İslâm Ceza Hukukunda istismar mefhumu hangi mânâları şâmildir ve çocuğa karşı işlenen cinsî istismarın cezası nedir?
İstismar, lisanımızda kötüye kullanmak demektir. Zamanımızda kullanılan bir tabirdir. İslâm hukukunda böyle bir suçtan bahsedilmiyor. Bir çocuğun vasi veya velisi, hocası, bu makamını istismar ederek çocuğa kötü muamelede bulunmuş ve onu bu pozisyonunu kullanarak tehdit etmiş ise bu bir suç teşkil eder. Sübut bulursa ta’zir cezası verilir. Bunun dışında her hangi bir şekilde çocuğa fizikî, cinsî veya manevî bir tecavüz, taciz vs olursa, bu da ta’zir cezalarına girer. Kanunnâmelerde ceza tesbit edilmemişse, cezayı, suçun ve suçlunun vasfına göre mahkeme tayin eder. Ceza hukuku dışında da, vasinin, velinin, mütevellinin, memurun makam ve pozisyonunu kullanarak zarara sebebiyet vermesi manasına da gelir.
12 Ağustos 2018 Pazar
12 Ağustos 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar