İmam Ebu Hanife'nin vefat haberine Süfyan-ı Sevrî'nin sevindiği, Ahmed bin Hanbel'in ‘Ehli reyden hadis rivayet edilmez' diyerek kendisini tenkid ettiği, İmam Cüveynî'nin ve Gazalî'nin ‘Ebu Hanife Arapça dahi bilmezdi’ dediği vesaire yazılıyor. Bu mesele hakkında ne söylenebilir?
Yanlış bilgiler ve insanlık icabı hased ile böyle söyleyenler olmuş ise de pişman olmuşlardır. Bu hususta söylenenlerin çoğu, ya yanlıştır, ya mübalağalıdır. İmam Ebu Hanife’yi öven âlimlerin sayısı mechuldür. Şâfiî ulemasından müstakil kitap yazanlar az değildir. İbni Hacer, Süyûtî, Şa’rânî gibi Şâfiî âlimleri, bunlardandır. Hatta İbni Hacer, İmam Ebu Hanife’yi tenkit eden kendi mezhebinden bir zâtı, “Sen İmam Ebu Hanife’nin ayağına döktüğü abdest suyu bile olamazsın” diye vasıflandırmaktadır.


29 Mayıs 2015 Cuma
Alakalı Başlıklar