Garantili satıştaki garanti maddesi fıkha uygun mudur?
Taraflardan birinin lehine olan şart fasid olduğu gibi, akdi de fâsid eder. Bu umumi hükümdür. Ancak örfe uygun şartlar akde zarar vermez. Bugün için bazı mamullerde garantili satışlar buna dâhil edilebilir. Çünki bu malların hususiyeti muayene ile kolay kolay anlaşılmamaktadır. Hanbelî mezhebinde her çeşit şart sahihtir. Darülharbde fasid satış muteberdir.


12 Haziran 2016 Pazar
Alakalı Başlıklar