Kur’an-ı kerim, emir ve yasaklara dair hükümleri çıkarmada ve anlamada müminleri iki sınıfa ayırır:

Birinci kısım, âyet-i kerime ve hadîs-i şerifleri hakkıyla anlayan; onlardan hüküm çıkarmak salahiyetini kazanmış olan müctehid âlimlerdir.

İkinci kısım ise, buna kâdir ve salahiyetli olmayan avamdır, mukallidlerdir.

Müctehidlerin isminin bile hatırlanmadığı, mezhebe bağlılığın unutulduğu böyle bir zamanda bu kitabı okuyanlar, hem avamın, bir âlimi taklid etmesi lazım geldiğini öğrenir; hem de mezhep taklidinin nasıl yapılacağını anlar.

Bu kitap mezhepler ve mezheplere uymak hakkında İslam tarihi boyunca yazılmış belli başlı birkaç risalenin tahkikli tercümesidir.

İslam Fıkhında Mezheplere Uymak
Arı Sanat Yayınevi