Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Bergama Mabedi Almanya’ya nasıl kaçırıldı?

 İlmihal kitabını yere koyup okumakta beis var mı?

 Mızraklı İlmihal’in ismi neden mızraklıdır?

 Yurt dışında yaşayan Müslüman, paskalya bayramında marketlerde rengarenk yumurta şeklinde çikolatalar alıp yese, hükmü nedir?

 Miraçta 5 vakit namaz farz olmadan önce, Müslümanlar namaz kılar mıydı?

 Ebussuud efendi için kullanılan sekaleyn kelimesi ne manaya gelmektedir. Yani kelimenin kökü nedir?

 Beydavî tefsirinin Şeyhzâde hâşiyesine niçin hâşiye deniyor? Şerh denmesi gerekmez mi?

 Perma yaptırırken ya da su yolu denilen şekilde saç yapılırken kullanılan ilaç gusle mani olur mu?

 Âlet ilmlerinden sarf, iştikak, nahv, kitabet, iştikak-ı kebir, lügat, metn-i lügat, beyan, meani, bedi’, belagat ve inşa nelerdir? Hulasa bir izah yapar mısınız?

 Sahih-i Buharî’de yahut Müslim’de zayıf hadis olabilir mi?

 Napolyon’un Müslüman olmuş olma ihtimali var mı?

 Fıkıh kitaplarında imanın ancak baş ile yapılacağını yazıyor. Bazı yaşlılar gövdelerini eğerek imayla namaz kılıyor. Bunu kendilerine söylemek lazım mıdır?

 Mest giyen kimsenin 24 saatlik vakti bitince abdesti de bozulmuş/bitmiş olur mu?

 Resul ismini kullanmakta bir beis var mıdır?

 Urfa’daki Eyyüb ve Elyasa peygamberin kabri sahih midir?

 Günlük hayatta tenisçi şapkası takan imamın arkasında namaz kılabilir miyiz?

 Kızın babasının ve kızın da hazır bulunduğu bir nikâh meclisinde, nikâhı kıyan kişi önce kıza “bu adamı zevc olarak kabul ettin mi?” dese, kız “kabul ediyorum” şeklinde şimdiki zaman sigasıyla mukabele ettikten sonra, erkek de nikâhı kıyanın “bu kızı zevceliğe kabul ettin mi?” hitabına “kabul ettim” şeklinde cevap verse, bu nikâh 4 mezhebe göre de sahih midir?

 Umumi bir yerde helallik istendiğinde kötülük ve hır gür çıkmasın diye içten gelmeyerek helal etse, aslında helal etmese mümkün müdür?

 Ahıskalı Haydar Efendi’nin “Beş vakit namazında Menderes’e dua etmeyenin namazı kabul olmaz” dediği doğru mudur?

 Bazı evlerde Osmanlı padişahlarının küçük biblolarını görüyorum. Bunda bir mahzur var mıdır?

 Enderun’daki Doğancılar Odası’nı, yani Hâne-i Bazbân’ı Sultan IV. Mehmed’in kaldırma sebebi nedir?

 Mecelle'nin Osmanlıca şerhini edinmek istiyorum. Hangisini tavsiye edersiniz?

 Hadım Sinan, Hadım Atik Ali Paşa gibi akağalar, Enderun erkânından mıdır? Esir edilince mi hadım ediliyordu?

 Sultan Abdülhamid’in Türk musikisinden daha çok Batı müziğinden hoşlandığı doğru mudur?

 Bir erkek etek traşı için tüy dökücü krem, sprey kullanabilir mi?

 Beyzbol/Amerikan şapkası takmanın herhangi bir mahzuru var mıdır?

 Diğer dinlere göre kadın peygamber gelmiş midir?

 Ders anlatan bir müderris şöyle misal verse “Mesela ben hanımıma dersem ki hanımım boş olsun”, bu ifade ile talak vaki olur mu?

 Endülüslü İbni Seb’in muteber midir? Ona da İbni Arabî’ye baktığımız gibi hüsnü zan ile mi bakmalıyız?

 Namazda amentü okunabilir mi?

 Robin Hood gerçekte var mıdır?

 Mızraklı ilmihalde “Büyük zâtların kabrini ziyâret için uzak memleketlere gitmemek, başka bir işi için gidilince ziyâret etmek iyi olur. Yalnız, Peygamberimizi ziyârete gitmek sevâbdır” yazıyor. Muhammed Ma’sûm hazretleri ise 3. cild 142. mektûbunda buyuruyor ki,  “İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin kabrini ziyâret niyeti ile Serhend şehrine gelmeniz çok iyi olur. Buradaki feyzlere ve bereketlere kavuşursunuz.” Bunu neşreden, İbni Âbidin’den naklen “Uzak kabirleri ziyaretin mendûb olduğu buradan anlaşılmaktadır. Halîlürrahmân, Seyyid Ahmed Bedevî gibi evliyâ bunun için ziyâret edilmektedir” diyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 İnsan dışa vurmadığı müddetçe zihninden geçenlerden mesul değil ise, küfr inanan nasıl kâfir oluyor?

 Kaplama meshte kulağın yanındaki favoriler de boydan boya dahil mi?

 Ruhu’l-Beyan tefsirinde “varılmak istenen maksat mübah ise yalan söylemek mübah; vacip ise vaciptir” sözünü söyleyerek, insanların Kur’an-ı kerimden uzaklaştığını gören bazı eskiler, surelerin faziletlerine dair hadis uydurduğu yazıyor. Ne dersiniz?

 Boşanan kadın evden hangi şartlarda çıkar?

 Namazda zammı sureleri Kur’an-ı kerimdeki sırasına göre okumanın hükmü nedir?

 Küfre sebep olan bir söze beğenmeden fakat isteyerek gülmenin hükmü nedir?

 Şu an cep telefonları, kredi kartına taksitle alınamıyor. Fakat bazı teknoloji marketlerinin anlaştığı bankalar var. Alıcı kısa mesajla bankadan kredi talep ediyor. Bankadan onay gelince siz istediğiniz telefonu aynı fiyata alıyorsunuz. Parasını bu bankaya taksitli ödüyorsunuz. Böylece teknoloji marketi farklı bir yolla taksit alternatifi sunmuş oluyor. Bunun dinen bir mahzuru var mıdır?

 Bu isme sahip olan sert olur, şu isme sahip olan mülayim olur tarzında rivayetler doğru mudur?

 Kur’an-ı kerim kursunda ders verilirken, tahtada ders anlatırken, talebelerin arasında gezinirken  ister istemez mushaflar, hocanın belinden aşağıda kalıyor. Bunun bir mahzuru var mıdır?

 Kanser hastasına doktor muafiyeti arttırmak adına anne sütü tavsiye etse, içmesi caiz olur mu?

 Sakal ne zamandan beri bir vecibedir?

 Geçmişte gayri meşru yaşantı için o zamanlar İslâmiyetle alâkamız yoktu demek hâli hazırdaki imana zarar verir mi?

 Verilen selâmı almamak, aksırıp Elhamdülillah diyene Yerhamükellah dememek kul hakkı olan günahlardan mıdır?

 Seferde, ikindi ile cem’ tehir ederek kılmak için öğleyi geciktirse, öğle vakti çıktıktan sonra, mukim olsa, önce öğle namazını kılarken 2 rek’at mi, 4 rek’at mi kılacaktır?

 Eskiden birini sevmiş olan bir erkek veya kadının, içinden bu sevgiyi atamadan biriyle evlenmesi doğru mudur?

 Hammer’in Osmanlı Tarihi okunabilir mi?

 Falih Rıfkı Atay Sykes Picot Antlaşmasıyla Çarlık Rusya’ya İstanbul’un vaad edildiğini ve Bolşevik inkılabı olmasaydı, İstanbul’un Ruslarca işgal edileceğini söylüyor. (Çankaya). Çarlık Rusya’sının yıkılmasının sebeplerinden birisinin de Çanakkale zaferi olduğuna göre, bu zaferin, İstanbul’un Ruslarca işgalinden bizi kurtardığını söyleyebilir miyiz?

 Atatürk’ün cenaze namazı kılındı mı?

 93 harbi kahramanlarından Ahmet Muhtar Paşa’nın, Abdülhamid Han’ın hal edilişinde bir payı var mıdır?

 Bir kumandan askere hangi hallerde yağma izni verir ve yağma nasıl cereyan eder?

 Bir savaş esiri cariye olarak saraya alınacağı zaman nasıl müslüman yapılıyor? Müslüman olmak istemezse ne yapılıyor?

 Azerîler umumiyetle hangi mezhebdendir?

 Yavuz Sultan Selim ile bir gayrımüslim hizmetçi hakkında bir anlatılan hadise sahih midir?

 Âdetliyken korunmak niyetiyle âyetülkürsî, felak ve nas okumak haram mıdır?

 Herkes doğru yolda olduğunu zan eder mealindeki ayette İslamiyet dışındakiler mi kastediliyor?

 Sultan Vahideddin, Mustafa Kemal’in hareket ordusu kumandanı olduğunu bildiği halde onu niçin en yakınına almıştır?

 Dindar işin ehli bir doktor hastasına tedavi maksatlı 3 ay boyunca günde 3 defa yarım çay bardağı şarap içmesi gerektiğini söylüyor. Hastanın bu tedaviye uyması caiz olur mu?

 Sultan Abdülhamid’i tahttan indirmek için Selanik’ten gelen hareket ordusunda Mustafa Kemal de var mıydı?

 Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti azası mıydı?

 Cebrailin Hazret-i Ali’ye verdiği söylenen suhuf ve urcuze hakkında bilgi verir misiniz?

 Hadis kitaplarında rivayet edilen şiirler var mıdır?

 Kanuni Sultan Süleyman’ın Korfu kuşatması esnasında, bir top güllesiyle 4 askerin şehid olduğunu gördüğünde, bir mücahid kuluma bin küffar kalesini değişmem deyip kuşatmayı kaldırdığını Mustafa Çelebi Tabakatül-Memâlik eserinde söylüyor. Fakat Viyana Muhasarasında ve diğer muharebelerde çok daha fazla şehid verildiği halde ve Hayreddin Paşa “2 hafta daha zorlasak kale feth olur” dediği halde, muhasaranın kaldırılma sebebi nedir?

 Kulaktaki akıntı abdesti bozar mı?

 Osmanoğullarının, kendilerine yapılanlara rağmen, cumhuriyeti kuranlar hakkındaki beyanları nasıl değerlendirilebilir?

 Hipopotam derisinden ceket giymek caiz midir?

 Kadınların yüzlerini örtmesi müctehid âlimlere göre en azından müstehab, hatta Hanbeli ve Şâfiîde vâcip görüşü de olduğuna göre, bir kimse kadınların yüzünü kapatması hükmünü beğenmese, müstehaplığını da inkâr etse küfre düşer mi?

 Muhammed Esed nasıl bir şahsiyettir?

 Emevî ve Abbasi halifeleri Sünni miydi?

 Selefi görüşteki kişiler ısrarla Allah Göktedir diyorlar. Hatta buna işaret eden âyet olduğunu söylüyorlar. Bazı hocalar ise bu böyle anlaşılmaz diyorlar. Bu konuda doğru olan hangisidir?

 Cemal Paşa, İtilaf devlerine sultan olma mukâbilinde Enver Paşa ve padişah aleyhinde hareket edeceğine dair bir antlaşma teklif etmiş midir?

 Nahl ve sair surelerde dağların depreme dayanıklı olduğunu anlatan âyetleri nasıl anlamalıdır? Zira jeologlar tersini iddia ediyor.

 Memurların devletten maaş alması caiz mi?

 Dekorasyon işi yapan birisi, müşteriden beşte bir nisbetinde kaparo alsa ve işe başlasa, ancak sonraki ödemeler yapılmayıp verilen sözlere uyulmasa, müşteri şimdi işi bozup verdiği kaporayı geri istese ne lazım gelir?

 Şükür ile hamd arasında ne fark vardır?

 Perşembe günleri neden ikindi ve yatsı ezanından önce selâ veriliyor?

 Hazret-i Nuh’un 950 sene yaşadığına dair olan âyetleri, İbn Arâbî’nin “buradaki yıldan kasd, belki ay yahud mevsim olabilir’ diye tevil ettiğini Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelam’da bildiriyor. Sümer takvimindeki bir sene de, bir aya tekabül eder. Böyle inanmak, câiz olur mu? Zira eski insanların bu denli uzun yaşamasını ilim imkânsız görüyor.

 Bacıyan-ı Rum teşkilatı, Osmanlı Devleti’nin kurulmasında faaliyette bulundu mu?

 Eski hak dinlerde helal olan bazı hususlar dinimizde haramdır veya tersidir. Bu hükümleri de beğenmek lazım mıdır veya mahzurlu mudur? 

 Allahü teala zamandan ve mekandan münezzeh olduğuna göre ahirette nasıl görülecektir?

 Arı besleyerek balını alan bir kimse bunun zekâtını nasıl vermelidir?

 Sultan Abdülhamid’in hükümeti ve sadrazamı sembolik bir şekle dönüştürüp, nâzırlıklarda ve sadaret makamında sık sık değişiklik yaparak kimseye güvenmediği doğru mudur?

 Bir erkek zevcesiyle münakaşa ederken bitti derse, talâk sayılır mı?

 Padişahdan dul kalan hanımların çocuğu varsa başka birisiyle evlenmesi yasak ise, Sultan Abdülmecid’in zevcesi Bezmi Hanım neden bu kâideyi bozmuştur?

 Abdesti sıkışık biri ikindinin kerahat vaktinin girmesine az zaman olduğunu görse, bu abdestle kerahat vakti girmeden ikindiyi mi kılıp bitirmelidir; yoksa yeniden abdest alıp kerahat vaktinde mi kılmalıdır?

 Sultan Abdülhamid’in Mahmud Şevket Paşaya yazdığı söylenen bir dilekçe var. Gerçek midir?

 İslâm mehazlarında Zülkarneyn ile İskender birbirine mi karıştırılıyor veya aynı kişi midir?

 Roger Garaudy hakkında ne dersiniz?

 Köy enstitülerinin açılma sebebi, maksadı nedir?

 Mâlikî mezhebindeki bir hanımın hayz âdeti 9 gün, temizlik âdeti 21 gün. 1 gün kan görse, 5 gün temiz olsa, 5 gün kan görse, aradaki temizlik günlerinde namazını kılar ve cima caiz olur. Toplamda 11 gün değil 6 gün hayz görmüş sayılır doğru mudur hocam?

 Uluslararası hukuk teorisinin adını ius gentium’a kadar götürebiliyoruz. Sonrasında ius inter gentium, droit international, völkerrecht ve international law şeklinde isimlendirilmiş. Bizde ise beynelmilel münasebetler şeklinde bir isimlendirme varken, sonraları, tercümeler de dahil hep hukuk-ı düvel denmiş. Ancak beynelmilel hukuk terimine rastlamadım. Bu bir yanlışlık mıdır, yoksa başka bir sebebi var mıdır? Osmanlılarda devlet- millet ayrımı gözetilerek bir terminoloji geliştirilmiş midir?

 Şeyh Edebâli’nin vasiyeti sahih midir?

 Bir kimse bir yere dayanarak uyusa, bu şey çekildiğinde düşerse abdesti bozulur mu?

 Sivilce sıkılırsa abdest bozulur mu?

 Banka bir kart veriyor. Bununla peşin fiyata aldığınız malı taksitle ödemek istiyorsanız, banka bunu peşin alıp size taksitle satıyor. Bu muamele caiz midir?

 Veresiye borcunun vadesi gelip bu borcu ödeyemeyen, aldığı malı da satıp parasını harcamış ise, alacaklının ne yapması lazım gelir?

 Çocuk sahibi olamayan hanımını boşamak mübah mıdır?

 Tarlamı 2 seneliğine kiraya verdim. Sene sonunda ücret ödenmediği için, akdi feshettim ve alacağımı istedim. Karşı taraf ise iflas etmiş. Mahkemeye müracaat ederek benden akdi feshettiğim için tazminat istiyorlar. Ne dersiniz?

 Osmanlı Devleti’nde alkol, sigara gibi kalemlerden vergi alınıyor muydu?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>