İslâm hukukuna göre gayrimuslimler devlet memuru olabilir mi?
Gayrımüslimlerin devlet memuru olması câizdir. Ancak veziriazam gibi karar alma salâhiyeti münhasıran kendisinde olan bir vazifeye getirilemez. Yani tefviz veziri olamaz. Ama bakan, vali gibi tenfiz veziri olabilir. Zira gayrımüslimlerin, Müslümanlar üzerine velî (âmir) yapılması, âyet-i kerime ile men edilmiştir. Hazret-i Peygamber zamanında böyle bir memur bilinmiyor. Hazret-i Ömer, Basra vâlisinden Hıristiyan kâtibini değiştirmesini istemiş ise de, bu hükümdar sıfatıyla ve maslahat sebebiyle aldığı bir karardır; dinin hükmü değildir. Terâtib’de yazdığına göre, bu kâtip, halifeye gönderdiği bir resmî yazıda, “min Ebû Mûsâ” yazarak, Arapça’da bir kâtipten beklenmeyecek bir hata etmiş; bunun üzerine vazifeden alınıp cezalandırılmasını istemiştir. Halifeler gayrımüslim memurlar tayin etmiştir.


8 Aralık 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar