Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Yemek seçmenin dinen mahzuru var mıdır?

 Namazın son oturuşunda Allahümmeğfir ümmete Muhammedin (Allah’ım, ümmet-i Muhammed’i mağfiret eyle!) diye dua etmek caiz midir?

 Fıkıh kitaplarında “Necâset, dirhem mikdarından, yani bir miskalden, yani dört gram ve seksen santigramdan az ise, yıkamak sünnettir." deniliyor. Ben dirhem 3.2 gr, miskal 4.8 gr diye biliyorum. Doğrusu nedir?

 Fıkıh kitaplarında "Bey ve şirâda kolaylık olmak için, İmam Kerhî’nin kavli ile fetvâ verilmiştir. Şöyle ki, bir satışta semen [para] gösterilmeden akid yapılıp da, semen olarak haram olduğu bilinen şey verilirse, bu şey karşılığı alınan mebî helâl ve tayyib olur. Fakat haram olduğu bilinen veya kendinde vedîa [emânet] bulunan şey, semen olarak gösterilerek söz kesilir ve bu semen verilirse, satın alınan mebî haram olur." deniliyor. Haram para ile alınan mal nasıl helâl olur? Gösterip göstermemenin ne tesiri vardır?

 Borçlunun eli dar olduğu için alamadığımız alacağımızı zekâta sayabilir miyiz?

 Favori uzatmak uygun mudur?

 Kadınların araba kullanması câiz midir?

 Namazda teşehhüdün (ettehiyatünün) bir kısmını terk eden kimseye ne lâzım gelir?

 Bir kimse namazda ilk oturuşta teşehhüdü (ettehiyatüyü) tekrar okusa ne lâzım gelir?

 İnternete video yükleyip, reklam göstermesine müsaade ederek para kazanmak caiz midir?

 Ramazan ayında oruç tutmayanlara yiyecek satmanın hükmü nedir?

 Bir bakkal dükkânım ve ayrıca kredi borcum var. Dükkân kiradır. Zekât verecek miyim?

 Arkadaşlarla konuşurken “Bazı şeyler Kur’an-ı kerimde geçmez; hükmü sünnette vardır. Abdest gibi” dedim. Sonra bu hususta âyet-i kerime olduğunu öğrendim. Bu söz küfre sebep olur m?

 Yemin kefareti için on fakire verilecek elbisenin asgarisi nedir?

 Kunut dualarının ikisi de vâcib midir?

 Ramazan ayında vitri cemaatle kılarken muktedi kunut duasını bitirmeden imam rükûa gitse, cemaat nasıl hareket eder?

 Bir kimse fakir olup, gücünün üzerinde bir adakta bulunsa, yerine getirmeye mecbur mudur?

 Allahü teâlâ zaman ve mekândan münezzeh olduğuna göre, Müşebbihe ve Mücessime fırkaları neden küfre düşmüş olmuyor?

 İnşaat mühendislerinin şantiyede baret takmalarının mahzuru var mıdır?

 Fâsid olan nâfileleri sonradan kılmak vâcib olduğuna göre, bu namaz kılındığı zaman vâcib sevabı mı yoksa nâfile sevâbı mı alınır?

 Şehirde kurban kesecek olanın, bayram namazının arkasından hatibin hutbesini bitirmesini beklemesi şart mıdır?

 Kurbanlık olarak alınan koyun kaybolsa veya çalınsa, yerine başka bir koyun alsa, sonra kaybolanı veya çalınanı bulsa, nasıl hareket eder?

 Şaşı olan hayvanı kurban etmek caiz olur mu?

 Koç kesmek mi koyun kesmek mi daha sevabdır?

 Harem-i Şerif’e gayrı Müslimlerin girememesi hangi hükümden kaynaklanmaktadır?

 Namazda ilk oturuşta (ka'de-i ûlâda) teşehhüd (ettehiyyâtü) okumanın hükmü nedir?

 Bazı şeyler orucun sevabını giderir diye hadis-i şerifte geçiyor. Tevbe edilen günahlar da böyle midir?

 Müslüman olmayan ana babaya hürmet etmek, ellerini öpmek küfre sebep olur mu?

 Sanat ve ticaret âletleri, kurban nisâbında ihtiyaç eşyası sayılır mı?

 Evde kullanılan süs eşyası da kurban nisabına dâhil edilecek midir?

 Kurban kesilmeden önce, yününden, sütünden istifâdenin câiz olmaması; yünü kırkılmış hayvanı kurban etmenin mekruh olmasının hikmeti nedir?

 Su olsa bile cenaze ve bayram namazını kaçırmamak için teyemmüm edilip de, Cuma namazı için edilememesinin sebebi nedir?

 Fıkıh kitaplarında “Namaz içinde hayz başlarsa, namaz bozulur. Temizlenince, farz namazı kaza etmez; nâfileyi kaza eder” diyor. Farz değil de niçin nâfile kaza ediliyor?

 Namazda fatihadan önce besmelenin hükmü nedir?

 İbâdet de gizli, günah da gizli olduğuna göre, başkalarının yanında namaz kılmak; zekât vermek riyâ olmaz mı?

 Yürüyerek kaamet okunur mu?

 Namaz intikallerinde, imamın tekbirleri gecikse veya önce olsa, tekbire mi, harekete mi uyulur?

 Evliyalar hakkında tertiplenmiş bir ansiklopedide Malkara’da medfun Pir Ali Efendi’den bahsediliyor. Kaynak olarak Şakâyık-ı Nu’maniyye Zeyli ve Sicil-i Osmanî veriliyor. Çok aramamıza rağmen bu kabri bulamadık. Belediye ve vakıflara müracaat ettiğimizde, kayıtlarında böyle bir kabrin olmadığı cevabı verildi. Ne yapmak lâzım?

 Osmanlı Devleti’nin son asrındaki suç nisbeti ile alakalı istatistikler var mıdır?

 Bir kimse, birinden borç alsa ve karşılığında borcu kadar kıymetli bir malı emanet bıraksa, bu kişi borcun ödenmesini beklemeden malı nakde çevirse, sonra bu mal, borç mikdarından daha fazla kıymet kazansa, borçlu aradaki farkı isteyebilir mi?

 Hanefî olan seferî, öğle namazını uyuyarak geçirse, kaç rek’at kılar?

 Büyüklerin sözünde rabbani tesir vardır sözünün manası nedir?

 Banyo yaparken konuşmak câiz midir?

 İslâmiyet denilince akla neden hemen yeşil renk gelmektedir?

 Cengiz Han ve Attila hakkında dinî bakımdan ne söylenebilir?

 Fatih Sultan Mehmed’in Ayasofya vakfiyesinde câmiyi vakıf olmaktan çıkaran kimseye beddua ettiği doğru mudur?

 Sabah namazının vakti çıkmak üzere ise, cünüp kimse nasıl hareket etmelidir?

 Zekâ özürlü bir çocuk, cünüp olursa, gusül abdesti alması farz mıdır?

 Muayyen haldeki kadının Euzu besmele çekmesi câiz midir?

 Kadının doktora gidip jinekolojik muayene olduktan sonra, gusül abdesti alması lâzım mıdır?

 Birden zuhur etmeyip de gide gide zuhur edegelen meyve, çiçek, yaprak ve sebzenin bir miktarı belirmiş olursa, bunlarla beraber henüz belirmemiş olanları da toptan satmak örf olduğundan İmam Muhammed’e göre sahihtir. Henüz başlanmamış veya bir kısmı başlamış binayı bu kavle kıyasen almak câiz olur mu?

 Sefere çıkacak kişi sefere çıkacağı gün oruç tutmayabilir mi?

 Seferi olan kaldığı yerde bir özrü yokken oruç tutmasa ve cum'a namazına gitmese günah olur mu?

 Oruca niyet edip, sefere çıkan kimse, zorlanıp orucunu bozsa ne lâzım gelir?

 Hadîs-i şerif kitaplarında, Hazret-i Aişe’den rivayetler vardır. Kendisi, erkek sahabe ile konuşur muydu?

 Çalıştığım şirket adına hammadde aldığım firma, fiyat kırdıktan sonra, malın 1,4 dolar olan fiyatını 1,6 olarak bildirmemi, aradaki farkı benim almamı teklif etti. Bu caiz olur mu?

 Bir satış elemanının, çalıştığı firmadan ayrılıp, aynı sektörde çalışan rakip bir firmaya gitmesi ve yanında müşteri portföyünü de götürmesi caiz midir?

 Âmenerresulüyü okurken, alel-kavmil kâfirîn dedikten sonra, alel kavmil-fâsıkîn, alel-kavmiz-zâlimîn diye devam etmek uygun olur mu?

 Şeyh Edebâlî’nin vasiyetnâmesi sahih midir?

 Abdülhakim Arvasi’nin "Yeryüzünde iki Türk kalsa, biri ben olurdum” sözünün aslı var mıdır?

 Yılbaşında hindi satan lokantada yemek yemenin mahzuru var mıdır?

 İstişare mi, yoksa istihare mi önce yapılır? İstiharede açık rüya görülür ise, istişareye lüzum var mıdır?

 Bir şeyin hayır mı, şer mi olduğunu anlamak için değil de, iki ayrı işten hangisinin hayırlı olacağını anlamak için istihare yapılabilir mi?

 İstihare için sağı üzere kıbleye doğru yatmayıp, kıbleye doğru bağdaş kurarak uyunsa olur mu?

 İstihâre namazının kerahet vaktinde yapılması istihâreye tesir eder mi?

 Evli bir kadının evi olsa, kocası ile beraber otursa veya kiraya verse, bunun zekâtını verir mi?

 Bir kimsenin bir binek arabası, bir de işinde kullandığı kamyoneti olursa, bunlardan biri zenginlik nisâbına katılır mı?

 Bir evinden başka, bir de devre mülkü veya bir yazlığı olan kimse bunun zekâtını verir mi?

 Dişi kanayıp, kanı yutan kimsenin orucu bozulur mu?

 Akika kurbanı en son ne zamana kadar kesilir?

 Tahiyyatı, salli-barikleri ve rabbenâları sesli okuyana ne lazım gelir?

 Câmide pazar kurmak, ticaret yapmak mekruh ise, câmilerin avlusunda dinî kitap satmak veya kermesler tertiplemek de böyle midir?

 Câmide ceza vermek mekruh ise, Kur’an-ı kerim öğreten muallimin talebesine ceza vermesi de böyle midir?

 Fıtra vermek, kurban kesmek vâcib olduktan sonra ve hac farz olduktan sonra mal elden çıkarsa, bunlar afv olmaz diyor. Halbuki zekât affoluyor. Bunun sebebi nedir?

 Zekât malı, zekât verilmeden telef olsa, zekât borcu devam eder mi?

 Hazret-i Peygamber’den evvel kimseye ölümsüzlük verilmediğine dair âyet-i kerimeden, İsa aleyhisselâmın da vefat etmiş olduğu neticesi çıkarılamaz mı?

 Hazret-i Ömer’in oğluna ceza verip, öldükten sonra da kalan cezayı tatbike devam ettiği doğru mudur?

 Çocuğun avret yerine bakmak câiz midir?

 Zarar veren hayvanların boğularak veya yakılarak öldürülmesi câiz midir?

 Hazret-i Peygamber soyundan gelenlere zekât verilir mi?

 Annesi seyyide veya şerîfe olan bir kimse Resulullah’ın soyundan sayılır mı?

 Hadis-i şeriflerde geçen “bizden değildir” ifadesi ne manaya gelir?

 Erkeklerin taktıkları gümüş yüzükte ağırlık limiti var mıdır?

 Arkadaşlarla pikniğe gidiyoruz. Herkes eşit para veriyor. Ama herkes aynı yemiyor. Böyle bir organizasyon caiz olur mu?

 Oruçlu olduğunu unutarak kendini tatmin eden kimseye ne lâzım gelir?

 İmsak vaktinden sonra uyanan bir kişi, vaktin çıktığını bilmeden yeyip içse, orucu sahih olur mu?

 Oruçlu iken ağzına ve burnuna su kaçacağını bile bile denize girse ve su kaçsa, kaza mı, kefaret mi gerekir?

 Bir kimse vekili olduğu bir işi, müvekkilinin adını söylerken yapsa, caiz olur mu?

 İmsak vaktinden bir saat önce oruca niyet eden kimse, susasa veya acıksa imsak vaktine kadar yiyip içebilir mi?

 Kardeşimin nikâhını zamanında 1 erkek 1 kadın şâhid ile kıydılar. Bu nikâh sahih midir?

 Şimdi çalınan Mehter marşları ve sözleri, Osmanlılar zamanından kalma mıdır?

 Tırnak yemek orucu bozar mı?

 Taksitli bir alışverişte, taksitlerden biri ödenmezse hepsi peşine dönüyorsa, tekrar takside dönmek için ne yapmalıdır?

 Bir kadın, manto veya çarşafsız olarak sokağa çıkabilir mi?

 “Cüz’î irade müstakil değildir; onu da Allah yaratır. Eş'ariyye bu şekilde Cebriyye'ye yaklaşır” sözünden ne anlamalıdır?

 Bir kişi arkadaşına vermek üzere bir miktar parayı vekiline verse; alacaklı istediği halde vekil vermekten mazeretsiz olarak kaçınırsa, bu kişi parayı vekilin cebinden gizlice alabilir mi?

 Bir kimse bilgisine istinaden “Şu ev Amr’ındır” diye yemin etse, fakat o evin Zeyd’e ait olduğu ortaya çıksa, yemin kefareti gerekir mi?

 Bir kimse, bir başkasına, “Şu mallarımdan sat! Satışın %20’si senin olsun” dese, câiz midir?

 “Zina edenler, ancak zina edenlerle veya müşriklerle evlenebilir” mealinde bir âyet-i kerime vardır. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Güneş enerjisi ile gusl ve abdest caiz midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>