Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Form ile sual gönderebilirsiniz...
Mail ile sual gönderebilirsiniz...
Sualler:

 Niçin Edirne’de hiç padişah kabri yoktur?

 Vesvese nedeniyle ilaç tedavisi alan birisi eş namzedine bunu söylemeli midir?

 Merhum Adnan Menderes’in bazı artist kadınlarla gayrı meşru münasebetler yaşadığı söyleniyor. Bunların aslı var mıdır?

 İlahi adalet nedir?

 Bir programda ramazan orucundan sonra en faziletli oruç aşure orucu demişsiniz. Halbuki bazı kitaplarda şaban orucudur diyor. Ne dersiniz?

 Bir kadın intihar edecek olursa, yine de mehre hak kazanır mı?

 Bir kadının vefat eden babasından kalan maaşı alabilmek için kocasıyla resmiyette boşanması caiz midir?

 Cünüp iken vücuttan kopan tüyleri, kılları yıkamak gerekir mi?

 Atatürk’ün “Dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkûmdurlar” dediği doğru mudur?

 Mehter ve bando hüküm cihetiyle aynı mıdır?

 Bir hanım, kayınbiraderi ile aynı yerde oturup konuşabilir mi, yemek yiyebilir mi?

 Kanun-ı Esasi’ye göre meclisin padişahı azletme salahiyeti var mıdır?

 Evladına karşı haklarını yerine getirmeyen zâlim anne babaların da bedduaları kabul olur mu?

 Fetva sorup cevap aldığımızda kaynak söylenmediği için, suali soran kaynağını bilmek mecburiyetinde midir?

 Bir kimse nikâhını kıymak için birini vekil etse, bu vekil, sahibin izni olmadan başka birini vekil edebilir mi?

 10 hocaya fetva sorup 8’inden fetva alıp 2’sinden alamazsak çoğunluğa mı uymak gerekir?

 Kanun-ı Esasi’ye göre yargı salahiyetinin hükümdarda değil müstakil mahkemelerde olması İslâma mugayir değil midir?

 İnsan sebeplere yapışmadan veya kendi iradesi, tercihi dışında başına gelen şeyler onun için hayırlı mıdır? Bunda da vardır bir hayır denebilir mi? 

 Karısı hamile olan adam, doğuma 2 gün kala ölse, kadın 2 gün sonra çocuğu doğursa iddeti ne zaman biter?

 Boşanmış hamile kadın düşük yapsa, çocuğun şekli de bariz belli olmasa, iddet ne zaman biter?

 Buluğa ermiş fakat hiç hayız görmeyen kadın boşanacak olsa iddeti nasıldır?

 İngilizler Mısır’ı niçin işgal etti? Geri almak için bir şey yapılamadı mı?

 Sultan II. Abdülhamid 93 Harbine girilmesine mani olamaz mıydı?

 Kadına arkadan yaklaşılsa, inzal olunmasa gusül gerekir mi?

 Helal olan bir şey hakkında mecazen “şunu yapmak bana haram oldu” demek küfr olur mu?

 Hacivat ve Karagöz hakiki şahsiyetler midir?

 Dünyada gelgitlerin yaşandığı manevî mevsimlerin olduğu fikrine ne dersiniz?

 Bir kimse bir nafile ibadet yapsa, bir başkası da bugün yaptığını sorsa, o da söylese, sevabını kaybeder mi?

 Osmanlı ve Selçuklu devrinde Ehl-i sünnet dışındaki inançlara bakış açısı nasıldı?

 Sultan II. Abdülhamid devri için devlet kitaplarında bile istibdad kelimesinin geçmesini nasıl değerlendirmelidir?

 Mimar Sinan’a dair bir kitapta Âli’den alarak İstanbul’a yapılan bütün hayır eserlerinin tamamen bir gösteriş olduğunu, herkesin bu hususta yarıştığını, ama sevap kazanmak niyetiyle yapılmadığını yazdığını, o sıralarda Anadolu’da hizmete muhtaç câmisiz bakımsız yerlerle dolu olduğunu, insanların ihtiyaçları olduğunu, ama kimsenin alâkalanmadığı yazıyor. Bu mevzuda ne düşünüyorsunuz?

 Farzla haram, sünnetle mekruh veya vâcible mekruh çakışırsa ne yapmak gerekir?

 Mizanü’l-Kübrâ’da,  “Azimeti yapabilecek olanın, ruhsatla uğraşması, din ile oynamak olur” yazıyor. Bu ne demektir?

 İslâm hukukunda, Roma’daki gibi lex commissoria yasağı var mıdır?

 Bazı fıkıh kitaplarında da gusül, abdest ve namaz birbirinden ayrı ibadetler olduğu için, mesela guslü Şâfiîye göre alıp, namazı Hanefî’ye göre kılmanın telfik değil intikal olduğu yazıyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bid’at sahibi ya da gayrimüslimden hediye almak vermek günah olur mu?

 Haremdeki cariyeler ve enderundaki devşirme içoğlanları ailelerini aramışlar mıdır?

 Bir kimse kalben iman etse, ama korkudan diliyle Müslüman olduğunu inkâr etse, küfr olur mu?

 Kızıma dinî terbiye verdim; fakat babası bu hususta farklı düşünüyor; dine uygun olmayan şekilde okuyup çalışmasını istiyor. Müşrikler kızlarını diri diri gömermiş; şimdi kendi elleriyle ateşe atıyorlar. Bundan ben mesul olur muyum?

 Bir kimse zifafa girmediği nikâhlısına, “Ben seni boşadım, helalim değilsin, karım değilsin, bitmiştir” dese, sonra pişman olsa, ne lâzım gelir?

 Bir kimse her namazdan sonra tesbih çekeceğim diye yemin etse, senelerce çoğunda çekmese ne lazım gelir?

 Trafik kazasında birinin çarpması neticesi bir kimse ölse, geride 1 erkek, 2 kız ve hanımı kalsa, sigorta ve tazminatı nasıl paylaşırlar?

 Bir kimse elfaz-ı küfür söylüyor ama açıktan inkâr etmiyorsa, Müslüman muristen miras alabilir mi?

 Matem tutmak dinimizde caiz değilken, Osmanlılarda vefat eden padişah ve şehzadeler için yas tutulduğu, siyahlar giyinildiği, hatta Şehzade Mehmed’in vefatında matemin 40 gün sürdükten sonra hilatler dağıtılarak matemden çıkıldığı söyleniyor? Bunu nasıl değerlendirmeliyiz?

 Kuva-yi İnzibatiye neden kuruldu? Madem Ankara hareketini tutuyordu, Sultan Vahideddin neden buna destek verdi?

 Sultan Reşad’a Mehmed ismini ekleyen İttihatçılar mıydı?

 Zevce vefat edince, zevciyet kalktığına göre, Hazret-i Fatıma’yı zevcinin yıkamasını nasıl anlamalıdır?

 Sultan Fatih, İstanbul’u aldığında Hector’un öcünü aldık diye bir söz kullanmış mıdır?

 Beyaz ırk, sarı ırk, âri ırk vs. gibi şeylerin Avrupalılar tarafından kendilerini üstün göstermek için uydurulduğu doğru mu?

 Velime, zifaftan sonra mı, önce mi verilir?

 İstediğimiz bir şey hâsıl olunca, adağı yerine getirmeyip yemin kefareti vermek kâfi midir?

 Yemin kefareti için eve misafir davet edilip yedirilip içirilse makbul olur mu?

 Yemininin bozulup bozulmadığı hususunda şüphede olan biri ne yapmalıdır ?

 Sigara içmemeye yemin eden, içip, tekrar yemin edip tekrar içse, kaç keffaret lazımdır?

 Günümüz hutbelerinde 4 halifenin ismini zikredenler var, zikretmeyenler var. Bunun gereği var mı?

 Varvari Ali Paşa neden isyan etti?

 Hukuk-ı Aile Kararnamesi 27. maddesinde geçen “Bir asldan münşaib hatt-ı münkesir üzre karabet-i nesebiyye ve sıhriyye ashâbı beyninde izdivac memnudur. Şu kadar ki bu memnuiyyet yedinci dereceyi tecâvüz edemez. Ancak esbâb-ı zaruriyye mevcud olduğu halde dördüncü dereceden itibaren hâkimden mezuniyyet istihsal edilebilir. Derecât-ı mezkûre karabet-i nesebiyye ve sıhriyyede hâtıb ve mahtûbe ile asl-ı müşterekleri beynindeki batnların adediyle taayyün eder. Ve karabet-i sıhriyyenin derecesini ta’yinde hâtıb ile mahtûbe şahs-ı vâhid itibar olunur.” Bu maddeyi anlayamadım?

 Sultan Abdülhamid’in, Taftazani’nin Şerhü’l-Akaid adlı eserinde “İmamet Kureyştendir” cümlesini çıkartarak yeniden bastırdığı doğru mu? 

 Ziya Şakir''in kitaplarını sahihlik bakımından tavsiye ediyor musunuz? 

 Çocuğu olmayan bir kadın ilaçla sütünün gelmesini sağlayıp bir çocuğu emzirse o çocuğun sütannesi olur mu?

 Bir cevabınızda “Evi olmayan kredi ile ev alabilir” ifadesine rastladım. Bunun delilini söyler misiniz?

 Sultan Fatih’in Fahreddin-i Acemi’nin fetvasıyla Hurufîler’i yaktırdığı doğru mu? 

 Sultan IV. Murad 8 Ağustos 1635’de Revan’ı feth etti; İran’ın barış istemesi üzerine Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı. Kılıç ile fethedilen Revan’ın, bu antlaşmayla İran’a bırakılması nedendir?

 Siyam ikizleri evlenebilir mi? Bunların namazı orucu nasıl olur?

 Kanunî’nin Şehzade Mustafa’nın cenaze namazını kendisi kıldırırken çok fazla ağladığı için abdest tazelediği doğru mudur?

 İnnallahe ve melaiketehu yusallîne… diye başlayan âyet-i kerimeden, Allah’ın da salavat okuduğu manası çıkıyor. Bunu nasıl anlamalıdır?

 Bir kimsenin emekli maaşını torunlarının birine vermesi caiz midir?

 Erkeklere mahsus işler hanımların yapması caiz değil deniyor. Bunlar nelerdir?

 Tabii saç rengi siyah olan siyaha boyatabilir mi?

 İnsan saçı kullanılan ve zamk ile başa yapıştırılan protez saç kullanmak uygun mudur?

 İnkılap tarihi hocası ders anlatırken nelere dikkat etmelidir?

 60 gün keffaret orucu tutarken Ramazan ayı başlarsa keffaret kesilir mi?

 İmâm-ı Gazâlî hazretleri, El-Münkizü anid-dalâl” kitabında, “Zaruriyatın, yani delile muhtaç olmayan bilgilerin güvenirliliğine emin oldum. Bu hale, deliller vasıtasıyla ulaşmadım. Bu, Allahü tealanın kalbime ihsan ettiği bir nur ile oldu” diyor. Delilsiz inanmak nasıl olur?

 İstimnâ (mastürbasyon) caiz midir?

 Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’de cemaatle namaz hangi mezhebe göre kılınıyor?

 Bir kâfir veya fâsık futbolcuya iyi futbolcu demek, gol atınca güzel gol attı demek, efsane yıldız futbolcu gibi ifadeler kullanmak caiz midir?

 Kurban bayramı günleri seferi olan bir kimsenin teşrik tekbirleri getirmesi vacip midir?

 Günler öncesinden bu cuma ve cumartesi oruç tutarım diye niyetlense, imsaki kaçırsa, oruca devam edebilir mi?

 Kız kardeşim dine lakayt davranıyor. Çok üzülüyorum. Nasıl hareket etmeliyim?

 Evde radyo ve televizyon bulundurmanın hükmü nedir?

 Küfür muhtevalı eski tweetler silinmez de sonradan biri onu görürse hükmü nedir?

 İnönü Harbleri’nin uydurma olduğu doğru mudur?

 Kazım Karabekir’in Paşaların Kavgası adlı kitabında, Abdülmecid Efendi ile görüştüğünde, Sultan Vahideddin’i kötülüğünden bahsediyor. Nasıl anlamalıdır?

 Film sitelerine abone olmanın dinî mesuliyeti var mıdır?

 Bazı kaynaklarda Hazret-i Hasan'ın, eşi tarafından Yezid’in talebiyle yavaş yavaş zehirlenerek öldürüldüğü geçiyor. Ne kadar doğrudur?

 Polis, subay gibilerin şapka takması özür olur mu?

 Enok kitabı diye bir kitap var mı?

 Mevlanzade Rıfat Bey’in, Ali Kabulü Bey’i öldürdüğü doğru mu?

 Hediye gelen kitabı satmak caiz midir? 

 Sultan Abdülhamid’in Güneydoğu Anadolu için petrol haritası çıkarttığı, buradaki petrol olan bölgeleri tespit ettirip buralarda çalışmalar yapıldığı doğru mu?

 Türk hükümetine 58’de Suriye ve 90’da Kuzey Irak’ın teklif edildiğini yazmışsınız. Neden kabul edilmedi?

 Bir kimsenin iki oğlu olsa, biri kendisinden evvel vefat etse, her birinin ikişer oğlu olsa, vefat eden evladın iki oğlu redd-i miras yapsa, dede ölünce tekrar miras isteyebilirler mi?

 5816 sayılı kanunun kaldırılmasına dair ne düşünüyorsunuz?

 Zayıflamak için spor merkezine giden bir kimse, burada çalınan müzikten ve avret yeri açık kimselere bakmaktan mesul olur mu?

 Akıncılar, yaptıkları akınlarda düşman topraklarındaki köylere saldırıp oralardan ganimet alıyorlar mıydı ve bu faaliyet esnasında kendilerine karşı gelen köylüleri öldürebiliyorlar mıydı? Bunun izahı nasıldır?

 Bir özür sebebiyle Mâlikîyi taklid eden bir Hanefî, cemaat ile namaz kılarken imamın sessiz okuduğu rek’atlarda fatiha okur mu?

 Evden sefer mesafesine çıkmaya niyet edilip yola çıkılsa, yolun yarısında aniden karar değiştirilip eve geri dönülse, daha evvel yolda kısaltılarak kılınan namazları kaza etmek gerekir mi?

 Tarihte Yavuz Sultan Selim'den başka Sina Çölü'nü geçebilen oldu mu?

 Osmanlı devlet adamları kilise veya havra temeli atar mıydı?

 Kitaplarınızda bazen hadis-i şerifleri aslî kaynağından değil, dolaylı kaynağından veriyorsunuz. Bunun sebebi nedir?

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 >>