Kuran-ı Kerim’e baktığımızda bilhassa miras hukuku sahasında detaylı bir tanzim olduğunu görüyoruz. Rabbimiz Nisa suresi 11. âyetinde bunların bize farz kılındığını, ayrıca 14. âyette de bu sınırları aşanların ebedî cehennemde kalacağını buyuruyor. Şu halde, beşerî kanunları tatbik eden bir hukukçu olarak ne gibi bir vebal altındayız?
Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi Mevkıfü’l-Akl isimli eserinde, bunlara inanarak ve isteyerek hükmederse imanı gider. İnanmadan isteyerek hükmederse günahkâr olur. İnanmadan ve istemeden hükmederse, mesul olmaz, diyor. Hukuku, şer’î hükümlere dayanmayan memleketlerde hâkimlik ve avukatlık yapmak bu çerçevede câiz ve insanların hakkını korumaya yardımcı olacağı için makbuldür.


13 Şubat 2012 Pazartesi
Alakalı Başlıklar