“Halifeler Kureyştendir” hadisinin kaynağı nedir?
“Halifeler Kureyştendir” veya “Emirler Kureyştendir” veya “İmamlar Kureyştendir” veya “Hilafet Kureyştedir” ibaresiyle muhtelif mehazlarda geçer. Mesela: Buhâri, Ahkâm, 4; Müslim, İmâre, 4; Müsnedü Ahmed; Heysemi, Mecmau’z-zevâid; Hâkim, Müstedrek.


13 Temmuz 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar