Mustafa Sabri Efendi’nin Maturidîliği bırakıp Eş’arî olduğu doğru mudur?
Kadere dair bir meselede Eş’arîliğe meylettiği, hatta bu meselede vekili Zâhid el-Kevserî ile münazaraları meşhurdur. Onun gibi bir âlim için bu tabiidir.


8 Haziran 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar