Caferîlik ve Zeydîlik gibi mezhepler, itikaden Ehl-i bidat olmakla beraber, fıkıh görüşleri İmam Cafer Sadık ya da İmam Zeyd’in ictihadları değil midir?
Bunların İmam Cafer ve Zeyd ile alakası yoktur. Mensupları sonradan onlara nisbet etmiştir. Bugünki Hristiyanlığın, Hazret-i İsa’ya nisbeti gibidir. Kaldı ki itikad ve fıkıh ayrılmaz.  Hangisinde Ehl-i sünnetin kati icmaından ayrılmışsa, bid’at ehli olur. Zira fıkıh kaidesinde de onun meşruluğuna itikad vardır.
14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar