Osmanlı Hukuku kitabınızda 477.sayfada şirket-i cebriyye modern hukuktaki iştirak halindeki mülkiyete, şirket-i ihtiyariyye ise müşterek mülkiyete benzer denmiş. Devamında ise şirket-i cebriyye için ortak hissesini dilediğine satabilir, ikincisinde ise ancak ortaklarına veya onlardan izin alarak satabilir denmiş. Halbuki modern hukuktaki iştirak halinde mülkiyette (mesela miras) ortaklar beraber hareket etmek mecburiyetinde. Müşterek mülkiyette ise ortaklar paylarını dilediğine satabilir. Burada ya benzetmede veya örnekte bir hata var gibi görünüyor?
Buradaki benzetme, mülkiyetin teessüsü (kuruluşu) ile alâkalıdır. Hissesini ortaktan izinsiz satamamak, ihtiyarîliğin alâmetidir. Şirket-i cebriyye, miras şirketidir. Şirket-i ihtiyariyye beraber bir mal almaktır. Hükümleri modern hukuktakinden farklıdır.


7 Nisan 2016 Perşembe
Alakalı Başlıklar