Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Namazlarda Fâtiha’dan sonra muayyen sure veya âyetleri tahsis ederek hep bunları okumak caiz midir?

 Oğluma Kürşad ismini koymam dinen uygun mudur?

 İnsan sureti olmayan, mesela bir Osmanlı askerinin savaş zırhı temalı bir biblo bulundurmak dinen mahzurlu mudur?

 Bir talebe yurdunda, yurt idaresi, kantin kirası için kârdan %  20 alsa caiz olur mu?

 Marketlerin, müşteriler arasında kura çekip hediye vermesi market sahibine haram mıdır?

 Bir ilmihâlde (Bahr-ül-fetâvâ) dan alarak fâsid bey’i anlatırken diyor ki, (Kumar ile ele geçen, mülk olmadığı için, satılması ve satın alınması ve yinilmesi câiz olmaz. Fâsid şart, malın mal ile mübâdelesini ifsâd eder. Çünki fâsid şart, karşılıksız fazlalık olup, fâiz demekdir. Malın mal olmıyan ile mübâdelesini ve hediyyeyi ifsâd etmez).” Burada malın mal olmıyan ile mübâdelesi ne demekdir?

 Karmin maddesi ihtiva eden salam ve karpuz aromalı sütlerin yenmesi caiz midir? Karmin maddesinin, böcek kanından elde edildiğine dair rivayete istinaden soruyorum.

 Esnafın bankalardan aldığı, sadece anaparasını ödediği, faizini ise devletin ödediği kredi caiz midir?

 Bronz yüzük ve 12 ayardan düşük altın satmak caiz midir?

 Serviscilik yaparak geçimini sağlayan bir kimsenin minibüsüne bir başkası çarparak kazaya sebep olsa, minibüsün hasarını ödemesi dışında, servise çıkamadığı  (madden zarar gördüğü miktarda)  günler için tazminat alması caiz midir?

 Emekli ikramiyesini hak etmiş bir memur, bireysel emeklilik bünyesinde biriktirdiği parayı çekmeyip, her geçen yılda bu para büyüse, faize girer mi?

 Küllü mürrin devâün (Her acı şeyde şifâ vardır) sözü hadis-i şerif midir?

 Alkol almadan alkollü bir ortamda bulunmak caiz midir?

 Orhan Gazi'nin annesi Şeyh Edebali’nin kızı mıdır?

 Okulumuzda lgbt’yi müdafaa eden, homoseksüel veya biseksuel kişiler vardır. Bunlara karşı vaziyetimiz nasıl olmalıdır?

 Reiki yapmak uygun mudur?

 Çalıştığım yerde yılbaşı vesilesiyle hediyeleşme olacak. Bu hediyeleşme de, gayrimuslimlerin kutlamaları tarzında olacak muhtemelen. Buna katılmak dinimizce uygun mudur?

 Gayri müslimin ya da şarap satanın şarabına zarar gelirse tazmin edilir mi?

 Osmanlıların cizye vergisi için gayrimüslimlerin Müslüman olmasına engel olduğu ifadesi doğru mudur?

 Üveys Paşa’nın Yavuz Sultan Selim'in oğlu olduğu iddiasına ne dersiniz?

 Tahâret alırken yanlışlıkla parmağın ucu fercin iç kısmına değse, bu esnâda çok az gayrı ihtiyarî bir şehvet hissi hâsıl olsa gusl farz olur mu?

 Bankacıların kazancı helal midir?

 Vefat iddeti bekleyen kadın, umreye gidebilir mi?

 Hazret-i Hasen’i, Yezid’in evlenme vaadi ve tahrikiyle zevcesinin öldürdüğü doğru mudur?

 Şah İsmail’den sonraki Safevî şahları da dahil olmak üzere İran hükümdarlarının hepsi de gulât-ı şiadan mıydı?

 Sultan 1. Mustafa Han için aklî dengesi yerinde değil idi diyorlar. Aslı var mıdır?

 Yazılarınızdan meşrutiyet ve saltanatın caiz olduğunu; ama cumhuriyetin caiz olmadığını okudum. Cumhuriyet hangi cihetten caiz devlet reisinin seçimle gelmesi neden câiz olmasın?

 Hayatta karşımıza çıkan güçlüklerle alâkalı, "Allah insana taşıyamayacağı yük yüklemez" demek uygun olur mu?

 Hanefi mezhebinde hayz görme halinde olan bir hanıma talâk verilirse, iddet ne zaman başlar?

 Salih erkekler için cennetteki mükafatlar çokça tasvir edilir. Huriler de bunlardan biridir. Saliha kadınlar için vaziyet böyle midir?

 Oruç kefaretini ödemeyi geciktirmenin hükmü nedir?

 Çocuklara Satılmış, Satı gibi isimler verilmesinin sebebi nedir?

 Tapınılan putların cehenneme gitmesi ne manaya gelmektedir?

 Gençlerin saçlarını boyatmaları caiz midir? Fıtratı değiştirmek sayılır mı?

 İslâm hukukunda evlilikte muayyen bir yaş sınırı var mıdır?

 Yabancı bir kız çocuğunu kaç yaşına kadar sevip oynamak mümkündür?

 Kocası deliren kadının boşanma hakkı var mıdır?

 İslâmiyette net bir reşid olma yaşı var mıdır? Rüşd, evlilik için şart mıdır?

 Hudeybiye Anlaşmasında, Mekke’den esir alınanların iade edilmesi ve Medine’den esir alınanların geri iade edilmemesinin sebebi ve hikmeti nedir?

 Bir makalenizde saltanatın kaldırılışı, Ankara’nın başşehir oluşu ve cumhuriyetin ilanında, mecliste vasıflı ekseriyet nitelikli çoğunluk) olmadığından bahsetmişsiniz. Vasıflı ekseriyet meselesi, 25 maddeden ibaret 1921 anayasasında var mı?

 Hanefi mezhebinde bir kişi, namaz kılarken rükûda ellerini kaldırarak kılıp diğer hususlarda Hanefiye göre hareket etse olur mu?

 Bir kâğıda ‘sen ve senin ailen benim ailem hakkında ileri geri konuşursa, kötülerse, hakaret ederse, benle alakalı olayları filancaya anlatırsan, çocuğumuz 16 yaşına bastığında benden üç defa boşsun’ yazıp zevcesine verse ne lazım gelir?

 İslam hukukunda gayrimüslimler neye göre muhakeme edilir ve cezalar neye göre verilir?

 Bir kimse "sana 100 bin lira borç veririm; ama bununla kuracağın şirketin yüzde ikilik kısmına beni ortak edeceksin" dese, caiz midir?

 Bir kimse 25 metre kare gibi bir oda genişliğindeki tarlasında yetiştirip sattığı domatesten uşr verecek midir?

 Çerkes Ethem hakkında birbiriyle tezat içinde farklı görüşler mevcuttur. İstanbul ve Ankara’ya karşı hakiki tavrı neydi?

 Bir vakf fesh edilebilir mi? Edilebilirse, vakıf malları ne olur?

 Vakıf mütevellîsinin birden fazla olabilir mi?

 Bir vakıfta vakfedenin  (vâkıfın)  bir kişi olması şart mıdır? Birkaç kişi aynı vakfın vâkıfı olabilir mi?

 Günümüzde İslâm hukukunda aranan şartlara göre bir vakıf kurulabilirmi?

 Bülûğa ermemiş çocuklar iman etmekle mükellef midir?

 Câmilerin üst katında namaz kılmanın mahzuru var mıdır?

 Osmanlı padişahlarının genç yaşta tahta geçmesi, devletin çöküşüne sebep olan âmillerden sayılabilir mi?

 İki müslüman devletin orduları çarpışsa, maktul düşenlere şehit demek caiz olur mu?

 Ateist veya mürted birinin ya da ehli kitabın avladığı balık yenir mi? Besmele çekilmesi şart mıdır?

 Kirada bulunan bir mal satıldığı zaman, kira akdi sona erer mi?

 Bir kimse kirayla tuttuğu bir evi veya dükkânı başkasına kiraya verebilir mi?

 Evimizin içinde bulunduğu tarlada yemek ve komşularımıza ikram etmek üzere sebze yetiştirsek, bunun uşru verilecek midir?

 İslâmiyette insanın mal biriktirmenin hükmü nedir? Bir zengin, zekâtını verdikten sonra kalan malını fakirlere paylaşmaya mecbur mudur?

 Vefat etmeden evvel, zevcesinin kendi yanına gömülmesini vasiyet etse, zevci öldükten sonra bu kadın başkasıyla evlense, önceki kocasının vasiyetini tutması lazım olur mu?

 Kocası tarafından aldatılan kadın, boşanmak için mahkemeye başvurabilir mi?

 Mısırlı Hafız Abdüssamed’i dinlemekte teganni cihetinden bir beis var mıdır?

 Paraların üzerinde niçin Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası değil de Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası yazıyor?

 İslâm hukukunda hükümdara verilen, suçluyu muhakeme edip ceza infaz etme, yani siyaseten katl salahiyeti;  o devirde Avrupa monarşilerinde de mevcut muydu?

 Arapça öğrenirken "ammice" dedikleri lehçeyi mi öğrenmek gerekiyor?

 İslâm dinine göre, Müslümanlar tek bir devlet çatısı altında toplanmak zorunda mıdır? Yoksa Avrupa Birliği gibi bir birlik kursalar ve yakın ilişkiler kursalar yeterli midir?

 Bir kimse, "Müslüman Sosyal Demokratım" veya "Müslüman Liberalim" dese, bu dinden taviz midir?

 Tarihte Müslümanların kurduğu hiçbir devletin isminde  (Emevî, Abbasî, Selçuklu, Osmanlı vs. misallerinde olduğu gibi)  "İslâm" tabiri kullanılmadığına göre, İslâm devleti tabiri sonradan uydurulmuş bir şey midir?

 Otobüste iki kişinin akbilleri karışsa, eline geçen başkasının akbilini kullanmak kul hakkı olur mu?

