Babamın dedesinden bana intikal eden ve üzerinde hicri x yılında x şehrinin x câmii imamı tarafından kütüphane-i cedid isimli bir yere vakfedildiğini gösteren mühürlü bir yazma eser var. Bunun elimde durması vebal midir?
Bu yazı, gasp olduğuna delalet etmez. Zira vakıf salâhiyetdarı tarafından bir şer’î sebebe mebni satılmış olabilir. Vakıf yok olup, malları vârislere veya beytülmâle veya fakirlere intikal etmiş olabilir. Yazı hakikati aksettirmeyebilir. Binaenaleyh elde tutmak vebal değildir. Bir yazma eserler kütüphanesine verilirse iyi olur. Belki herkes istifade eder.


2 Temmuz 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar