Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Poitiers Savaşı kazanılsaydı ne olurdu?

 İstanbul'dan sonra Roma'nın fethinin haber verildiği doğru mudur?

 Hünsâ-i müşkilin dinimizdeki vaziyeti nedir?

 Abdestte yüzün sınırları neresidir, çenenin aşağısını yıkamanın hükmü nedir?

 Hapishanede yatan insanlar için ‘Kader Mahkûmu’ tabirini kullanmak doğru bir şey midir?

 İctihad ile ictihad nakzolunmaz kaidesine göre bir mesele hakkında 50 farklı ictihad olsa, bir müminin her meselede kolayına gelen ictihad ile amel etmesi caiz midir?

 Kadının pardesü altına eşofman giymesi caiz midir?

 İmam rükûya giderken cemaatin duyamayacağı şekilde tekbir getirse, sonrasında semi’allahu... diyerek doğrulsa, rükûya gitmemiş olan cemaatin ve imamın ne yapması lazım gelir?

 Sultan III. Mehmed, oğlu Şehzade Mahmud’u idam ettirdiğinde, şehzâdenin annesinin ve 30 hizmetçisinin de denize atıldığı doğru mudur?

 Evliya Çelebi’nin seyahatnamesini hangi neşrinden okumalıyız?

 Haccac aralarında sahabilerin de bulunduğu pek çok kişiye zulmetmiş, çok insan öldürtmüş. Bu şahıs hakkında görüşümüz ne olmalıdır?

 Halifeye biat merasimi yapılırken biat edenlerin köle olmaması mı lazımdır?

 Tarihte müslüman devletler birbiriyle savaşırlarken kâfir bir devletle ittifak yapmışlar. Bu doğru mudur?

 “Medine Vesikası”nın ikinci maddesinde, kendisiyle sözleşme imzalanan Yahudi ve müşrikleri de “ümmet” diye anıyor. Bu doğru mudur?

 Benim ismim Hanifi’dir. Bazı yerlerde Hanefi diye kullanılıyor. Hangisi doğrudur?

 Garsona ya da kapıcıya hizmetinden memnun kaldığımız için verilen bahşiş sadaka yerine geçer mi?

 Marka olarak Salamon yazan ayakkabıyı giymek caiz midir?

 Peygamber efendimizin gündelik hayatı ile alakalı cihetleri anlatan bir kitap var mıdır?

 Bir kişi evindeki eşyaları internet vasıtasıyla satabilir mi?

 Araba almak isteyen için, banka arabayı alıp kâr koyarak satıyor. Bu şekilde araba almak caiz midir?

 Ertuğrul Gazi’nin müslüman olmadığı, bir köyde imamın evine misafir olduğunda, imam, kendisine pencerenin kenarındaki mushafa hürmet edilmesi gerektiğini söylemiş; Ertuğrul ise bunun sebebi sormuş. Demek oluyor ki, Ertuğrul Gazi, henüz Kuran’ı tanımamaktadır. Doğru mudur?

 Baybars, meşhur hükümdarın ismi midir, lakabı mıdır? Hangi lisana aiddir? Ne manaya gelir?

 Uçak korkusu ve panik atak için kullandığım ilaç beni uyuşturuyor. Doktor, bir kadeh içki içmenin fayda edeceğini söyledi. Bu haram olur mu?

 Kadın erkek karışık şekilde tavaf edilmesinde bir hikmet var mıdır?

 Baltacı Mehmed Paşa’nın Rusya’yı Prut Harbi’nde yıkabileceği; ama bunun yerine Çariçe Katerina ile anlaşma yoluna gittiği doğru mudur?

 Bir kadının kocasından aldığı tekaüt maaşında çocukların hakkı var mıdır?

 Arkadaşlarla namaz kılacağımız zaman cemaatle kılmak istiyoruz. Ama imamlık çok mesuliyetli bir iş olduğu için ayrı ayrı kılıyoruz. Nasıl hareket etmeli?

 Bir fakir, zekât olarak aldığı parayı istediği gibi harcayabilir mi?

 Sabah ezanını okurken essalatü hayrun  minen nevm diyeceğim yerde, essalatü hayrun  minen nas  diye okusam, ezânın iadesi lazım mıdır?

 Kredi kartından yapılan harcama sonrasında, bankadan bir mesaj geliyor: muayyen bir fazlalık mukabilinde, borcun taksitlendirilebileceğini söylüyor. Bu caiz midir?

 “Ümmetimin âlimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir” mealinde bir hadis-i şerif var mıdır? Varsa nasıl anlamalıyız?

 Münevver mefhumu/tabiri ne zaman ortaya çıkmıştır?

 Hanefi mezhebindeki birisi seferîliğinin onuncu gününde bir ihtiyaçtan dolayı Mâlikî mezhebini taklid ederek namazlarını cem etmek istese, mesela öğle ile ikindiyi ikişer rek’at olarak mı kılar?

 Babam vefat etmeden yıllar evvel topraklarından 6 dönümlük arsayı, bana verip tapulattı. Sebebi beni okutmamasıydı. Şimdi babamın mirasını taksim ederken, kardeşlerim babamın bana verdiği yere itiraz ediyorlar ve benim ayrıca miras alamayacağımı söylüyorlar. Dinen bunun hükmü nedir?

 İlmihallerde namazın mekruhlarında, “Bir rüknde iki kerre bir yerini kaşımak” ve namazı bozanlarda “Bir rüknde, üç kere bir yerini kaşımak” ifadeleri geçiyor. Burada kast edilen aynı yeri kaşımak mıdır?

 İlmihallerde, namazın müstehabları bahsinde, “İmâmın solunda bulunan kimse, selâm verirken, imâma ve hafaza meleklerine ve cemâate niyet eder. İmâmın sağında olan kimse, hafaza meleklerine ve cemâate niyet eder. Sağında ve solunda kimse yok ise, ancak hafaza meleklerine niyet eder” diyor. Bu son cümlede kast edilen kimdir?

 Kendi kendime dinimi yaşamaya çalışan bir insanım. İnternette bazı hocaları dinledikten sonra imanımdan şüphe etmeye başladım. Ne tavsiye edersiniz?

 Benim içimi yakan bir halim vardır. Bir vakit çıkarda namazı kaçırırsam diye korkuyorum. Sanki göğsümden kalbim fırlayacak gibi nefesim kesiliyor. Allah aşkı ile yanmak istiyorum. Yandıkça yanmak istiyorum. Çıkmaz bir yola girmiş gibiyim. Allah benden razı olmaz diye çok korkuyorum. Bir vakit namazım kaçacak diye korkuyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Buhârî ezberlemeyi düşünüyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Bazen yanıma takke ve çorap almayı unutuyorum. Bunlar olmadan namaz kılmak mekruh olduğundan, sünnetleri kılmasam olur mu?

 10. asırda meydana gelen Hanbelî fitnesinden söz ediliyor. Bu hâdisenin aslı nedir?

 Bazı aylarda 7 gün, bazı ayda 8 gün âdet gören bir kadın, 7 gün âdet gördüğü ayda, âdetin bittiği saati nasıl hesaplar?

 Hayim Nahum ile Koç ailesinin bir münasebeti var mı?

 Nikâhta eşlerin babaları veya babalarından biri şâhid olur mu?

 Selçuklu Sultanlarının Keykavus, Keyhüsrev gibi isimler taşımaları, bunların Farslaştığını göstermez mi? Bunun yerine Osmanlılar gibi eski Türk isimleri kullanabilirlerdi.

 Yakub aleyhisselâmın, oğlu Yusuf’u diğer kardeşlerinden çok sevmesi, bir peygambere yakışır mı?

 Kuyumcuyum. Parasını bizim kasamıza çalıştırmak için bırakanlar var. Karşılığında bir altın mikdarı tesbit ediyoruz. Kuyumcunun, altın düşse de ben zararını amorti ederim, diyerek zarar etmeme garantisi vermesi faiz olur mu?