 İki kişi bir şirket kursa, biri para vermeden sadece şirket müdürü olarak çalışacak olsa, şirkete para koyan ortak 3 sene sonar koyduğu paranın tamamını geri alzsa, şimdi şirket bu iki ortağın mülkü olsa, parayı koyan ortak, şirket müdürü olan ortağa ‘Senin maaş alman Şâfiî’de caiz ama Hanefî’de caiz değil; ancak avans alabilirsin, şirket malları bölüşülünce, mahsup edersin’ dese, ne lâzım gelir?

 Secde ayetlerini bilmek farz mıdır?

 Bir kimse "eğer şu kişiyle evlenirsem kurban keseceğim" diye adakta bulunup da, nikâhtan sonra buna yetecek paraya sahip olmazsa ne yapması icab eder?

 Talebenin, kazancının helâl, meşru olduğundan emin bulunmadığı bir şirketin bursundan faydalanmasında mahzur var mıdır?

 Kiraya verdiği dairesini, birkaç gün sonra satsa, aldığı kirayı evin yeni sahibine mi vermek gerekir?

 Gazetelerdeki günlük burç yorumlarını okumanın mahzuru var mıdır?

 Kur’an-ı kerimde geçen tıpla alakalı âyetleri bir doktorun tefsir etmesi daha uygun değil midir?

 Bir kimse, hisse senedi alım satımı için birinden 9 bilezik alsa, sonra senedini aldıkları banka batsa, ödemesi gerekir mi?

 1830'larda Türkiye’de vazife yapmış, ileride Prusya genelkurmay başkanı olacak olan Helmuth von Moltke''nin Türkiye Mektupları’nda, 1836 senesinde Sultanın saltanat kayığıyla kıyıya yanaştığında herkesin bir tarafa kaçıp saklandığını ve bunun Osmanlılarda bir saygı gösterme usûlü olduğunu, fakat Sultan Mahmud''un bunu yasak ettiğini yazıyor. Bu doğru mudur?

 Define bulunsa, oradan gelen para helâl midir?

 Kurban kesilirken hayvanlara çok acıyorum. Bunun için günaha girer miyim?

 Delâlil-i Hayrat kitabını herkes okuyabilir mi?

 Padişahların kendilerini "Allahın yeryüzündeki gölgesi" olarak görmeleri mahzurlu mudur?

 Elimizde olmayan bir malı müşteriyle anlaştıktan sonra başka birinden emanet alıp satmak caiz midir?

 Kurban nisabında ikinci ev ihtiyaç eşyası dışında sayılıyor. Bunun kıymeti mi, kirası mı esastır?

 İstanbul’dan yaşayan ve memleketi Ordu’ya giden bir arkadaşın hanımı Trabzonlu olsa, bu hanım seferi olur mu?

 İlmihalde “Küçük havuza, mâyi [sıvı] hâlinde bir temiz cisim karışınca, bu sıvının üç sıfatı da suya benzemiyorsa, karışımın iki sıfatı bozulursa, mukayyed su olur.” Buna göre Aşırı sıvı klor yüklenmiş çeşme suyu ile abdest ve gusl nasıl caiz olur?  Zira suyun üç sıfatı da değişiyor.

 Kurban adağı için vereceğimiz vekâleti, adak diyerek mi, kurban diyerek mi vermek lazım gelir? Fark eder mi?

 Nisab mikdarı malı olan, ama vadeli borcu da olan kimse kurban kesebilir mi?

 Üzerine kurban vâcib olan kimse, sefere çıkmadan birine vekâlet verse, vâcib sevabı alır mı?

 Füruat ne demektir?

 Bankadan kredi alsa ve muamele masrafı ödese, sonra da devlet iade hakkı tanısa, bunu almak caiz midir?

 Bir insana ulûhiyet sıfatlarının olmadığını düşünerek secde etmek küfür müdür?

 Emeviler'in Arap olmayanlara karşı yarı köle muamelesi yaptığı, Arap milliyetçiliği güttüğü doğru mudur?

 Minyatür ve nakkaşlığın hükmü nedir?

 Mecelle’nin 13. maddesinde "Mesela, bir kimsenin masası üzerindeki bardakla su içmeye delâleten izin vardır, kırılsa ödemek gerekmez" diyor. Buna misal verir misiniz?

 Hitler’in Yahudi jenositini, İsrail devletinin kurulması ve Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmesi için gerçekleştirildiği ve hakikatte milyonlarca Yahudinin ölmediği iddiaları doğru mudur?

 Hazret-i Hadice, Hazret-i Peygamber’e Câhiliye devrinde ölenlerin çocuklarının hâlini sorduğu zaman “Onlar ateşdedir” cevabını almıştı. Bu çocuklar bâliğ olmamış ise, bunu nasıl anlamamız gerekir?

 Sıkıntılardan, stresten kurtulmak için okunan, ferahlatan, sevinç veren dua var mıdır?

 Zihnen ve bedenen kusurlu nesillerin yetişmemesi için, hükümetin evlenecek çiftlerden sağlık şartı araması ve gerekirse engellemesi caiz midir?

 Denize girip çıkmakla gusül abdesti alınmış sayılır mı?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >>