Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Ümmü Eymen peygamberimizin dadısı mı, kölesi miydi?

 Bir gayrı müslim imana gelince, kul hakları da af olur mu?

 Kardeş katli için her padişah ayrı ayrı fetva almış mıdır?

 Delâil-i Hayrât şerhi Kara Davud kitabını tavsiye eder misiniz?

 Anne ve 3 erkek kardeş, feraize göre 3/24, 7/24, 7/24, 7/24 paylaşmaları gerekir. Ancak anne, benim payımı da aranızda pay edin dediği için rıza taksimi olarak 1/3, 1/3 ve 1/3 paylaşmalarında mahzur var mıdır?

 Sultan Vahideddin istese saray hazineleriyle kuvvetli bir ordu donatabilir miydi?

 Bir otopark kuyruğunda ve ya hastane girişlerinde en arkaya geçmek yerine solun solundan öne geçip sinyal vererek ön sıralara gelen kimse kul hakkına girer mi?

 Dinî kitaplar yatarken veya ayakları uzatmışken okunabilir mi?

 Merkez Bankası’nın hissedarları kimdir?

 “Bu zamanda mürşid-i kâmil yok gibidir” sözü ne manaya gelmektedir?

 Ege’nin meşhur efelerinin giydiği kıyafetlerde pantolonun paçası dizin üstündedir. Bu ise dinimizdeki avret yeri tarifine uymuyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bir İslâm devleti milletlerarası platformda kendisinden daha üstün bir devlet olmaması için ilerlemede olan devletlerde iç karışıklık çıkarabilir mi?

 Arabamı sattığım müşteri, parayı faizli kredi çekip alacağını söylese, caiz mi?

 Kadınların sokağa çıkması haram mıdır?

 5 haftalık hamile, pıhtılaşma problemi ihtimalinden dolayı kan sulandırıcı kullansa, ilaç prospektüsünde “Enoksaparin sodyum, domuz intestinal mukozasından türetilen heparin benzil esterin alkalin depolimerizasyonu ile elde edilmektedir” ibaresi varsa, ne yapmak lazımdır?

 Kâfire şifa için Kur’an-ı kerim okunur mu? 

 Adağı (nezri, yapmak istemediği bir şarta bağlarsa, mesela, falancanın çantasını çalarsam, bir ay oruç nezrim olsun derse, ne lazım gelir?

 İlmihalde “Bir işe başlamak için and verirse, yemin olur. Öteki yapmazsa, and verenin keffaret vermesi lazım olur” diyor. Mesela birisine Allah aşkına bir bardak su getir desek o da getirmese keffaret vermek mi gerekir?

 And ve yemin farklı şeyler mi? 

 Nezr niyeti olmadan ileride bir ibadeti yapacağını söylemek nezr olur mu? Mesela yarın oruç tutacağım diyen kimsenin tutması mı gerekir?

 Tarikat-ı Salâhiye nedir?

 İmam-ı Rabbânî hazretlerinin 3. cild 17. Mektubunda, iman edilmesi şart olan şeyler sayılırken, kader bunlar arasında zikredilmemiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Sahih hadislerin bazısına uydurma diyen Abdülfettah Ebu Gudde, Sehâvî, Aliyyül-Kâri, Aclûnî, Ehl-i sünnetten çıkmaz mı?

 Muhammed bin Ebu Bekr, sahabi midir?

 Hanefî mezhebinde olup gusl abdestinde Mâlikî mezhebini taklid eden ve en fazla gördüğü hayz 15 gün olan bir hanımın âdeti şöyledir: 42Temizlik+3Kan+33T+5K+7T+1K+8T+4K+11T+5K+1T+1K Şu ana kadar gördüğü en fazla âdet sayısı mı hayz âdeti oluyor? Mesela 5 gün hayz âdeti olsun. Sonraki ay 10 gün gelse (5+3=8), hayz âdeti 8, kalanı istihaza oluyor. Sonraki ay yine 5 gün gelse, hayz âdeti 5 gün mü olur, yoksa değişir mi?

 12-13 yaşlarında orucunu mazeretsiz bozan kimse, oruç yerine para ödeyebilir mi?

 Peygamber efendimizin kabak sevdiğini okudum. Bu, kabak yemeği mi, yoksa kabak tatlısı mıdır?

 Kenarda nisab miktarından az parası olan yemin kefaretini para olarak mı öder?

 ‘Kara Cuma’ denilen indirim gününde dinimizin değerleriyle alay edildiği söyleniyor, Bundan istifade etmek caiz midir?

 Bir kadın âdet ve temizlik günlerini bilmese, tam temizlik görmeden sık sık âdet görse, şimdi düzensiz âdeti olsa nasıl hareket etmesi gerekir? 

 Muallim, deneme imtihanı yapsa, kötü yapanlar bana çikolata alacak dese, bu kumar olur mu?

 Ankara’nın İstanbul mümessili Refet Bele’nin Sultan Vahideddin’e “saltanatçılar ile cumhuriyetçiler birbirine girdi; siz bir iki aylığına bir yerlere gitseniz” dediği ve padişahın bu istikamette memleketi terkettiği doğru mudur?

 Kişi keffâret orucuna başlayacağım deyip, niyet ederken kazâya diye ederse, bu tutulan oruçlar keffâret orucu sayılır mı?

 Mübarek gün ve gecelerde dini kitaplar dağıtmak üzere eş ve dosttan para toplansa, istenilen adette kitap alıp dağıtılsa, hesapta bir miktar para kalsa, bu paranın hükmü nedir?

 Cemaat ile namazda saf tutarken ayak topuklarına bakarak aynı hizada durmak hakkındaki bilgi hangi kitaptadır?

 Aksırıp elhamdülillah diyene yerhamükellah lafzını söylemek mi farzdır? Yerhamükellah yerine kendi dilinde benzer manaya gelen bir dua etse, günahtan kurtulur mu?

 Ezberlenen sure ve ayetleri unutmak günah mıdır?

 Sultan II. Abdülhamid’in çarşafı yasaklattığı doğru mudur?

 Molla Sadra diye bilinen Sadreddin Şirazî muteber bir şahsiyet midir?

 Sultan IV. Mustafa’nın kendisine şehzâdeliği boyunca evlad muamelesi yapan Sultan III. Selim’in öldürülmesinde rol oynaması nasıl izah edilebilir?

 Zekânın arttırılması mümkün müdür?

 Suret resmi bulunan eve melek girmez şeklinde rivayetler var. Bu sahih hadis midir? Fotoğraf resim kabilinden sayılır mı?

 Çocuğa erkek olursa Muhammed ismi koyulacak diye adak edilse, günümüzde bu isme layıkıyla hürmet edilmediği için koymasa ne lâzım gelir?

 Kadının erkeğe ve erkeğin kadına benzemesi yasaklanmıştır; ama bu benzemenin detayları hususunda her ayrı şey için nass olamayacağına göre, zamana, örfe, âdete göre değişmez mi?

 Mecelle’nin 77. maddesinde “Beyyine, hilaf-ı zahiri isbat için ve yemin, aslı ibkâ içindir.” diyor. Bu maddeye göre yemin edilen bir mevzu artık katidir denebilir mi? Mesela bir adam diğer adamın kendisine borcu olduğuna dair yemin etse diğer adamda bunu reddetse burada kimin sözüne itibar edilir? Bu maddedeki yeminin aslı ibkâ etmesini nasıl anlamamız lâzımdır? İslâm Hukuku’nda yemin, delil teşkil eder mi?

 Taş devri gerçekten yaşanmış mıdır? Öyle ise bu, İslâmiyete ve Âdem aleyhisselâmın varlığına muhalif olmaz mı?

 Mürcie mezhebi de Ehl-i sünnet gibi amelin imandan cüz olmadığı görüşünü müdafaa ediyor. İkisi arasında ne fark vardır?

 Allah’ın varlığı ispatlanamaz demek küfür müdür?

 Hadis-i şeriflerde,  “Babam hakkı için diyerek yemin etmeyiniz! Yemin, Allah ismi ile olur”, “Emânet, yani namus için yemin eden, bizden değildir”, “Allah’tan başka bir isim ile yemin eden kâfir olur”  buyuruluyor. Namusum ve şerefim üzerine and içerim, yemin ederim veya doğru söylüyorum denirse bu hadis-i şeriflere muhalefet olur, küfr olur denir mi?

