Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Hâkimin, muayyen sebeplerin varlığı hâlinde evliliği feshetme salahiyeti var. Burada yanlış hüküm verirse, meselâ şahidler yalancı ise, kadın ve erkeğin vaziyeti ne olacaktır?

 Bir kimse, eşiyle ya da kızı veya annesiyle  yatakta yakaladığı başka bir adamı katledebilir mi?

 Peygamberler, dünya işlerinde yalandan münezzeh midir? Öyle ise İbrahim aleyhisselâmın firavuna yalan söylemesi meselesini nasıl anlamak gerekir?

 Dört ortaklı bir şirkette, hisseleri birbirinden farklı olan iki ortak, şirkette müdür ve eleman olarak çalıştığı takdirde, sene sonunda alacağı kâr hâricinde her ay maaş alabilir mi?

 Yatsı namazı kılarken, akşam namazı zannıyla üçüncü rekatte selâm verse ne lâzım gelir?

 Erkek;  evlenmek niyetinde olduğu kadının saçını, evlenmeden önce görebilir mi?

 Üzerinde İsviçre bayrağı (haç işareti) logosu bulunan çantayı kullanmak caiz midir?

 ''Ne olursan ol yine gel'' sözünün Mevlana’ya ait olmadığı doğru mudur?

 Adına hutbe okutmak ne demektir?

 İslâm hukukunda tecavüzün cezası nedir? Bu davada kadınlar şahitlik edebilir mi?

 Kurbanı kestikten sonra etini tartıp parasını ona göre ödemek caiz midir?

 Kayınpederimin uşrunu vermediğini bildiğim zeytinyağından, ticaretini yapmak için peyderpey satın alsam, satın aldığım miktarın uşrunu her defasında vermem gerekir mi?

 Son devir Osmanlı mimarisinin Batıya yönelmesi, taklitçilik olarak görülüyor. Bu yönelişin sebebi nedir?

 Emevîlerin ırkçı olduğu ve katliam yaptığı iddiası ne kadar doğrudur? Emevî tarihini en doğru hangi kaynaklardan öğrenebiliriz?

 Bir kimse, nâdiren de olsa dükkânına gelip çalışan torununu sigortalı yapsa, bunun sonra alacağı emekli maaşı helâl olur mu?

 Ailem Manisa’da yaşıyor. Ben İstanbul’da talebeyim. İstanbul’a gidip, bir hafta kaldıktan sonra, Adapazarı’na geçeceğim. Orada 2 gün kaldıktan sonra, İstanbul’a geri döneceğim. İstanbul ve Adapazarı’nda seferî olur muyum?

 22 yaşında epilepsi hastası ve aynı zamanda zekâ özürlü oğlum, tuvalet ihtiyacını göremiyor. Buna taharet, banyo ve etek traşı yapmak câiz midir?

 Bir kadın, zevcinin amca ve dayısının; bir erkek de zevcesinin hala ve teyzesinin ellerini öpebilir mi?

 Kayınvalide ve kayınpeder hakkı, ana-baba hakkı gibi midir?

 Gelin, kayınvalidesine hizmet etmek mecburiyetinde midir?

 Bir hoca vaazında, Muhammed, eşittir, Allah sözünü kullandı. Böyle söylemenin hükmü nedir?

 Parasını müteahhit bir arkadaşına verip, o da ev yapıp sattıkça yaptığı kârdan pay vermeyi va’d etse, câiz midir?

 Baş parmağımdaki yara sebebiyle sargı üzerine mesh ederek abdest alıyorum. Sargıyı çıkardığımda abdestim bozulur mu?

 Bir alışveriş merkezinin dua odası adıyla açmış olduğu mescidde, Cuma namazı için izin alınmadığı için, cuma namazı kılınabilir mi?

 Evde koltuk üzerine sıvı necâset bulaşsa ve koltuk da necâseti emse, nasıl temizlenir?

 Akapella ismi verilen, müziklerin, şarkıların, müziksiz ağız veya vücutla ahenkli bir şekilde yapılan ve aynı zamanda birden fazla ton içeren ses kayıtları müzik hükmünde midir?

 Aliyyü’l-Kâri Ehl-i sünnet muhaddislerden midir?

 Bir şahıs, Hazret-i Peygamber’in hükmünü duyduktan sonra bir de Hazret-i Ömer’e müracaat edip, Hazret-i Ömer’in de öldürmesinin sebebi nedir?

 Muhyiddin Abdal adlı şahsın yazdığı bir şiir vardır. Bunu ilahi okumak caiz midir?

 Bize hadisleri ve sünnetleri en güzel ve doğru şekilde nakleden ve öğrenmemizi sağlayan tahrif edilmemiş hangi eseri önerirsiniz?

 Lale ile alâkalı makalenizi okudum. Lale, Eski Mısır’da Baal tanrısını sembolize eder. Pagan geleneği olarak İslâmiyete sokulmuş ve câmiler bunlarla doldurulmuştur. Allah bir sembolle temsil edilseydi veya İslâm’da yeri olsaydı, bu, Peygamber zamanında bildirilirdi.

 Yanlış bir yöne doğru namaz kılarken, bilen biri, sağa dön, kıble burasıdır, dese, nasıl hareket edilir?

 Almanya’da bir cemaate fahrî imamlık yaparak ücret alan kimse, ayrıca devletten işsizlik maaşı alabilir mi?

 Ruh hakkında İslam kaynakları ne söylüyor? Tıb tarihinde yaşanan Phineas Page vak’ası dolayısıyla, bazıları ruh diye bir şey olmadığını, varsa da madde olduğunu söylüyorlar. Bunlara ne cevap verilebilir?

 Casusluk yapmak, caiz midir?

 Sarı ve kırmızı elbise giymek erkek için caiz midir?

 Ulema dârülharbe mushaf götürmeyi uygun bulmamışlar. Almanya’da yaşayan ve bu mezheblere mensup müslümanlar nasıl hareket eder?

 Sihir öğrenmek ve yapmak küfr müdür?

 Kadın, kocasına zekât verebilir mi?

 Bir tarlanın mahsulü toplandıktan sonra, o tarlada unutulan veya dikkatten kaçan mahsulün bir başkası tarafından toplanması helâl midir?

 Bir kitapta, Sultan Süleyman Kanunî, İstanbul’a su getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi’nin kendisine, şeriata aykırı kanunları Avrupa’dan getirdiğin için, İstanbul’a öyle bir b... s... ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez dediğini okudum. Böyle bir hâdise vâki midir?

 Bir cariyeye 2 erkek müştereken sahip olabilir mi? İkisi de bu cariye ile karı-koca hayatı yaşayabilir mi?

 İmam, sehv secdesi icab eden bir şey yapsa, fakat sehv secdesini kasden terketse, cemaate ne lazım gelir?

 Barbaros gibi Müslüman korsanlar hakkında ne söylenebilir? ''Müslüman korsan'' gibi bir ifade dine ne kadar uygundur?

 Bir müslüman memleketinde yaşayan birkaç kişi, gayrımüslimlerin ekseriyette olduğu, mesela Yunanistan’a geçip, 'akın' tertiplese, sonra da buradan mal gaspedip dönse, bu onlara helâl olur mu?

 Şevkânî’nin eserleri okunabilir mi?

 Arsamızı, imar ruhsatı almayı va’deden müteahhide sattık. Bir mikdar teminat parası verdi. Ruhsat alınırsa, bu para bedele mahsub edilecek. Alınmazsa iade edilecek. Bu para kurban ve zekât nisabına katılır mı?

 İstanbul ahalisinin askerlikten muaf olması gibi pozitif ayrımcılığın sebebi nedir?

 Mecelle’yi İsrail’in de kullanması, kendi dinlerinin eksik olduğunu bir nevi kabul etmeleri değil midir?

 İbni Abidin hazretleri “müslüman kadın kâfir bir erkek ile evlenmeye niyet ettiği anda kâfir olur” diyor. Bu evlenmenin haram olduğuna itikat eden bir kadın da dinden çıkar mı?

 Almanya'da bir cemaate fahrî imamlık yaparak ücret alan kimse, ayrıca devletten işsizlik maaşı alabilir mi?

 Nörologlar, hür iradenin bir yanılsama olduğunu, insanın tercihlerinin, gen dizilimi, aile, çevre, cinsiyet, doğum yeri, tahsil ve terbiye gibi insanın dahli bulunmayan unsurlarla teşekkül ettiğini söylüyorlar. Hatta övülen veya yerilen hasletlerin dahi  (çalışkanlık, cimrilik gibi) bir takım genlerle tayin olunduğunu iddia ediyorlar. Böyle ise insanın imtihana tâbi tutulması nasıl izah edilir?

 Bayram namazına ilk rek’atin rükûunda yetişen kimse ne yapar?

 Almanya’nın Dortmund şehrindeki câminin kıblesinde 40 derece kadar sapma olduğu anlaşıldı. Şimdiye kadar kıldığımız namazları ne yapmak lâzımdır?

 Şems-i Tebrizî’nin babası Mecûsî midir?

 Kiraya verdiğim evimi kiracılar evde yokken teftiş edebilir miyim?

 İslâm kanunlarının tatbik edildiği memleketlerde gayrımüslimler ibâdethâne açabilirler mi? Ebussuud Efendi'nin “mevcut olanlarla iktifa ederler'' diyerek buna cevaz vermediği doğru mudur?

 Şirketin hediye verdiği hisse senetleri var; ama muameleye kapalıdır. Bunlar şu an nisâba katılır mı?

 Osmanlı şehzâdelerin sakal bırakmasının yasak olduğu doğru mudur?

 İstisnâ’ akdinde müddet tayin edilebilir mi?

 İstisnâ’ (sipariş) akdinde ücretin veresiye olması câiz midir?

 Kurban alırken satıcı hayvanı tartsa; meselâ 200 kg net et çıkar dese; kilosu 18 liradan 3600 lira üzerine pazarlık yapılsa caiz olur mu?

 Radyo ve CD’de okunan ezan ve Kur’an-ı kerimi dinlemek ve hürmet lâzım mıdır?

 Mâlikî mezhebinde semavî özürle, yani elde olmayarak gelen kan, idrar gibi şeyler abdesti bozar mı?

 Necâset bulaşan yeri üç defa yıkamak şart mıdır?

 Bazı ilahiyatçılar, aynı dine inanan insanlar arasında bile kültür farkından dolayı farklı din anlayışları olduğunu söylüyor. Mesela Suriye Müslümanlığıyla Tunus Müslümanlığı, Sudan Müslümanlığıyla Türkiye Müslümanlığının farkı gibi vs. buna ne denebilir?

 Amerika’nın keşfi için Kristof Kolomb’un Kanuni’den gemi istemesine rağmen, hayır cevabı almasının ve Osmanlıların coğrafî keşflere girişmemesinin sebebi nedir?

 Kaza borcu olan, salli ve bârikleri terk edebilir mi?

 Şâfiî’ye göre nikâh kıyarken, kız uzakta ise, baba telefonla kızından vekâlet alabilir mi?

 Meni şehvetsiz geldiğinde gusül farz olur mu?

 Çenenin sakallı olduğu zaman yıkanması farz değildir; sakalsız ise farzdır, sözü doğru mudur?

 Ağzıyla söylemeyip, kalbinden bir kimseye kâfir demek küfr olur mu?

 Reşit, âkıl ve bâliğ, birbirini seven ve evlenmek isteyen iki talebe genç, aileleri izin vermezler düşüncesiyle, haramdan ve zinâdan korunmak için ailelerine haber vermeden belediye kaydı ya da dinî nikâh kıydırmaları câiz olur mu?

 Üvey anne ile hürmet-i musahere olsa nikâh bozulur mu?

 Zevce boşanmak istese, zevc de bu talep ve ısrar üzerine kerhen talâk verse, yine de müeccel mehri ödemesi gerekir mi?

 Zekâtı, nisab tarihinden evvel verse, sonra da eline para geçse, nisab tarihi değişir mi?

 Katılım bankasıyla araba almak üzere görüştüm. Beni vekil tayin edip, arabayı aldıktan sonra, bana satacaklarmış. Böyle bir satış uygun mudur?

 Hapisteki bir kimsenin zevcesinde parası olsa, bu parayla ihtiyaçlarını alması için kadına izin verse, kadının bu paradan zekât vermesi gerekir mi?

 Bir kadın iki farklı ailenin çocuklarını onların rızası olmadan emziriyor. İkinci ailenin ilk emzirmeden haberi yoktur. Bu hal, süt kardeşliğine mâni midir?

 Ehl-i kitab (Yahudi ve Hristiyan) kadınlarla evlenmenin helâl olduğu âyet-i kerimede geçiyor. Fakat fıkıh kitaplarında bunun tahrimen mekruh olduğu söyleniyor. Allah’ın helâl dediğine nasıl haram denebilir?

 Dinen fakirim; ama yemin kefaretini yemek yedirmek suretiyle yapacak kadar da vaziyetim var. Böyle bir halde oruç tutmak suretiyle yemin kefaretini ödemem uygun olur mu?

 Kur’an’da “Allah birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da hidayete yöneltir”, “O dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir.” buyrulmaktadır. Madem saptıran ve hidayete erdiren Allah’tır; neden sapıtanlara ceza takdir etmektedir? Ya da neden bütün insanları hidayete erdirmemektedir?

 Sokakta yerlerde gezen gazete, afiş vs üzerinde mübarek isimler, ayet ve hadisler, İslâm harfleri varsa; bunları gören kaldırmağa mecbur mudur?

 Dişine veya ağzın içine koyduğu ilacın adını boğazında duysa, oruç bozulur mu?

 Balgam çıkarmak abdesti bozar mı?

 Kan aldırmak orucu bozar mı?

 Göz damlası orucu bozar mı?

 Ramazan ayında sahura kalkmayan, oruca niyet edebilir mi?

 Teravih namazının her 4 rek’atinde tekrar niyet etmek şart mıdır?

 Sahurda niyetlendikten sonra dişlerde kalan bir şeyi yutmak orucu bozar mı?

 Gaza ile gazve'nin farkı nedir?

 Bir evliyanın evliya olup olmadığını sorgulamak bildiğim kadarıyla caiz değil. Bugün sahte ile gerçek evliyayı nasıl anlayabiliriz?

 Asker, abdest alacağı zaman botlarını çıkarmak ve giymekte zorlanacak olsa, bunların üzerine mesh edebilir mi?

 Doktor ayağımda iltihap olduğu için antibiyotik verdi. 12 saatte bir içmem gerekiyor. Oruç tutabilir miyim?

 Ailem Çanakkale'de ikamet ediyor. Ben de İstanbul'da avukatım. Bekârım. Bundan sonra temelli olarak İstanbul'da ikamet etmek niyetindeyim. Vatan-ı aslîm neresidir?

 Cinler insan kılığına girebilirler mi?

 Osmanlılardaki 'besleme' müessesesi ne manaya gelmektedir?

 Erkeklerin altın dışında, başka bir madenden yapılmış kolye, bileklik gibi takıları takması caiz midir?

 Bir kimse bir kimseden cebren hediye isteyebilir mi?

 Teftazanî, Şâfiî ve Eş’arî olduğu halde, kitaplarının Osmanlı medreselerinde çok rağbet görmesinin sebebi nedir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>