadın nişanlı iken, babasından habersiz nişanlısı ile nikâhlansa, defalarca sahih halvet olsa, ama zifaf olmasa, sonra ayrılsalar, kız, 3. âdeti bitmeden evlense, muteber midir?

 Süleyman, İsa ve Musa Çelebilerin padişah sayılmaması nedendir?

 5-10 tane keffaret borcum vardır. Bu oruçların keffaretini nasıl halletmem gerekir?

 Dünyadaki haberlerin Siyonist haber ajansları tarafından sansürlendiği doğru mudur?

 Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Ariflerin Satrancı diye bir eseri var mıdır?

 ‘Satışın cevazında, işaretle malum olan bedelin miktarını bilmeye ihtiyaç yoktur. Mutlak bedellerin ise miktarı ve sıfatı belli olmadıkça satış sahih olmaz.’ Bu meseleyi izah eder misiniz?

 Mi’raç Gecesi’nde namazın farz oluş şekli ve elli vakitten beş vakte indirilişi hususunda Peygamber Efendimiz  ile Musa aleyhimesselâm  arasında vukû bulan hâdise gerçek midir? Böyle bir şey varsa Allah kulunun gücünü bilmiyor mudur?

 Nostradamus’un Muhiddin Arabi hazretlerini okuduğu doğru mudur?

 Yemen kralı Tübba’nın Peygamber efendimize yazdığı mektup günümüze kadar ulaşmış mıdır? Duhan suresinde bahsedilen Tübba kavmi peygamber efendimize mektup yazan Tübba’nın kavmi mi?

 ‘Dinde zorlama yoktur’ âyet-i kerimesi ile ‘İnsanlarla La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum’ hadis-i şerifinin arası nasıl bulunur?

 Şükr duası (Allahümme mâ esbaha/emsa bî min ni’metin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr) yapılırken bazen emsâ, bazen esbaha geçiyor. Burada ölçü nedir?

 Ali el-Kârî ve eserleri muteber midir?

 Bazı tıbbî tedkikler ve tedavi için kenevir yağı kullanılması caiz midir?

 Mevkufat’ta diyor ki, “İmam Ahmed, vaktin farzını cemaatle kılmanın farz olduğunu söylediler.” Şu halde Hanbelî’yi taklid eden Hanefî’nin bu şarta uyması lâzım mıdır?

 Sıcak bir iklimde Şafii mezhebini taklid ederek çıplak ayakla namaz kılmanın hükmü nedir?

 Osmanlı padişahları kendi başlarına bir emir verip idam etme salahiyetine sahip midir?

 Amelde Hanefî’yi taklid eden bir kimse, itikadda Mâturîdî olmak zorunda mıdır?

 Din dersi hocamız, “İbadetler arasında kıyas olmaz; Bu yüzden, namazın kazası orucun kazasına kıyas edilemez. Peygamber efendimiz uyku ve unutma dışında namazın kazası ile alakalı bir söz söylememiştir. Mecelle 15’e göre; Alâ hilâfi’lkıyas sâbit olan şey sâire makîsün-aleyh olmaz” dedi. Kafam karıştı. Ne dersiniz?

 İslâm devleti meşrutiyetle idare ediliyor olsa, parlamentoda gayrimüslimlerin bulunması caiz olur mu?

 Nazar değmesi gerçek midir?

 Hiç kimseden izin almadan 5-10 arkadaş talebe yurdunun mescidinde cuma namazı kılsak caiz olur mu?

 Din dersi hocamız, tasavvufun Hind alt kıtasından yayıldığını söyledi. Doğru mudur?

 Hukukçulara hangi mantık kitabını tavsiye edersiniz?

 Haram kılınan şeyler, kötü olduğu için mi haram kılınmıştır?

 Demokrat Parti’nin 5816 numaralı kanunu çıkarmasının sebebi nedir?

 Gusülsüz (cünüb) kimsenin yaptığı yemeği yemek caiz midir?

 Livata günahının cezası var mıdır?

 Bir kimse “Bir müekked sünneti özürsüz terk edersem, o müekked sünnetin 2 katı fazla rek’at nafile namaz kılacağım” veya “bir cüz Kuran-ı Kerim okuyacağım” diye yemin etse, caiz midir?

 Kur’an-ı kerimin Arapça metninin olmadığı sadece meali ve tefsirinden müteşekkil bir kitap abdestsiz tutulup okunabilir mi?

 Bel’am bin Baura, Musa aleyhisselâm zamanında mı, Yuşa aleyhisselâm zamanında mı yaşamıştır?

 Sivas Kongresi’nde bir hayli manda taraftarı olduğu anlaşılıyor. Mustafa Kemal Paşa da manda taraftarı mıydı? 

 Bazı ateistler, İslâm barış diniyse, dört halife ve Emevîler devrinde fetihler neden var, diye sordu?

 Mest üzerine abdest alan bir kimse mestin üzerine çorap giyip namaz kılsa namazı sahih midir?

 Bir şekilde namazını kaçıran veya kılamayan birinin içinin sıkılması, kıldığında da rahatlaması ehli necat olduğuna delalet eder mi?

 Ubeydullah bin Ziyad sahabî midir?

 Osmanlı’ya Kalan Miras kitabınızda “Yezid halife olunca, Ubeydullah bin Ziyad’ı Kûfelilerin isteği üzerine bu şehre vali yaptı. İbn Ziyad bu şehre geldiğinde şehri karmakarışık buldu ve halkı itaate davet etti. Bunun üzerine yüzlerce isyancı Hazret-i Hüseyn’i halife ilan ederek valinin evini sardı” yazmışsınız. İbn Ziyad’ı Kûfe halkının isteği üzerine vali yaptıysa, Kûfe halkı niçin ayaklandı ve Hazret-i Hüseyin’i istediler?

 Uyumak abdesti bozar mı?

 Düğün salonu açmak caiz midir?

 Makedonya kralı İskender’e, Büyük İskender demekte beis var mıdır?

 Leonardo Da Vinci’nin Sultan II. Bayezid’e Haliç’e köprü yapılması teklifinde bulunduğu doğru mudur? Doğruysa padişahın buna cevabı ne olmuştur?

 Rıfat Börekçi kimdir?

 Padişahlar sefere giderken yanlarına eşlerini, cariyelerini alır mı?

 Rahat bir ölüm ve kabir azabı çekmemek için hangi surenin okunması tavsiye edilir?

 Allaha inanmadan ölen birine “'Allah razı olsun” demek caiz midir?

 Önceki peygamberlerin ümmetlerini Deccalle korkuttukları söyleniyor. Deccalin kıyamete yakın geleceği bilindiği halde niçin böyle yapmışlardır?

 Kadın sünneti var mıdır?

 Bir çalışanın birikmiş 40 gün kadar yıllık izin hakkı varmış, kızmış bu hakkımı şirkete hediye ettim, vazgeçtim demiş. Böyle yapmasına rağmen birikmiş bu izin hakkının karşılığını alması uygun mu?

 4 rekatlik farz namazın son iki rekatinde zammı sure okuyan farzı geciktirmiş olmuyor mu?

 Amcam hacca gitti. Mekke’ye gitmeden Medine’de vefat etti ve orada defnedildi. Şehit sayılır mı?

 Hayırlı bir evlilik için sevabını evliyaya hediye etmek üzere 40 gün teheccüd namazı kılmayı adayanın isteği gerçekleştiğinde adadığı adak yerine yemin keffareti vermesi olur mu?

 Birden fazla evlilikte erkeğin ilk zevcesinden müsaade alması şart mıdır?

 Mustafa Kemal Paşa’nın kumandasındaki ordunun Filistin cephesinde yetmiş beş bin asker esir verdiği bilgisi hangi kaynaklarda bulunmaktadır?

 Bir hadisi şerifte “Sizler emrolunduğunuzun onda birini terk etseniz helak olursunuz. Öyle zamanlar gelecektir ki emrolunduğunun (bildiğinin) onda birini yapan kurtulur” buyruluyor. Buradaki onda biri nasıl anlamalıdır?

 Gazâlî mi, Gazzâlî mi?

 Osmanlı insanının ahlak ve edebini ele alan eser tavsiye eder misiniz?

 Osmanlılarda kazığa oturtma, hile yapan esnafın kulağından çivilenmesi gibi cezalar verilmiş midir?

 Bazı cemaat liderlerinin müceddid olduğu söyleniyor. Ne dersiniz?

 Evliyaların, mübarek zatların cesedi çürümez, kokmaz diye bir şey var mıdır?

 Erkek, zevcesine “bir ömür bana katlanmak zorunda değilsin’ diye mesaj gönderse boşanma olur mu?

 Pisa Kulesi, Kolezyum gibi maket ve magnetleri koymak caiz midir?

 Ezbere okunan dua mekruhtur sözüyle kast edilen nedir?

 Bir yerde “1 Kasım 1922 de saltanat kaldırıldı. Saltanattan ayrı ve icraî salahiyeti bulunmayan tamamen sembolik bir halifelik tesis edildi” demişsiniz. Başka bir yerde, “Sultan Vahîdeddin hâin değildi. Padişahın îcrai salahiyeti yoktu” dediniz.  Bu iki sözün arasını nasıl telif edebilirsiniz?

 Kanal İstanbul faaliyete geçtiği zaman, Türkiye olarak tüm gemileri buradan geçmeye mecbur kılabilir mi?

 Akif’in çok tenkit edilen “Bedr’in aslanları, ancak bu kadar şanlı idi” mısrasındaki benzetme, teşbih-i maklub, yani zayıf olanın güçlü olana değil de, güçlü olanın zayıf olana benzetildiği teşbih sayılmaz mı?

 Osmanlılar İmam Şamil’e neden yardım etmedi?

 Sağa selam verirken kahkaha atılırsa yahut başkasının işiteceği şekilde gülünürse ne olur?

 Sizce İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmak isteme sebebi nedir?

 Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde Allahü teala için geçen el, yüz, istiva gibi kelimeleri nasıl anlamalıdır?

 Çanakkale cephesinde üstü başı perişan genç iki askerin kim olduğu belli midir?

 Çanakkale’de askerin yemek menüsü olarak elde dolaşan iaşe listesi hakikat midir?

 Arapça’nın diğer lisanlara üstünlüğü var mıdır?

 İbni Âbidin’de bir kadın üç günlük yola mahremi olan âkıl, bâliğ, zimmî bir erkekle gidebilir; ancak Mecusi (Zerdüşt) olan mahremi ile gidemez diyor. Bu farkın sebebi nedir?

 25 yaşına gelmiş biri, yaptığı vasıfsız işten bizar ise, sevmediği bir fakültede okuyorsa, bu sebeple sınıfını geçemiyorsa, evi, arabası ve eşi yoksa, borcu varsa, bu haller kendisine baskı yapıyorsa, zamanın geçmesi de tedirginlik hâsıl ediyorsa, hayırlısıyla ölümü temenni ediyorsa caiz midir?

 Herkesin bir kabiliyeti var mıdır? Varsa, kişi bunu kendinde görebilir mi?

 Ramazanda oruçlu iken hâsıl olan nefes kokusu giderilebilir mi, azatılabilir mi?

 Ciddiyet ve vakar nasıl kazanılır?

 Sultan I. Mustafa ve Sultan İbrahim’in mezarları neden Ayasofya’nın bir kısmındadır?

 Din kitaplarında “Kur’an okumak, muhtaçlara yardım etmek, sadaka vermek, vakıf yapmak, köle azat etmek ve emsali gibi niyeti mütevakkıf olmayan fiiller hem kurbet ve taattir, ibadet değildir. Lakin namaz, oruç, zekât, hac, cihat gibi niyet ile meşrut olan fiiller hem ibadet, hem kurbet hem de taattirler” diyor. Şu halde Kur’an okumak vs. ibadet değil midir?

 Enver Paşa imlasıyla klasik Osmanlıca arasındaki fark nedir?

 Altıncı his İslâmiyette var mıdır?

 Ben çocukluğumdan beri sağ tarafıma sünnet üzere uyuyamıyorum. İlmihal kitaplarında istihare uykusunda sünnet üzere sağına yatıp uyumalı yazıyor. Ben nasıl istihare yapabilirim?

 Âdeti düzenli olarak 5 gün süren bir kadının. 5. günde gusül aldıktan sonra akıntı şeklinde kan veya renkli sıvı gelirse tekrardan gusül alması gerekir mi? Yoksa o esnada akıntı durana kadar hayız devam mı eder?

 Dünya işlerinde darlığa düştüğünüz zaman kabir ehlinden yardım isteyiniz, hadis-i şerifini nasıl anlamalıdır?

 Dünyada yaptığımız kötülüklerin cezasını kesinlikle dünyada göreceğiz diye bir kaide var mıdır?

 “Fethetmek” fiilinin hususi bir manası var mı? Kâfirlerin yaptığına fetih denebilir mi? Tarihte Sultan Mehmed’den başka Fâtih adıyla anılan başka kimse var mıdır?

 Schindler’in Listesi filmindeki hadise gerçek midir?

 Bir kitapta ara ara âyet bulunsa, bu kitabı okumak için abdest almak gerekir mi?

 İnternetten aldığımız mamuller için 14 gün kullanım hakkı vardır. Beğenmezse geri gönderip para iadesi alınabilir. Caiz midir?

 Kur’an’ın mahlûk olup olmamasının ne gibi ehemmiyeti vardır?

 Para bütünletirken, mesela 1 kuruş çıkmasa, caiz midir?

 Mest kullanan bir kimse helaya girip çıksa, heladaki terliğin temiz olduğunu bilmediği için, sonradan meste mesh vermesi ile temiz olur mu?

 Dizi ve filmlerde senaryo icabı yapılan nikâhlar, gerçekten nikâh sayılır mı?

 Topkapı Sarayı’nda Yahya aleyhisselamın mübarek kolu mevcuttur. Herkese teşhir edilmektedir. Bu mübarek uzvu toprağa vermek gerekmiyor mu?

 “Cânib-i mâşuktan olmazsa muhabbet âşıka/Sa’y-i âşık, âşıkı mâşûka îsâl eylemez.” beytini nasıl anlamalıdır?

 Sultan III. Mustafa’nın ilm-i nücuma aşırı derecede düşkün olduğu, hatta Prusya Kralı Friedrich’e gönderdiği mektupta muvaffakiyetlerinin sebebi olarak gördüğü müneccimleri göndermesini istediği doğru mudur?

 Günümüzde kullandığımız yara bantları, fıkıh kitaplarındaki sargı ile aynı hükümde midir?

 Şuf’a hakkı nedir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>