 “Bir devlet içün çarha temennadan usandık” sözünde dinen bir mahzur var mıdır?

 Dârülhikme kim tarafından nerede kuruldu?

 Üzerinde Kâbe veya câmi resmi bulunan seccadelerde namaz kılmakta mahzur var mıdır?

 Müzik de dinlenen televizyon ve telefon bulunan odada namaz kılınabilir mi?

 Süleyman Hilmi Tunahan Efendi ile İsmet İnönü’nün akrabalığı olduğu doğru mudur?

 72 bid’at fırkadan birisinde olup o hal üzere ölen müslüman şefaate mazhar olup veya mağfiret-i ilahiyeye uğrayıp Cennete gidebilir mi?

 İşçiliği olan gümüş için zekât nisabında fark var mıdır?

 İslâmiyetten sonraki ilk yüzyıldaki camilerin kıblelerinin Ürdün’deki Petra antik şehrini gösterdiği doğru mudur?

 Hindistan’daki Diyobendî ve Berelvî gibi gruplar Ehl-i Sünnet midir?

 Bismişah kelimesinin manası ve kullanılmasının hükmü nedir?

 İmam namaz kıldırırken iyyâke na’büdü ve iyyâke nesteîn demesi gerekirken, aradaki ve’yi farkına varmadan okumasa ne lâzım gelir?

 Tevbe sûresinin 101. âyetinde mealen “Medinedeki münafıkları bilemezsin, ancak biz biliriz” buyuruluyor. Kütüb-i sittedeki bir çok hadîste, siyer kitablarında, Hazreti Peygamber’in münâfıkları bildiğini, muayyen sahâbîlere haber verdiğini yazıyor. Hazret-i Peygamber münafıkların hepsini biliyor muydu?

 Dört rek’atlı farz namazlarda, 3 veya 4. rek’atta fâtihadan sonra unutup bir sûre okurken farkına varıp yarıda kesilse veya bitirilse sehiv secdesi lâzım mıdır?

 Bir grup velâyet-i kübrânın sahabe mesleği olduğunu; velâyet-i suğrânın ise tasavvuf mesleği olduğunu; kendi mesleklerinin sahabe mesleği olup, kitap okuyarak tasavvufta çok daha kısa zamanda velâyet-i kübrâya erdiklerini iddia etse, buna ne denir?

 Dükkânda satılıyorsa zeytinden mamul sabunun 1/40 zekâtı verilir mi?

 Bir baba oğluna bu ev şu an benimdir ama öldükten sonra senindir derse, diğer mirasçılar baba öldükten sona bunda hak iddia edebilir mi?

 Mürted, kitapsız kâfir veya mezhepsizin hediye ettiği şeyler yiyip içilebilir mi, kullanılabilir mi?

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kur’an-ı Kerim 6. sınıf ders kitabında, İbrahim aleyhisselâmın babasının put imalatçısı olduğu yazıyor. (Ek 1-2) Bu bilgi doğru mudur?

 Satranç oynamak insan zihnini geliştiren bir şey ise, niçin men edilmiştir?

 Çocuğa Ebu Tâlib ismi koymak uygun mudur?

 Ahmed Yesevî hazretlerinin kadın müridleri olduğu ve onlara da ders verdiği doğru mudur?

 Birisi rüyasında Allahü teâlâyı gördüğünü söylese ne lâzım gelir?

 Aldığımız herhangi bir eşyanın garanti müddetini para verip uzatmak caiz midir?

 Ailesine yük olmamak için çalışan bir hanım, işyerinde erkeklerin bulunması ve müşterilerin çoğunun erkek olması sebebiyle günaha girer mi?

 Cemaat çok hızlı namaz kılıp tesbih çekmeye başlasa, cemaatten buna yetişemeyen birisi tesbihleri çekip son sünneti sonra kılabilir mi?

 İmam-ı Azam’ın ezanın Türkçe okunmasına izin verdiğini duydum. Doğru mudur?

 Bir mezhebden diğer bir mezhebe geçmenin ta’zir cezası gerektiğini okudum. Bunun sebebi ne olabilir?

 Padişahın verdiği işi yerine getirmedi diye devlet adamlarını idam ettirmesi İslâm hukukuna uygun mudur?

 Kadın kocası ile cemaatle namaz kılarken semi’allahu limen hamideh söyler mi?

 Ankara Esenboğa Havalimanı’nın isminin Ankara savaşında Yıldırım Bayezid ile muharebe eden Timur’un komutanlarından Esenboğa’dan geldiği doğru mudur?

 Câhiz diye bir tarihçi var. Sözleri muteber midir?

 Mâlikî mezhebini taklit eden bir kadın, mahremi olmaksızın sefere çıkarsa seferî sayılıp namazları kısaltarak kılar mı?

 Zülkarneyn’in, Ahameniş İmparatoru II. Kiros olduğu doğru mudur?

 Orta mektepte Türkçe öğretmeniyim. Muallimi bulunmadığı için Kur’an-ı Kerim derslerine de giriyorum. Fakat sınıfta buluğa erişmiş kızlar var. Bunlara ders vermek meşru mudur?

 Yedek subaylık yaptığım taburda 350 asker, 50 rütbeli personel var. 400 kişilik yemek çıkıyor. Askerin yemeği bedava; rütbeliler para ile yiyor. Onların ödeyeceği para, askere harçlık olarak veriliyor. Ama taburda 100 liralık yemiş gibi gösterilip rütbeliler para vermiyor ve askere düşen para az oluyor. Bundan bizim mesuliyetimiz var mıdır?

 Dolar borç alsa; borcun verilme zamanı konuşulmasa; dolar yükselse; ne lazım gelir?

 Fakirlere yemin keffareti için verilecek günlük 2 öğün yemek parası günümüzde asgari kaç liraya denk gelir?

 3 tane yemin keffaret borcu olan biri 1.yemin keffareti için günlük 20 liradan 200 lirayı 10 farklı fakire verse, 2. yemin keffareti için 10 adet dini kitap  dağıtsa, 3.yemin keffareti için de 3 gün art arda oruç tutsa olur mu?

 Sait Molla kimdir?

 Cuma namazı bugün için farz değildir diyenler var. Kılınmasa mesuliyeti yok mu?

 Bir kimse kocası veya babası ölmeden miras hakkından feragat edebilir mi?

 Bir erkek mesaj yollayarak “benimle evlenir misin?” dese; kız da “evet” veya “evlenirim” dese nikâh olur mu?

 Ecnebi ülkelerde müslüman güreşçilerin, boksörlerin yaptıkları müsabakaların cihad hükmünde olduğu doğru mudur?

 Hanbelî mezhebinde namaz kılmayan mürted olup öldürülüyor. Bu, amel imandan bir cüz değildir şeklindeki Ehl-i sünnet kaidesine aykırı değil midir?

 Mevlana hazretlerinin Mesnevî kitabının hangi neşri muteberdir?

 Peygamberler tarihini anlatan şümullü bir kitap tavsiye eder misiniz?

 Bir Hanefî, Şâfiî’nin ictihadına uymak maksadıyla midye yerse caiz midir?

 Müşterilere, her ürünün fiyatının asgari %10’unun yoksulluk ve açlıkla mücadeleye destek için Afrika kıtasına bağışlanacağını taahhüt edip, bu tutarla Afrika’ya dinî kitap göndermek uygun olur mu?

 Amigurumi adıyla bilinen Japon tığ örme sanatıyla yapılan örme oyuncaklar şu sıra dünyada çok popüler. Bu oyuncaklar da ekseriyetle hayvan figürlü oluyor. Bunlarla meşgul olmak ve bunun ticaretini yapmak caiz midir?

 İstanbul’un fethindeki gemileri karadan yürütme hâdisesinin tarihte başka misali var mıdır?

 Hazret-i Ebubekr’in bir kişiyle Bizanslıların Sasanileri yeneceğine dair iddiaya girdiği doğru mudur? Öyleyse bu kumar olmuyor mu?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>