 Devlet dairelerine hükümet büyüklerinin resminin asılması ne zaman başlamıştır?

 Elimizden geldiği kadar dine uygun yaşadığımız halde, ailemizde son beş altı senedir bazı sıkıntı ve musibetler yaşanıyor. Bunun hikmeti nedir?

 Erzincan civarında Akkoyunlu Devletine ait Koç şeklinde mezar taşları var. Bu mezar taşları ile İbrâhim aleyhisselâmın kurban hadisesine atıfta bulunuyorlarmış. Bu şekilde bir mezar taşı dikmenin İslamiyette bir yeri var mı?

 Bir insan evli birine âşık olsa, nasıl hareket etmesi lazımdır?

 Miras ile bölünen yan yana üç odalı bir köy evi vardır. Onun yanında da arsa vardır. Ev bölünürken 2 oda birine, diğer 1 oda ve yanındaki arsa diğerine düştü.  Bu arsa ile beraber pay edilen oda, diğer 2 odalık eve sonradan ilave edilmiştir. Bu ek oda ile önceki evin duvarı kime aittir?

 Bir işyerinde idareci pozisyonunda olan kimsenin okuması gereken İslâmî kaynaklar nelerdir?

 Evli bir kadının hacca veya umreye gitmesine zevci izin verirse, mahremsiz gidebilir mi?

 Şeyh Ebu’l-Hüda nasıl biridir?

 İmam Ebû Hanife’nin, “Eğer ezan Farisi dilinde okunursa ve halk da bunu anlarsa o ezan caiz olur” fetvasını, Arapça’dan başka dilde ezan okunmasına delil getiriyorlar. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Teşrik tekbirinin kazası var mıdır? 

 Bir kimsenin sığırı olsa, kendisiyle beraber 5 ortak olsa, 2 hisseyi de vefat etmiş anne ve babası için niyet edebilir mi?

 Yahudilikte bir kişinin karısı Yahudiyse, o kadın din değiştirmiş dahi olsa çocuğu Yahudi olur mu?

 Malazgirt Muharebesi’nden evvelki öncü savaşlardan birinde Romanos Diogenes, Malazgirt Kalesini ele geçirdikten sonra halkını kılıçtan geçirdiğini okudum. Sultan Alpaslan’ın muharebeden sonra böyle bir adamı öldürtmeyip affetmesi ne derece doğrudur?

 İbadet ile tevessül etmek caiz midir?

 Klozet bulunan banyoda, klozetin kapağı açıkken abdest alınabilir mi?

 Kurban kesildikten sonra, kurbanı parçalayıp hatta misafir için de pişirilip sonra parçalanmış etler tartılarak pay ediliyor. Bu şekilde yapmak uygun mudur?

 Allah bütün insanları insan olmaları açısından sever mi yoksa sadece Müslümanları mı sever?

 Bayram namazından sonra hoca minbere çıkıp tekbirâ dedikten sonra cemaatin sesli bir şekilde tekbir getirmesi caiz midir?

 Pakraduniler adında gizli bir topluluk var mıdır?

 Abdullah bin Sad bin Ebi Serh, tevbe edip Peygamber efendimizin yanına geldiğinde efendimiz ilk başta onun biatını almamış; aldıktan sonra da “içinizden birinizin onun boynunu vurmasını bekledim” buyurmuş. İzahı nasıldır?

 Padişahın kendini anlattığı mektupta “Allahın gölgesi” demesi caiz midir?

 Seyfeddin Kutuz’u Baybars’ın öldürdüğü doğru mudur?

 Erkek, Hanefi ve kız Şâfiî ise nikâhın sahih olması için asgari hangi mezhebe göre yapılmalıdır?

 Üniversite talebesiyim. Eski Türk tarihiyle başlayıp Selçuklu ve Osmanlıyı anlatan bir roman yazmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 Oynadığım bir bilgisayar oyununda kişiler turnuva tertipliyor ve para mükâfatı koyuyorlar. Bu oyun şans oyunu değil; strateji ve beceri isteyen bir oyundur. Bu turnuvadan kazanılan para helal midir?

 Mağazalarda poşet vermek âdet olan bir yerde mağaza poşet vermeyip satsa caiz midir?

 Evlerinizde oturun ayet-i kerimesini nasıl anlamak lazımdır?

 Bir banka avukatlara sadece 70 lira dosya masrafı ile faizsiz kredi veriyor. Caiz midir?

 Koyun kesmek adağı olan bir sığırın yedi hissesinden birine girebilir mi?

 Kör hayvan adak olarak kesilebilir mi?

 Bayram gününün takvim ile hesab edildiği yerlerde dördüncü gün de eyyam-ı nahrdan sayılıp kurban kesilebilir mi?

 Papaz olduk tabirini kullanmak caiz midir?

 Guslde yıkandıktan sonra ıslak sırtını bornoz ile oğuşturmak delk yerine geçer mi?

 Sarığı sünnet sevabı almak için her namazda yeniden sarmak icab eder mi?

 Bir tarlanın üç ortağı olsa, biri 2/3’üne sahip ve diğer ikisi ise geri kalanda müşterek olsa, uşru nasıl verilir.

 Bugün Şiîlerin bahsettiği 12 imam ile ehl-i tasavvufun bahsettiği 12 imam aynı kişiler midir?

 Sahabe-i kiramın Ayşe validemize sual sormalarını hicab çerçevesinde nasıl değerlendirmelidir?

 Peygamber efendimizin ömrünün sonuna doğru münafıkların ayırt edildiği ve Medine’nin insanların iyisiyle kötüsünü ayırt ettiği kitaplarda yazıyor. Bu nasıl olmuştur?

 Kurban vekili, akika diye vekâlet alsa, ama kasaba adak diye vekâlet verse ne lâzım gelir?

 Kurban vekili kurban günlerinde kurban almayı ve kesmeyi unutsa, ne lâzım gelir?

 Marketlerde kurbanlık için kampanyalı ekonomik fırsat sunuluyor. Bunlar kurban yerine geçer mi?

 Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah intihar mı etti?

 Haccac ve Ubeydullah bin Ziyad zâlim miydi?

 2 yaşına girmemiş büyük baş hayvan kurban edilemediği halde etinin yeniyor olması acaba ne gibi bir hikmete dayanmış olabilir? 

 Gördüğüm bir haritada Osmanlının hududları kuzeyde Baltık denizine kadar, Afrika’nın doğu kıyılarında ise neredeyse Madagaskar adasına kadar inmiş. Bu doğru mudur?

 Sultan V. Murad aklî dengesini içki yüzünden mi kaybetti?

 Sabiha Gökçen Ermeni midir? 

 Bir doktor hastayı tedavi ederken, kullandığı alkol eline veya kıyafetlerine temas etse, ne yapar?

 Yahudiler kaç gruba ayrılıyor?

 Son Abbasî veziri İbnü’l-Alkamî’nin Moğollarla iş birliği yaparak Bağdad’ın işgaline sebeb olduğu doğru mudur?

 Babamın namaz, oruç ve zekât borcu vardı. Bunlar için ıskat yaptırdık. Başka bir şey yapmaya/ödemeye gerek var mıdır? 

 Zamanımızda tarikatların farklı silsileleri oluyor. Doğru yol bir tane ise neden böyle farklılıklar var? Veya hangisinin doğru olduğu nereden anlaşılır?

 Fatih Sultan Mehmed’in şöyle bir beytini gördüm. “Cevr-i dilber ta’'n-ı düşman sûz-i fırkat za’f-ı dil/Türlü türlü derd için yaratmış Allahım beni.” Burada biraz kadere isyan gibi bir intiba uyandırıyor. İzahı nasıldır?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>