İslâm devletinde meclis olabilir mi? Karar alırken İslâm hukukunu gözetmek mecburiyetinde midir? Ehl-i kitap veya Ehl-i kitap olmayan gayrimüslim halkın da mecliste temsil edilme hakkı var mıdır?
İslâm devletinde meclis bulunabilir. Tarihte de olmuştur. Burası bir istişare makamıdır. Kararları bağlayıcı değildir. Âzâları tayinle de, seçimle de gelebilir. Müslüman veya gayrımüslim, erkek veya kadın olabilir. Nitekim Osmanlı meclisi, padişahın kanun yapma salahiyetini kullanan müşterek mercilerden birisidir. Kanunları hazırlar, ama bunlar padişahın tasdikiyle meriyete girer. Halifenin uygun görmediği bir kanunu neşredemez. Bu bakımdan bir parlamentonun varlığı, İslâm hukukuna zıt değildir.


17 Mayıs 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar