Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Fatih ile mimarın muhakemesi hadisesi uydurma ise, halifeyi muhakeme edecek bir kuvvet yok mudur?

 Sıkıntı için zanax almak caiz midir?

 Hangi tefsiri tavsiye edersiniz?

 Osmanlılar neden okyanuslara açılıp koloni yapmamıştır?

 Kriz sebebiyle dükkânımı kapattım. Bu sebeple ödeyemeyeceğim borçlarıma %1,4 faiz işletecekler. Bunun için %0,5 faizle kredi alıp bunları ödemek caiz olur mu?

 Sultan Vahideddin, Mustafa Kemal’in şahsiyeti ve Anadolu’ya bütün salahiyetleri ile beraber gönderilmemesi hususunda etrafındaki hiç kimseye kulak asmadığı doğru mudur?

 Sultan Vahideddin meclisi feshetmek yerine bir taktik yahut mazeret uydurarak meclisi tatil etmeyi neden düşünmemiştir?

 Türkler niye Kürtler gibi aşiret sistemini devam ettirememişlerdir?

 Bir Hanefi, boşama kastıyla kinayeli lafızlardan birini eşine sarfetse, ancak sonra barışıp ric’î talak gibi evliliğini devam ettirse, bu beraberlik zina ve doğan çocuklar da veled-i zina hükmünde midir?

 Zekât nisabını bazısı 80 gram altın, bazısı 96 gram altın olarak veriyor. Sebebi nedir?

 Cumhuriyet devrinde Osmanlılardan kalan bütün semboller kaldırıldığı halde, neden bayrağa ilişilmemiştir?

 Konyalı Mehmet Vehbi Efendi nasıl birisidir? Tefsiri nasıldır?

 Mezhepler tarihi ve Şiîlik hususunda anlaşılabilir seviyede kaynak tavsiye edebilir misiniz?

 Koç ailesi Sabataycı mıdır? Bernar Nahum, Koç’un kardeşi midir?

 Osmanlı İmparatorluğu haram aylarda savaş yapmış mıdır?

 Elektrikli sandalye ile infaz ilk defa nerede çıktı?

 Çocuklara felanca kitabı okursan mükâfat olarak şu kadar para vereceğim demek münasip midir? 

 Romalıların ilk Hıristiyanlara zulüm yaptığı iddiasının mübalağalı olduğu doğru mudur?

 Mustafa Kemal’in, Rauf Orbay’dan boşalan başvekillik koltuğuna Lozan’dan “zaferle” dönmek üzere olan İsmet Paşa’yı değil de Fethi Bey’i getirmesinin sebebi nedir?

 Hazreti Peygamber eshabına senelerce her gün günde 5 vakit namaz kıldırmasına rağmen namazın kılınışında mezhepler arasındaki ihtilaflar nasıl ortaya çıkabiliyor?

 Hacca ve umreye gidenlerin oradaki imamların arkasında kıldıkları namazı iade etmeleri gerekir mi?

 Tertip sahibi olan kişinin, akşam namazından önceki 40 dakikalık kerahet vaktinde o günkü öğleyi kaza etmesi sahih olur mu?

 Mutezile mezhebine reddiye için yazılan kitaplardan birkaçının ismini söyler misiniz?

 Ahmed Cevdet Paşa, Maruzat kitabında Sultan Abdülmecid’in, Abdülaziz Efendi’nin itibarından çekinerek onu evvela Trablusgarb’a, sonra Arabistan’a göndererek merkezden uzaklaştırmayı Reşit Paşa ile konuştuğunu; hatta sonradan sadrazam olan Ali Paşa ile bir suikast tertiplemeyi mütalaa ettiklerini yazıyor. Bu hakikat midir?

 İsrail Devletinin resmi dini var mı?

 Sultan Aziz’in katliyle alakalı yapılan Yıldız Mahkemesi,  (verilen kararın doğru ve yanlışlığı bir tarafa), tabiî hâkim prensibi gibi hukukun esas kaidelerine uygun mudur?

 Şeyhülislam Üryanizade’nin dış dolgusuna fetva verdiği doğru mudur?

 Birisinin çocuğuna "oğlum, kızım" demenin bir mahzuru var mıdır?

 93 harbine girildiği zaman Sultan Abdülhamid’in hiç salahiyeti olmadığını söylüyorsunuz. Ama savaş başlamadan evvel Midhat Paşa'yı azledip sürgüne gönderdi. Hiç salahiyeti olmasa bunu yapabilir miydi?

 Osmanlılarda sancakbeyliğine çıkacak şehzâdenin yaş sınırı kaçtır?

 1908'den sonra Osmanlı'ya İslam Devleti denilebilir mi?

 Cumhuriyet devrinde hacca gitmenin yasaklandığı doğru mudur?

 Kitaplıktaki dini kitapların sıralanışı nasıl olmalıdır?

 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl bir akittir?

 Mecelle hangi mezhebe göredir?

 Kanun-ı Esasî’de anayasanın hükümlerinin her iki meclisin ayrı ayrı vereceği üçte iki ekseriyet ve padişahın tasdikiyle değiştirilebileceğiyle alakalı bir madde var. Yani bu maddeye göre anayasadaki “Devletin dini İslâmdır” maddesi bile değiştirilebilir mi?

 Allahü teala hidayeti istemeyen bazı kimselere ihsanı olarak hidayete erdirdiği gibi bunun zıddı olarak müslüman olan kimseleri de küfre dalalete erdirir mi?

 Rauf Orbay’ın Cumhuriyet’in ilanından sonra halife ile görüşmesinin sebebi nedir? 

 Zülüflü İbrahim Paşa’nın saraydan atılan cariyenin oğlu olduğu doğru mudur?

 Bazı sahte şeyh ve hocaların cemaatindeki basit insanları anlamak mümkün ama, bu cemaatteki âlimlerin o yola tâbi olması şaşırtıcı. Bunun sebebi nedir?

 İslâmiyetten önceki hak dindeki müminlere de müslüman denir mi?

 Sari hastalık sebebiyle Ramazan ayında mukabeleyi online olarak yapsak caiz olur mu?

 Çocukluğumuzda bize öğretilen ve kabir sualleri denilen, Rabbim, Allah; peygamberim, Muhammed aleyhisselâm; dinim, İslâm; kitabım, Kur’an-ı kerim; kıblem, Kâbe-i şerif; itikatta mezhebim, Ehl-i sünnet ve cemaat; amelde mezhebim, İmam Ebu Hanife; İbrahim aleyhisselâm milletindenim; Âdem aleyhisselâm zürriyetindenim, gibi suallerin kaynağı nedir?

 İlim, bilim ve fen kelimeleri arasındaki fark nedir?

 Yıllardır kronik hasta olan ve oruç tutmaya elverişli bulunmayan biri bu senenin Ramazan fidyesini Ramazan gelmeden önce verebilir mi?

 Şemsi Paşa’nın Sultan III. Murad’a rüşvet verdiği doğru mudur? 

 Şevket Süreyya Aydemir’in Suyu Arayan Adam kitabı 1.Dünya Savaşı için kaynak olabilir mi?

 Yollarda araç kuyruğu varken akşam namazı vaktine az kalsa aşağı da inemese ne yapar?

 Bir kimse sefer mesafesi gittikten sonra sari hastalık sebebiyle şehre sokulmayıp vatan-ı aslîsine geri döndürülse, namazlarını nasıl kılar?

 Bir kimse kendisine 70 bin kelime-i tevhid çekip bağışlayabilir mi?

 Bir müslümanın dünyadaki din felsefesi tartışmalarını takip etmesi gerekir mi?

 Çocukluğumda öğrendiğim surelerin bazı harflerini yanlış okuduğumu şimdi öğrendim, evvel kıldığım namazlarım ne olacak?

 Kadınların abdest alırken misvak kullanmayıp sakız çiğnemesi mi icap eder?

 İmamların maaş almaları kıldırdıkları namaza halel getirir mi?

 Emevî tarihi için mutemet Arapça, Türkçe kitap tavsiye eder misiniz?

 İstihare duası Türkçe okunabilir mi?

 İslâm ceza hukukunda video ve ses kaydı delil olabilir mi?

 Günümüzde ya da bir başka zamanda müellefe-i kulub denilen sınıf ortaya çıkabilir mi?

 İslâma giren bir gayrı müslimin gusletmesi lâzım mıdır?

 Selçuklu sultanları hangi mezheptendi?

 Kraliçe Elizabeth’in Sultan III. Murad'dan İspanyol tehdidine karşı askeri yardım istediğine dair mektubu nerede bulabilirim?

 İbrahim bin Salukiyye'nin Ahbaru'z-Zaman kitabında koronavirüs salgını, zelzele ve daha nice afetlerin haber verildiği doğru mudur?

 Oral seks caiz midir? Zina sayılır mı?

 Salgın hastalık, tabii afet gibi sebeplerle mağdur vaziyete düşenler için açılan kampanyalara zekat, fıtra, fidye verilebilir mi?

 Cezalı şehirler yazınızda, İnönü Malatyalı olduğu için, Demokrat Parti zamanında Adıyaman vilayet yapılarak Malatya’nın da cezalandırıldığını niçin anlatmadınız?

 Osmanlılar zamanında ateistler hangi mahkemeye gidiyordu?

 Hazret-i Muaviye halife olduktan sonra, Hazret-i Osman’ın katillerini bulup cezalandırdı mı?

 Kâbe-i Muazzamanın kapandığı, hac ve umrenin yapılamadığı zamanlar oldu mu?

 Kanuni Sultan Süleyman’ın, Şehzade Mustafa’nın idamını seyrederken, sağır-dilsiz cellatlara elinizi çabuk tutun dediği nasıl mümkün olabilir?

 Şehzade Mustafa’ya dair videonuzda Düzmece Mustafa’dan bahsettiniz. Bu, bir buçuk asır evvel değil mi?

 Arşivlerde gizlenen vesikalar var mıdır?

 ABD, II.Cihan Harbi’nden evvel içine kapanık bir devlet miydi?

 Kanuni Sultan Süleyman İtalya’ya niye yürümedi?

 Vergi borcu zekât nisabından düşülür mü?

 Evlenmek kader mi, tercih mi?

 Çocuğa Yavuz Selim ismini koymak uygun mudur?

 İngiltere’nin hem resmi dini Hıristiyanlık olmasına rağmen, eşcinsel evlilik gibi Hıristiyanlıkta da günah olan bazı şeylerin resmen tanınmasının sebebi nedir?

 İnsanın aklına güzel, orijinal fikirler niçin namazda, Kuran-ı kerim okurken veya helada iken geliyor?

 “Ben adil bir hükümdar zamanında geldim” hadîs-i şerifinde bahsedilen hükümdar kimdir?

 Yatsı namazını cemaatle kılarken, namazda olmayan biri yavaş oku, yetişecekler var dese, imam da buna uyarak yavaşlasa namaza zararı olur mu?

 Diyanetin ilmihalinde yazdığı gibi, Mâlikî mezhebinde kadının başı açık namaz kılması sahih midir?

 Ehl-i sünnet âlimlerinin icma ettikleri hususların topluca yazıldığı Türkçe bir kitap var mıdır?

 Şu an Osmanlı devam etseydi, padişah salahiyet cihetiyle İngiltere kraliçesi gibi mi olurdu?

 Hazret-i Ali’ye neden Ebu Türab denmiştir?

 İlmiye sınıfındakileri asmak doğru görülmediği için, Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin önce sancak beyi yapılıp daha sonra asıldığı doğru mudur?

 Yıldırım Bayezid’in “Bizi kızdırmasınlar, Roma’ya kadar gidip Saint-Pierre Kilisesi’nin mihrabında atımıza yem yediririz!” dediği doğru mudur?

 Şarklı bir seyyid ailesinde Peygamberimize ait bir resim vardır. Bunun sıhhati hakkında ne denebilir?

 Kur’an-ı kerim okuyan veya vaaz veren elfatiha deyince bizim de okumamız icap eder mi?

 Câmi veya belediye hoparlörlerinden dua, ilahi, Kur’an-ı kerim okunmasının hükmü nedir?

 Salgın hastalık sebebiyle cenaze namazında kişiler arasında boşluklar bırakılabilir mi?

 Osman Gazi kaç kere evlenmiştir?

 Kadının devlet reisliği caiz değilse bülûğdan evvel tahta geçen şehzadeye annesinin naiblik yapması caiz midir?

 İngiliz Kraliçesinin soyunun Peygamber Efendimize dayandığı doğru mudur?

 İmâm-ı Gazali hazretlerinin kitabındaki abdest, oruç, zekât bahislerini okumak lazım mıdır?

 Rauf Orbay’ın idama mahkûm edilmesinin sebebi nedir? 

 Hanefi fakihi Cessas Ehli Sünnet midir?

 Bursa’daki Osmanlı mirasını öğrenmem için ne tavsiye edersiniz?

 Mute harbinde 100 bin kişiyi 3 bin kişilik İslâm ordusunun yendiği doğru mudur?

 Nikâhta kızın şahidi bir erkek, erkeğin şahidi bir kadın olsa, bu nikâh muteber midir?

 Nikâh için bir mecliste toplanılsa, iki şahit huzurunda taraflara ayrı ayrı “Felancayla evlenmek istiyor musunuz?” diye sorulsa, her iki taraf da bu suale evet diye cevap verse, bu nikâh sahih olur mu?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>