Ümmetin yanlışta ittifak etmeyeceğiyle ilgili hadis-i şerifler var. Bunlar, bidatleri küfre varmayan Şia, İbadi, Mutezili gibi mezheplerin de doğru olduğunu göstermez mi?
Müctehid ehl-i sünnet ulemâsının ittifakına icmâ denir. Bu sıfatı haiz olmayanların ittifakı bir hüküm ifade etmez. Ulema icmâ ettikten sonra, buna muhalif bir görüşün de kıymeti yoktur. Şiî, Haricî, Mutezilî gibi mezhepler icmâ’dan sonra ortaya çıktığı için bâtıl yollardır. Bunlar âdil sayılmadığı gibi, icmâları da şer’en bir şey ifade etmez. Ayet-i kerimede böyle buyuruluyor.


24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar