Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Sultan Abdülhamid’in hükümeti ve sadrazamı sembolik bir şekle dönüştürüp, nâzırlıklarda ve sadaret makamında sık sık değişiklik yaparak kimseye güvenmediği doğru mudur?

 Bir erkek zevcesiyle münakaşa ederken bitti derse, talâk sayılır mı?

 Padişahdan dul kalan hanımların çocuğu varsa başka birisiyle evlenmesi yasak ise, Sultan Abdülmecid’in zevcesi Bezmi Hanım neden bu kâideyi bozmuştur?

 Abdesti sıkışık biri ikindinin kerahat vaktinin girmesine az zaman olduğunu görse, bu abdestle kerahat vakti girmeden ikindiyi mi kılıp bitirmelidir; yoksa yeniden abdest alıp kerahat vaktinde mi kılmalıdır?

 Sultan Abdülhamid’in Mahmud Şevket Paşaya yazdığı söylenen bir dilekçe var. Gerçek midir?

 İslâm mehazlarında Zülkarneyn ile İskender birbirine mi karıştırılıyor veya aynı kişi midir?

 Roger Garaudy hakkında ne dersiniz?

 Köy enstitülerinin açılma sebebi, maksadı nedir?

 Mâlikî mezhebindeki bir hanımın hayz âdeti 9 gün, temizlik âdeti 21 gün. 1 gün kan görse, 5 gün temiz olsa, 5 gün kan görse, aradaki temizlik günlerinde namazını kılar ve cima caiz olur. Toplamda 11 gün değil 6 gün hayz görmüş sayılır doğru mudur hocam?

 Uluslararası hukuk teorisinin adını ius gentium’a kadar götürebiliyoruz. Sonrasında ius inter gentium, droit international, völkerrecht ve international law şeklinde isimlendirilmiş. Bizde ise beynelmilel münasebetler şeklinde bir isimlendirme varken, sonraları, tercümeler de dahil hep hukuk-ı düvel denmiş. Ancak beynelmilel hukuk terimine rastlamadım. Bu bir yanlışlık mıdır, yoksa başka bir sebebi var mıdır? Osmanlılarda devlet- millet ayrımı gözetilerek bir terminoloji geliştirilmiş midir?

 Şeyh Edebâli’nin vasiyeti sahih midir?

 Bir kimse bir yere dayanarak uyusa, bu şey çekildiğinde düşerse abdesti bozulur mu?

 Sivilce sıkılırsa abdest bozulur mu?

 Banka bir kart veriyor. Bununla peşin fiyata aldığınız malı taksitle ödemek istiyorsanız, banka bunu peşin alıp size taksitle satıyor. Bu muamele caiz midir?

 Veresiye borcunun vadesi gelip bu borcu ödeyemeyen, aldığı malı da satıp parasını harcamış ise, alacaklının ne yapması lazım gelir?

 Çocuk sahibi olamayan hanımını boşamak mübah mıdır?

 Tarlamı 2 seneliğine kiraya verdim. Sene sonunda ücret ödenmediği için, akdi feshettim ve alacağımı istedim. Karşı taraf ise iflas etmiş. Mahkemeye müracaat ederek benden akdi feshettiğim için tazminat istiyorlar. Ne dersiniz?

 Osmanlı Devleti’nde alkol, sigara gibi kalemlerden vergi alınıyor muydu?

 Değerli taşları normal fiyatından 4-5 kat daha yüksek satmanın dinimizdeki yeri nedir?

 Sabah namazının sünnetini/farzını kılarken, son tehiyyatta oturup okusa, selâm vereceği yerde ayağa kalksa, bunu hemen farkedip otursa ne yapmak lazım olur?

 Yemin kefareti gibi borçları olan, parasını döviz, kâr payı vs yollarla değerlendirse, sonra gelen kârı fakire verse olur mu?

 Vânî Muhammed Efendi selefi itikadlı mıdır?

 Kitap ile başka bir eşyayı, mesela hırka, çanat gibi şeyleri takas etmek faiz olur mu?

 Büyüden korunmak için dua okumak yeterli midir?

 Bir iş kurma maksadıyla yıllar önce bir internet ismini adıma tescil ettirdim. Ecnebi bir dans grubu bunu satın almak istiyor. Satmak caiz midir?

 Hacda saçımın dörtte birini kestiğimden emin değilim. Bundan azına cevaz veren Ebu Yusuf’a uyabilir miyim?

 Batum’un Bolşevik Ruslara verilmesi, Sultan Hamid’in Kıbrıs’ı desteğini almak için İngilizlere vermesine benzemiyor mu?

 Hanımlar desenli, topuklu ayakkabı giyebilir mi?

 Kadınlar ipek ve çiçekli renkli eşarp takabilir mi?

 Ağıza alınan plastik tadını bıraksa orucu bozar mı?

 Hipnoz ile tedavi caiz midir?

 Osmanlılarda vergi vermemenin, kaçırmanın cezası nedir?

 Abdesti sıkışık iken namaz kılan ne yapar?

 İmam Şafii hazretlerinin, bir belde eğer bir kez dârülislâm olmuşsa, orası sonradan kâfirlerin hâkimiyetine girse bile dârülharb olmaz sözü hakkında ne dersiniz?

 Babürlü hükümdarları Ehli Sünnet midir?

 Bir kişi gusül almadan evvel dişlerini iki defa fırçalasa gusül abdesti aldıktan belli bir müddet sonra ağzında çok küçük bir yemek kırıntısının dişlerinde kaldığını fark etse bu kişinin gusül abdesti sahih midir?

 Defli zikir yapmak caiz midir?

 Kaza namazlarını tamamlamış bir kimse tertip sahibi sayılır mı?

 “Allah  madem o kadar büyük, neden bir kadının saçının teline takıyor” diyen birine ne cevap verilir?

 Tahsin Paşanın Hatıraları doğru ve güvenilir bir kaynak mıdır?

 Suç işleyen kimsenin avukatı, suçlu olduğunu bildiği halde müdafaa edebilir mi?

 Bir kimse suç işlese, ama delil olmasa, kanun bu hakkı verdiği için mahkemede inkâr etmesi caiz midir?

 Gazete kuponuyla kitap vs almak caiz midir?

 Bu zamanda hanımların hacca gitmesi caiz midir?

 Yurt dışında ölmüş bir Müslüman için gıyabi cenaze namazı kılmak caiz midir?

 Özür sahibi, bayram namazında ne zaman abdest alır?

 Sünnete uygun sakal bırakınca dua okutmak lazım mıdır?

 Ölüm hastası olan biri, kardeşlerinin cenazesine gelmemesini vasiyet etse ne lazım gelir?

 Hazret-i Ömer zamanında mümtaz eyâletlerden biri olan Tağlib nerededir?

 Osmanlı Devleti’nde anayasa yoktu sözü düşmanca bir değerlendirme midir?

 Okulumuzda kahve alınca bir kâğıt kazınıyor ve hediye çıkma şansı oluyor. Bana da bir arkadaşım kahve ısmarladı. Ben de bir kâğıt kazıdım. Oradan bir hediye çıktı. Caiz midir?

 Türk tarihinde heyet adında gizli bir teşkilat olduğu, nesilden nesile intikal eden bir faaliyet gösterdikleri, birbirine geçmiş üç hilalli sembol kullandıkları, tarihî hâdiselere müdahale ettikleri, Alpaslan, Osman Gazi, Sultan Fatih, Sultan Abdülhamid, Enver Paşa, Mustafa Kemal vs gibi tarihî şahsiyetlere vazife verdikleri doğru mudur?

 Meleklere vahy gelir mi?

 Bırakın da ecelimle öleyim demek küfür olur mu?

 Halil İnalcık’ın Şair ve Patron kitabında sarayda mahbub tabiri geçiyor. Bunlar kimlerdir?

 Akıl ile zekânın arasındaki fark nedir?

 Âlem-i misal hakkında bilgi verir misiniz?

 Uykuda ruh bedenden ayrılır mı?

 Hüddam nedir?

 Osmanlı padişahlarının gömleklerinde tılsımlar var, bunlar hakkında bilgi verir misiniz?

 Cinlerle görüşmek caiz midir?

 İslâm hukukuna göre, Pakistan’da olduğu gibi devlet evlenme için yaş sınırı koymaya salahiyetli midir?

 İskilipli Atıf Hoca’nın İttihatçılarla münasebeti var mıydı?

 Bir katılım bankası kredi kartı ile ödeme yapmadan önce taksit sayısını tayin ediyor ve taksite göre kâr alıyor. Caiz midir?

 Şehname’de geçen Efrasiyab ile Alp Er Tonga aynı kişi midir?

 Şâfiî mezhebindeki birisi Hanefî’ye geçse, kılmadığı namazları kaza ederken vitr namazını nasıl kaza eder?

 Bir kadın saçını siyaha boyayabilir mi?

 Kurasız vip hacılık caiz midir?

 Osmanlı Mahkemeleri eserinizde şöyle bir ifade var: 1881 yılında memurlar için bir tekaüd sandığı kuruldu.  ...Memur maaşlarından yüzde beş miktarında yapılan kesintiler sandıkta toplanır; yüzde beş muamele faiziyle Osmanlı Bankası’na yatırılır.” Buradaki ‘muamele faizi’ nedir? 

 Büyük İskender Makedon mudur, Yunan mıdır?

 Babam, dedemle ortak bir ev satın aldı. Paranın çoğunluğu dedeme aitti. Evin tadilatını babam yaptı. Vergilerini ödedi. Evin tapusu dedemin üzerindedir. Babaannem ve dedeme babam bakıyor. Dedem ölürse, bu evin vaziyeti ne olur?

 Dini veya başka ilmi konuşmaların arkasına tesiri arttırmak için fon müziği koymak caiz midir?

 İbn-i Arabi’nin, Osmanlı padişahlarının isimlerini bilip kitabına yazdığı doğru mudur?

 Hüseyin Rahmi Gürpınar ittihatçı mıdır?

 Martin Lings muteber midir?

 Çok yaşlı birisi abdest alamazsa ne yapması lazım gelir?

 Bir üniversite talebesi Tarih-i Atâ’yı okumalı mıdır?

 Ulu Hakan kitabında geçen Flora Kordiyle Sultan Abdulhamid Hanın şehzadeliğinde gizlice evlendiği doğru mudur?

 “Benden sonra peygamber gelseydi, Ömer peygamber olurdu” hadis-i şerifi, halifelerin üstünlük sırası nazara alınırsa nasıl değerlendirilebilir?

 Çocuğuna çift isim koyarken Can Alex gibi hem müslüman ismi hem yabancıların ismi yanyana koyulursa küfür olur mu?

 Yeni müslüman olmuş birinim adını değiştirmesi dinen şart mıdır?

 Boydan fotoğraf çekmek caiz mi?

 Kabir başında çok uzun süre durmak/dua okumak ölüyü rahatsız eder mi?

 Tıp fakültesi talebesi, ders çalışmak için hastanenin boş bir odasını kullansa, ışık yaktığı için kul hakkı geçer mi?

 Nazar değecek diye çocuğunu kapı dışarı çıkarmamak aşırılık değil mi?

 Vefat eden kişiyi mezara koyunca üzerine kaç tahta koymak gerekir?

 İslâmiyette uğursuzluk olmadığına göre, “Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgâr gönderdik” mealindeki Kamer suresinin 19. âyet-i kerimesini nasıl anlamalıyız?

 Talebelerin lisan şuurunun inkişafı için Türkçe muallimine neler tavsiye edersiniz?

 Yaşlı babamın kıraatinde bazı hatalar vardır. İkaz etmekten ictinab ediyorum. Ne yapmalıyım?

 Kızların bisiklete binmesi mahzurlu mudur?

 İşyerinde ateist bir arkadaşım var. Ona nasıl yaklaşabilirim?

 Yunan Harbi’nde Yunanlıların yenilmesi kralın ölümüyle mi alakalıdır?

 Propolis kullanmak caiz midir?

 Vitir namazının 3.rek’atında zammı sure okumamanın hükmü nedir?

 Gördüğümüz rüyalar gelecekten haber verir mi?

 Cinlerle irtibat olan birisi, cinler vasıtasıyla hastalıkları tedavi ettiğini iddia etse, mümkün müdür?

 Müteahhidin kat karşılığı inşaat yaparken riayet etmesi gereken hususlar nelerdir?

 Nuh Tufanı tüm dünyada olmuş ise ve tüm dünya nesilleri Hazret-i Nuh’un üç evladından türemiş ise, bugünki Latin Amerika milletleri, Avustralya yerlileri vesaire nereden gelmişlerdir?

 Arkasında namaz kıldığımız birinin sonradan mezhebsiz olduğunu öğrendiğimizde, kıldığımız namazları iade etmemiz gerekir mi?

 Eskiden musiki ile meşgul olurdum. Şimdi vazgeçtim. Çalgı aletlerini satmam caiz midir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >>