Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Sünnet namazların 3 ve 4. rek’atlarında sure sırasına riayet ediliyor mu?

 Vehbi Koç’un babası Haim Nahum mudur?

 Deli Halit Paşa İttihatçı mıdır?

 Eşimin annesi beni istemiyor. Bir akşam eşime o kadını boşa diye tutturmuş. Eşim beni boşamadı, ama annesine bunu kast ederek merak etme boşadım, demiş. Bununla nikâh gider mi?

 Abbasî devrindeki Mihne meselesi hakkında ne dersiniz?

 14 bin lira kâğıt paranın zekâtını nasıl verebilirim? Ramazanı beklememiz gerekiyor mu?

 Peygamber Efendimizden evvel Araplar arasında Muhammed ismi var mıydı?

 Cemaatle namazda imam son oturuşta ettehiyyatüyü okumayı unutup selam verse ona uyanların namazı ne olur?

 Taliban Ehli sünnet midir?

 Maliki mezhebini taklit eden birisinin guslederken uzuvlarını 3 kere yıkaması farz mıdır?

 Annenin veya babanın üvey annesi toruna ve damada yabancı mıdır?

 Kadın kocasına güzel gözükmek için takma kirpik takabilir mi?

 Her gün 100 ihlas okumaya yemin eden kadın hayız olunca ne yapar? Okur mu?

 Ortaklardan birisi diğer ortağının birşey demeyeceği zannıyla kendisi için de herhangi bir problem olmadığı için ortak maldan isteyen birisine kendi insiyatifiyle hediye vermesinde bir problem var mı yoksa illaki diğer ortağı bekleyip ondan da izin mi istemeli?

 Cünüpken, ölüye ihlas ve fatiha okunabilir mi? Mezarlık ziyaret edilebilir mi?

 Hicaz’da gayrımüslimlerin bulunmamasının sebebi nedir?

 Lavman guslü bozar mı?

 Marketlerdeki makinelerde 1 lira karşılığında bilgi yarışması yapan ve 5 sualde sürpriz hediye, 10 sualde yarım gram altın veren makinelerle oynamak caiz midir?

 Marketlerdeki 1 lira atınca çalışan ve peluş oyuncak kazanma şansı olan oyunları oynamak caiz midir?

 İhramlı iken elleri hataen sabun ile yıkamanın hükmü nedir

 1957 seçimlerinde Demokrat Parti’nin oylarında bariz düşüşün bir sebebi var mıdır?

 Evlenme meziyetlerine sahip olmayan birinin gözünü haramdan sakındırması için tavsiyeniz var mı?

 İrtifak hakkı, iki akar ve bunların birbiri üzerindeki menfaati olarak tarif ediliyor. Sulama hakkındaki akan su nasıl akar oluyor, akan suyun sahibi mi var?

 Vitir namazı gecenin son namazı olduğuna göre, vitirin kazası da gecenin son namazı mı olmalıdır?

 Her rek’atte Fatiha’dan önce besmele çekmek gerektiğini yeni öğrendim. Evvelki namazlarımı kaza etmem lazım mıdır?

 Hezarfen Ahmet Çelebi  gibi bir ilim adamı neden Cezayir’e sürgün edilmiştir?

 Kaamet okunurken oturan cemaat ne zaman ayağa kalkmalı?

 Bir şirket çalışanı, şirketin aletlerini yurt dışında 350 liraya hesaplı tamir ettireceğini söylese, tamir bedeli 350 liradan az tutsa. Üstünü kendisi alabilir mi?

 Nakşibendi Sempozyumu’nda Abdülhakim Arvasi hakkındaki konferansınızı dinlerken, Mevlana Halid Bağdadi Divanı’nın ehemmiyeti geçti. Hangi baskısını tavsiye edersiniz?

 Bacaktaki kılda meni artığı kalsa gusül sahih midir?

 Mektubat’ta zavallı mahlûkların hiçbiri Allahü tealayı, sıfatlarını ve fiillerini anlayamaz, bilemez, yazıyor. Buna peygamberlerde dâhil midir?

 Osmanlılarda şamar oğlan var mıydı?

 Kimya-i Saadet’te kısır kadın almamayı tavsiye eden hadis naklediliyor. Kısır olmak kadının iradi bir tercihi olmadığına göre bu hadisi şerifi nasıl anlamalıdır?

 Roma’nın 380 yılında Hristiyanlığı kabulünden, 610 yılına kadar olan zamanda gelen Roma İmparatorları, zamanın İslâm hükümdarları sayılır mı? Dinin yayılmasına çaba gösterenleri, ila-yı kelimetullah davasına hizmet etmiş denebilir mi?

 Celladın, maktulün üstündekileri alması caiz midir?

 Ecnebi memlekette memur, milletvekili, asker olmak üzere kanuni yemin eden kimse, bu yeminde gayrı islami ibareler bulunsa, mesul olur mu?

 İmam Gazali’nin Kıyamet ve Ahiret kitabını okurken, mahşerde bu olanları İmam Gazali nereden nasıl biliyor; bu, gaybı bilmek olmuyor mu, diyene nasıl cevap verilir?

 Grip gibi bulaşıcı bir rahatsızlığı varken kalabalığa girmek caiz midir?

 Şeyh Nazım Kıbrısî gerçek bir âlim miydi?

 Peygamber Efendimiz için yazılan bir şiirde şivekar, şuh kelimeleri kullanılıyor. Peygamber için bu kelimelerin kullanılması caiz olur mu?

 Sultan Abdülhamid tahttan indirildikten sonra Yıldız Sarayı yağmalandı. Saraydaki hanedan mensuplarına, padişahın hanımlarına, çocuklarına ne yapıldı?

 Mustafa Sabri Efendi’nin Said Nursi hakkında “komünist kadar tehlikelidir” dediğini duydum. Aslı var mıdır?

 Hitler ve Mussolini’nin dini inançları neydi?

 Antakya, Bilâdü’ş-Şam’a dâhil midir?

 İnsan kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Bunun bir ölçüsü var mıdır?

 Bir kadın hayızlı iken içinden, yani zihninden ezberini tekrar edebilir mi?

 Rauf Orbay’ın Siyasi Hatıralar kitabı muteber midir?

 Kısas, diyet, hırsızın elinin kesilmesi gibi cezalarının hepsi cahiliye devrinde de vardı. Kur’an sadece Arap zihniyetine göre şekillenmiştir. Bu iddiaya ne cevap verilir?

 Kur’an-ı kerimde ismi bildirilen 28 peygamberden Zülkarneyn, Lokman ve Uzeyr hariç diğerlerinin peygamberliği katidir; bu isimlerin şüphelidir. Şit, Hızır, Yuşa, Şemun ve İşmoil gibi isimler Kur’an-ı kerimde geçmediği için peygamberliği kesin değildir denebilir mi?

 Bir kimse hanımından ciddi bir şekilde şüphelense, gizli kamera veya ses çekimi yapmak caiz midir?

 Sâri hastalık gibi hallerde hayvanlar topluca bir çukura doldurulup yakarak öldürülüyor. Bu caiz midir?

 İstanbul’daki zelzelede Fatih Câmi yıkıldığında türbesi de yıkıldı mı?

 Hulefâ-yı Râşidîn zamânında İslam askerinin şehirlerin dışında kışlalarda ikâmet edip halkla ihtilat etmediği söyleniyor. Bu askerler evlenmiyorlar mı?

 Elfaz-ı küfr sebebiyle imanı giden bir kimsenin nikâhı bozulur mu?

 Sultan Vahideddin, Rauf Bey’i Mondros Mütarekesi’ni imzaladı diye suçlamakla haklı mı? 

 Mustafa Kemal Paşa, Mondros Mütarekesi’nin imzalanacağını biliyor muydu?

 Mekke Şerifi Hüseyin’in halife sıfatını ele geçirmek için Sultan Vahideddin’i Mekke’ye davet ettiği; Sultan Vahideddin’in bunu anlayınca Mekke’de fazla kalmadan ayrıldığı doğru mudur?

 Bir tarihçi Sultan Vahideddin hakkında yazdığı kitapta, “İyi bir İslam hukukçusu ve bir halife olarak İngiltere gibi İslam düşmanı bir devlete sığınmasının caiz olmadığını hatırlaması, canı pahasına da olsa İstanbul'dan ayrılmaması gerekmekteydi” diyor. Ne dersiniz?

 Kütüphanemde dine uygun olmayan kitap olsa, bir başkasının okuyup zarar görmesi ihtimaline binaen caiz midir?

 Bazı marketlerin kartları vardır. Kayd olunup tenzilattan istifade ediliyor. Puan birikip harcanıyor. Caiz midir?

 Necip Fazıl Kısakürek, Ulu Hakan kitabında (s: 239) Sultan Abdülhamid Han’ın, ampulü bulan Edison’a Türkiye’ye gelip çalışmalarına buradan devam etmesini teklif ettiği ve Amerika’da kazandığı paranın 20 mislini teklif ettiği iddia ediliyor. Bunun aslı var mıdır?

 Sultan II. Abdülhamid’in yaptırdığı eserleri paylaşabilir misiniz?

 Haram yoldan gelmiş ve dolayısıyla kullanılması haram olan bir parayla kredi kartı borcu kapatılsa, bu kredi kartını kullanmak mahzurlu olur mu?

 Kaza namazı kılarken kısa olsun diye hep felak-nas okumak caiz midir?

 Ragıp Gümüşpala nasıl birisi idi?

 Orhun Kitabeleri’nde bahsedilen Demir Kapı ile Zülkarneyn aleyhisselâmın inşa ettiği demir kapı (ya da set) aynı mıdır?

 Hukuk fakültesi talebesine mektebini bitirdikten sonra ne tavsiye edersiniz?

 Ucba kapılan kimse ne yapar?

 İsmail Hami Danişmend’in İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi kitabında, Martin Luther’in Osmanlı casusu olduğu gibi hususlar yazıyor. Aslı var mıdır?

 Yemekten kalkar kalkmaz namaza durulsa ağızda yemek tadı mevcut iken kılınsa namaza zararı olur mu?

 İlk insanların mağaralarda yaşadığı gibi hususlarda İslâmiyetin bakışı nasıldır?

 Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘Politika da 45 yıl’ isimli kitabında İngiltere tarafından Mustafa Kemal’e dizbağı nişanı verildiği söyleniyor. Doğru mudur?

 Tapmak kelimesinin manası tam olarak nedir?

 Bir arkadaşın tavsiyesiyle dini bir kitap okuyorum. Bazı tereddütlerim hâsıl oldu. Nasıl davranmalıyım?

 Rıza Tevfik Bölükbaşı nasıl bir şahsiyetti?

 Gayrı müslim ile musafaha caiz midir?

 Sultan II. Abdülhamid’in Esad Erbili’yi sürgüne gönderdiği doğru mudur?

 İşitme cihazı kullanan birisinin cemaate uyması caiz midir?

 Başvekalet arşivindeki bir vesikada Sultan II. Abdülhamid’in 26 Temmuz 1894 tarihinde Osmanlı ülkesine gelen ecnebilerin şapka yerine fes giymelerini istediği yazıyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 Kefaret orucuna güç yetiremeyen kimse parası da yoksa ne yapar?

 Tarih usulü üzerine okuyabileceğimiz bir kitap yahut faydalanabileceğimiz bir şahsiyet tavsiye edebilir misiniz?

 Bir erkek zevcesini üç talakla boşasa, sonra da evi terk etse, kadın başkasıyla evlenebilir mi?

 Avarlar Türk müdür?

 Metehan, babası Teoman’ı öldürmüş müdür?

 Çocuklara fahri olarak Kur’an-ı kerim öğreten bir kızın dışarıdan imam-hatip lisesi okumasını tavsiye eder misiniz?

 Cami imamlarının kıraatleri hoşuma gitmiyor. Bu sebeple camiye gidesim gelmiyor. Ne tavsiye edersiniz?

 1400 yıllık İslam tarihinde sahabeler dışındaki diğer bütün hükümdarlara baktığımız zaman sizce dine en fazla hizmet eden hangisidir?

 Ayakta ima ile namaz kılan rükû ve secdeyi başı ile ima ederken elleri nasıl tutar?

 Tasavvuf tarihini doğru şekilde anlatan bir kitap tavsiye edebilir misiniz?

 Anadolu hareketi sırasında zamanında Fransız ve İngilizler, İstanbul’dan Anadolu’ya cephane kaçırılmasına neden göz yumdular?

 Kur’an-ı kerim okunan yere birisi girip selam verse ne lazım gelir?

 Bir gayrı menkul maliki mülkünü satmak için emlakçıyı vekil etse, kaça satarsan sat, ben 500 lira isterim dese, emlakçı 550 liraya satsa, ne lazım gelir?

 Namazın sonunda esselâmün aleyküm dese namaz bozulur mu?

 Bir buğday tanesi mal olmadığı için satışı sahih olmuyor. Ama şimdi organik tohumlar çok kıymetli. Bunların tane ile satılması sahih olur mu?

 Dedem vefat etti. Babannem ve bir halam hayattadır. Babam dedemden evvel vefat ettiği için biz vâris miyiz?

 Bir kadın kocasının rızası olmaksızın yalnız başına sefere gitse, yine namazı kısaltacak mıdır?

 Bir kimse arsasını satsa, parası bir ay sonra ödenecek olsa, bu arada zekât vermesi icap etse, bu alacağını nisaba katıp zekâtını verir mi?

 Bir kimse, geride zevcesini, dört erkek ve üç kız çocuğunu ve bir ağabeyini bırakıp vefat etse mirası nasıl taksim edilir?

 Bir kimseye nisap mikdarı veya bu mikdardan fazla zekât vermek caiz midir?

 Bir kişi unutarak ikindiyi ve akşamı abdestsiz kılsa; sonra abdest alıp yatsıyı kılsa; gece yatarken aklına ikindiyi ve akşamı abdestsiz kıldığı gelse, hemen kalkıp ikindiyi ve akşamı kaza mı edecektir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>