Kadının devlet reisliği caiz değilse bülûğdan evvel tahta geçen şehzadeye annesinin naiblik yapması caiz midir?
Caizdir. Bu reislik değildir, vekâlettir. Naiblik yapmadı zaten, sadrazam idare etti. İslâm âlimleri maslahat icabı çocuğun hilâfetini sahih görmüştür. Bu halde halîfe makamındaki çocuk birisini nâib (vekil) seçer. Bülûğuna kadar halîfenin işini bu nâib yerine getirir. Osmanlılarda Sultan IV. Murad ve IV. Mehmed henüz bülûğa ermeden padişah olmuşlar; icrâ kudretini vekilleri mesâbesindeki veziriâzâmlar yürütmüştür. Çocuğun vekil tayini sahihtir. Nitekim Sultan IV. Mehmed tahta çıkarıldığında vâlide sultan bunun câiz olup olmadığını Anadolu kazaskeri Hanefî Efendi’ye sormuş, o da böyle cevap vermişti.
1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar